nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Filosofiordbok

Adferd  –  er alle deler av de prosesser som til en hver tid kan påvises hos en levende organisme.
Se også:  Adferd  Biologi  Evolusjon  Forklaring  Hjernen  Hund  Mem  Terapi  Adferdsteori.html  Biologiordbok.html  Filosofiordbok.html 
Angst  –  er definert som objektløs; i motsetning til frykt som er objektsspesifikk.
Vi kan ha frykt for en trussel som som vi kan se, mens angst er når man ikke vet hvorfor man er redd. Det er ingen trussel å se, men likevel er man redd.
Se også:  Angst  Adferd  Frykt  Følelser  Lidelse  Psykoanalysen  Psykose  Psykoterapi  Terapi 
Agnostisisme  –  handler om hvorvidt en kan ha viten om eventuelle guders eksistens.
Se også:  Agnostisisme  Ateisme  Gud  Teisme  Tro  Vitenskap  Ordbok.html   
Aksiomer  –  er grunnleggende setninger som brukes som startregler for å utlede nye setninger.
Aksiomer og definisjoner kan være meningsfulle eller ikke, i en gitt sammenheng. De er verken rett eller feil og blir verken forklart eller bevist, men er grunnlaget for beviser.
– Filosofiske aksiomer er grunnleggende selvinnlysende, uunngåelige sannheter.
– Matematiske aksiomer har ikke nødvendigvis noe med virkeligheten å gjøre.
– Gödels ufullstendighetsteorem sier at alle aksiomsystemer er ufullstendige.
Se også:  Aksiom  Bevis  Definisjon  Elementene  Matematikk  Matematiske aksiomer  Realdefinisjon  Sannhet  Teoremer  Teori  Viten  Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Aldring  –  er resultat av et komplekst samspill mellom genetikk og miljø.
Se også:  Aldring  Alderdom  Alzheimer  Biologi  Diabetes  DNA  Døden  Gen  Hormoner  Kosthold  Kroppen  Levealder  Melatonin  Mitokondrier  Proteiner  Trening  Fysikkordbok.html  Biologiordbok.html    Aldring.html 
Alexandria  –  var antikkens største bibliotek og senter for vitenskap og kultur.
Se også:  Alexandria  Bibliotek  Eratosthenes  Jorda  Verdenshistorie.html  Ordbok.html 
Alternativ medisin  –  er en praksis som ikke kan testes, som nekter å bli testet eller som feiler i tester.
Se også:  Alternativ  Ordbok.html  Biologiordbok.html 
Altruisme  –  betyr at det er rett å ofre seg for andre, uten at det er til egen fordel.
Se også:  Altruisme  Adferd  Altruisme  Egoisme  Etikk  Moral  Psykopati  Sosialisme  Ordbok.html 
Apriori  –  kommer fra latin og betyr kunnskap før sansing.
Se også:  Apriori  Apriori-deduktiv metode   `   Kunnskap  Sannhet 
Apriori-deduktiv metode  –  består i å kombinere a priori sannheter med deduksjon, for å kunne utlede nye sanne utsagn.
Et problem er at metoden forutsetter riktige premisser.
Apriori-deduktiv metode brukes av rasjonalister, men også av religiøse og andre skrullinger. De to siste glemmer å sjekke om de grunnleggende premissene er riktige.
Hvis en velger feil premisser ender man opp med ren og skjær fantasi og virkelighetsfjerne teorier, som til forveksling høres ut som logiske argumenter, men som i realiten bare er logisk poesi.
Men selv om de grunnleggende premisser er sanne, kan de inneholde skjulte antagelser som er usanne.
Disse kan kun oppdages gjennom observasjon og testing mot virkeligheten.
Det glemmer religiøse, sosialister og andre skrullinger av ulikt slag.
Det er heller ikke helt sikkert at man kan vite noe helt sikkert som selvinnlysende sannheter som ikke trenger noen observasjoner og testing mot virkeligheten.
Det man vet er at mange skrullinger i verden har benyttet seg av apriori-deduktiv metode og endt opp med virkelighetsfjerne teorier.
Se også:  Apriori-deduktiv metode  Apriori  Aksiom  Begreper  Bevis  Deduksjon  Definisjon  Induksjon  Objektivitet  Premisser  Sannhet  Kunnskap 
Arbeid  –  er en del av ens liv.
Se også:  Arbeid  Hydraulikk  Kraft  Pneumatikk  Fysikkordbok.html 
Arvesynd  –  I kristen teologi heter det at mennesket er født med arvesynd.
Se også:  Arvesynd  Bibelen  Gud  Ondskap  Psykopati  Sannhet  Teologi  Terror  Vold  Voldsteologi  Ordbok.html 
Ateisme  –  er fravær av gudstro, eventuelt fornektelse av tro.
Se også:  Ateisme  Agnostisisme  Bevis  Bevisbyrde  Gud  Psykose  Teisme  Tro  Viten  Vitenskap  Ateisme.html  Ordbok.html 
Atlantis  –  var verdens mektigste land, og sank i havet etter et jordskjelv for 11000 år siden.
Se også:  Atlantis  Verdenshistorie.html  Ordbok.html 
Atom  –  består av en atomkjerne med elektroner i bane.
Se også:   ⚛   Demokrit  e=mc^2  Lys  Biologiordbok.html  Kjemiordbok.html  Fysikkordbok.html  Fysikkordbok.html 
Barn  –  fødes med en rekke disposisjoner som muliggjør utvikling av språk, følelser, sosialitet, ol.
Se også:  Barn  Biologiordbok.html 
Bevis  –  begynner fra et minimalt antall premisser av størst mulig enkelhet. Disse grunnleggende premissene kalles aksiomer. Enkelheten er så grunnleggende og innlysende at det er umulig å tvile på dem.
Bevisføringen blir deretter foretatt deduktivt ved ett logisk skritt av gangen. Hvert enkelt trinn er ugjendrivelig og ofte enkelt og innlysende. Når man beveger seg fra enkle og innlysende premisser gjennom enkle og innlysende slutninger kan man komme fram til konklusjoner som ikke er enkle i det hele tatt, og slett ikke innlysende.
Bare i teoriverdenen, som f.eks. i logikk og matematikk, kan en ha sikre grunnleggende aksiomer, for der lager man dem selv.
Se også:  Bevis  Aksiom  Definisjon  Elementene  Euklid  Matematikk  Realdefinisjon  Sannhet  Teori  Viten  Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Bevisbyrde  –  handler om at den som fremsetter en positiv påstand har ansvaret for å dokumentere at den er riktig.
Se også:  Bevisbyrde  Aksiom  Ateisme  Bevis  Diskutering  Kommunikasjon  Kverulering  Psykotikeren  Religion  Teori  Tro  Viten  Ordbok.html 
Bevissthet  –  er at en er klar over hva en gjør, samtidig som en har en reell valgmulighet til å gjøre noe annet.
Se også:  Bevissthet  Adferd  Aksiom  Definisjon  Determinismen  Dualismen  Filosofi  Formål  Fri vilje  Godhet  Indeterminismen  Ondskap  Psykose  Rasjonell-filosofi  Vilje  Viljedeterminismen  FriVilje.html  Ordbok.html 
Bibelen  –  er overtroboka til et gammelt overtroisk arabisk ørkenfolk, som kalles jøder.
Se også:  Bibelen  Arvesynd  Ateisme  Dualismen  Gud  Islam  Koranen  Kristendommen  Ondskap  π  Religion  Satanister  Skatt  Satanister  Statskirken  Teisme  Teologi  Tro  Viten  Voldsteologi  Ondskap.html  Ordbok.html 
Bibliotek  –  er en gratis ressurs som det kan høstes av, men det koster å vedlikeholde.
Bibliotekene drives av det offentlige.
Bibliotekene burde betale en lisens til forfatteren hver gang en bok lånes ut.
Se også:  Bibliotek  Alexandria  Bok  Bøker  Kunnskapsallmenning  Eiendom.html  Internettordbok.html  Ordbok.html 
Big-Bang  –  Med utgangspunkt i Big-Bang-teorien har astronomene skrudd tida 13,7 milliarder år tilbake.
Se også:  Big-Bang  Astronomiordbok.html.
Bok  –  er stabel av papir med trykk på hver side, og heftet sammen langs den en langsiden.
Se også:   📔   Bokbrenning  📖   📚   Ordbok.html  Rettskrivning.html  Ordbok.html 
Boken  –  brukte århundrer på å få et standardisert utseende.
Titler, indekser, innholdsfortegnelser og bruken av fonter og skrifttyper er alle presentasjonstekniske grep for å tolke og navigere i trykt informasjon.
Se også:  📖  Bibliotek   📔    📚   Kunnskapsallmenning  Papir  Rettskrivning.html 
Bokbrenning  –  Man har rett til å brenne objekter som symboliserer ideer og forhold man ikke liker.
Se også:  Bokbrenning  Bok  Koranbrenning.html  Rettskrivning.html 
Bøker,  –  tavler og kritt er teknologi.
Se også:   📚    📔   📖  Ordbok.html  Rettskrivning.html 
Bølger  –  er matematiske funksjoner som kan beskrive posisjonen til partikler,
Se også:   〰   F(x)  Partikkel  Teori  Elektronikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Skipsordbok.html  Matematikkordbok.html  Skipsordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html   
Deduksjon  –  kommer fra latin og betyr å utlede logisk.
Se også:  Deduksjon  Aksiom  Bevis  Definisjon  Induksjon  Objektivitet  Premisser  Sannhet  Argumentasjon.html  Logikkordbok.html 
Definisjon  –  er ord som symboliserer og avgrenser en mengde.
Se også:  Definisjon  Induktiv  Kommunikasjon  Ord  Standarder  Rettskrivning.html  Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Logikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Demokrati  –  kommer fra gresk og betyr folkestyre. Dvs. at alle har samme bestemmelsesrett og ingen kan styre over andre.
Dagens demokrati er flertallsstyre med diktatorisk makt over mindretallet.
Se også:  Demokrati  Eiendom  Penger  Politikk  Skatt  Sosialisme  Vitenskap  Ordbok.html  Ordbok.html 
Demokrit  –  (460–370 fvt.)  sa at det finnes bare en slags ting:
små udelelige partikler (atomer) som svever rundt i et tomt rom.
Bevegelsene er utelukkende mekanisk bestemt. Universet er et slags gigantisk biljardspill der alle bevegelsene er bestemt av de kollisjonene som oppstår. Atomene er av samme slags materie, men har ulik form og størrelse. Ting oppstår ved at atomene klumper seg sammen. Visse typer atomer har lett for å hekte seg i hop, og andre ikke.
Se også:  Demokrit  Filosofi  Fysikkordbok.html
Determinismen  –  Kausal determinisme handler om at fortiden, nåtiden og fremtiden er forbundet av de fysiske lovene.
I teorien kan en forutsi både fortid og fremtid hvis all informasjon om nåtiden er tilgjengelig.
Se også:  Determinismen  Fremtid  Kaos  Schrødingers katt  Tilfeldigheter   Virkelighet  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Diskutering  –  er å kommunisere for å forsvare eller korrigere meninger.
Se også:  Diskutering  Definisjon  Kommunikasjon  Kverulering  Ordbok.html 
Dobbelblindtest  –  er en metode for å takle vurderingsfeil ved vitenskapelige eksperimenter.
Se også:  Dobbelblindtest  Aksiom  Bevis  Definisjon  Sannhet  Teori  Tilfeldigheter  Vitenskap  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
DSM-IV  –  Diagnistic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association, er diagnosesystemet til den amerikanske psykiatriforeningen.
Se også:  DSM-IV  ICD-10  Adferd  Psykose  Psykopati  Ordbok.html 
Dualisme  –  går ut på at det finnes uforenlige motsetninger som todeler verden i uavhengige prinsipielt forskjellige deler. F.eks.
– sjel/legeme.
– kvinne/mann.
– virkelighet/bevissthet.
– realisme/idealisme.
– teori/praksis.
– naturlig/kunstig,
– tanke/følelse,
– fakta/verdier,
Osv.
Se også:  Dualisme  Dialektikk  Dualismen  Kroppen  Monisme  Sjelen 
Dualismen  –  lærer at mennesket er delt i to deler: Et forgjengelig legeme og en udødelig sjel.
Se også:  Dualismen  Bevissthet  Bibelen  Fri vilje  Hjernen  Kristendommen  Ondskap  Ordbok.html 
Døden  –  er en uunngåelig skjebne som innebærer tilintetgjørelsen av ens eksistens.
Ifølge norsk lov er døden inntruffet når hjernens funksjoner er irreversibelt opphørt.
– En annen metode er kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død (cDCD).
Se også:  Døden  ♡   Biologiordbok.html 
Egoisme  –  er adferd som er til fordel for en selv, men som medfører skade på andres eiendom.
Se også:   Egoisme  Adferd  Altruisme  Eiendom  Etikk  Moral  Ondskap  Primadonnaen  Rasjonalitet  Ordbok.html 
Eiendom  –  er et forhold mellom individet og dets produkt.
Se også:  Eiendom  Aksiom  Bevis  Definisjon  Eksemplarrettigheter  Filosofi  Genitiv  Loven Moral  Objektivismen  Rasjonell-filosofi  Skatt  Sosialisme  Tyveri  Eiendom.html  Ordbok.html 
Eksistens  –  kommer fra det «å eksistere» med fokus på menneskelig erfaring, ikke på objektive sannheter.
Se også:  Eksistens  Eksistensen  Virkeligheten.html  Eksistensialisme.html 
Eksistensen  –  er årsak til det som eksisterer. Bl.a. så eksisterer virkeligheten. Men også bevissthet, fantasier og vrangforestillinger eksisterer.
Se også:  Eksistensen  Eksistens  Virkeligheten.html.
Ekteskap  –  kan betraktes som små seksuelle familiebedrifter.
Se også:  Ekteskap  Kjærlighet  Marked  Markedskrefter  Prostitusjon 
Entropi  –  er uorden i et termodynamisk system.
Begrepet blir også brukt bla. i informasjonsteori som mål for informasjonsinnhold og av kreasjonister for å begrunne at alt går mot kaos.
Se også:  Entropi  Kaos  Fysikkordbok.html
Eratosthenes  –  (ca. 276–194 fvt.) var en gresk matematiker, geografiker, astronom og direktør for biblioteket i Alexandria i Egypt.
Se også:  Eratosthenes  Astronomiordbok.html.
Etikk  –  er teori og studiet av moral.
Se også:  Etikk  Adferd  Altruisme  Bevissthet  Egoisme  Moral  Moralistene  Nihilisme  Objektivitet  Psykopati  Refleksjon  Relativitetsteorien  Teori  Tro  Teologi  Vitenskap  Ordbok.html 
Eugenikk  –  kommer fra gresk og betyr «god arv».
Se også:  Eugenikk  Evolusjon  Rase  Selvmord  Teknologi  Biologiordbok.html   
Evolusjonsteorien  –  hevder at naturen har utviklet seg gjennom en seleksjonsmekanisme som kalles naturlig utvalg.
Se også:  Evolusjonsteorien  Adferd  Art  Dyr  Hund  Mennesker  Rase  Tilfeldigheter   Verden  Vitenskap  Evolusjonsteorien.html 
Fakta  =  korrekte data.
Se også:  Fakta  Data  Rettskrivning.html 
Farger  –  Det menneskelige øyet oppfatter fargespektret fra reflektert lys fra overflater og ikke den fysisk blandede fargen.
Se også:  Farger  Lys  Øye  Estetikk.html  Biologiordbok.html    Fysikkordbok.html  Kjemiordbok.html  Fysikkordbok.html     
Fattigdom  –  er en mental tilstand.
Se også:  Fattigdom  Eiendom  NIT  Offentlig ansatte  Penger  Skatt  Sosialisme  Tyveri  Ordbok.html 
Fenomenologi  –  er en beskrivelse av fenomenene slik de opptrer for oss.
Fenomenologien forholder seg bare til fenomenet. Men fenomener oppstår ikke av seg selv, men fra noe mer grunnleggende. Og de har årsaker. Og det er i møte med fenomenene som vi opplever dem at de må tolkes og forklares på en måte som henger sammen logisk.
Det er et materielt grunnlag for fenomenene og det er årsaksbetingelser som skaper dem. Uten materie og stimuli kan mann ikke oppleve fenomener. F.eks. kan fri vilje oppleves som et fenomen, men kan ikke finnes materielt. Det samme med følelser, lyd, lys osv. som er fenomener fullstendig forskjellig fra det materielle, men det materielle er en forutsetning for å kunne oppleve disse fenomenene.
Feilen oppstår når man tror at fenomener = virkelighet. Her tar mange feil inkludert Einstein. Det er ikke nødvendigvis slik at tiden går saktere fordi det ser slik ut. Det er ikke nødvendigvis slik at tidrommet finnes i virkeligheten fordi det ser slik ut. Det er ikke slik at solen står opp i øst og går ned i vest, fordi det ser slik ut.
– Bøker inneholder ikke visdom, ikke innsikt, ikke kunnskaper, ikke idéer, ikke setninger, ikke ord, ikke bokstaver, – bare blekkflekker. Osv.
– Virkeligheten kan ikke utelukkende studeres gjennom observasjon av fenomener. Studiet vil alltid lede til gale resultater fordi virkeligheten ikke er helt lik fenomenet man observerer. Noen ganger helt forskjellig.
Pinnen er fortsatt en pinne, men det er lysbrytningen som får den til å se knekt ut i vannet. Det betyr at man rent erfaringsmessig vil vite at pinnen er like hel, og at knekken kommer av et optisk fenomen. Men kan man noengang få vite dette uten å stikke pinnen i vannet og observere fenomenet?
– Vi kan studere hvordan nervesystemet oppfanger stimuli. F.eks. hvordan fotoreseptorene oppfatter elektromagnetisk stråling. Bildet man ser, kommer ikke fra øynene, men blir generert i synssentret i hjernen. Hvordan man oppfatter ting er tillært. (Vårt bilde er kognitivt.)
Nå man ser en blå farge tar hjernen frem et allerede ferdig program som heter ‹blått›. Dette kunne vært et speilbilde av hvordan man har lært at blått ser ut. At våre fotoreseptorer reagerer noenlunde likt, betyr ikke nødvendigvis at den enes kognitive bilde av blått er lik den andres. I dette tilfelle har det vist seg at fargeoppfattelsen er hardkodet, dvs. helt lik for alle mennesker, (men med noen avvikende mutanter).
Dessuten, hvis man ikke har et indre bilde, hvorfor synes ikke alle ting å stå på hodet, (slik som bildet på netthinna gjør?) Svaret er at det er fordi det ikke er bildet på netthinna som blir sett, men et bilde som genereres inni hjernen.
– Innen terapi er fenomenologi en «forståelsestilnærming», dvs. en subjektivt perspektiv, slik individet opplever verden, eller slik verden framtrer for individet.
Et menneske som forteller om sine opplevelser har lært talemåtene fra andre, fordi all verbal adferd er formet av lyttere.
– Fenomenologer er mer opptatt av at metoden er spennende og interessant enn at den er nyttig eller effektiv. Å beskrive elendigheten med mange ord, gir ikke nødvendigvis kompetanse til å gjøre noe med den.
Ca. 1900. Den tysk-jødiske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) introduserte fenomenologien.
Se også:  Fenomenologi  Eksistens  Idealismen  Innsikt  Laks  Opplevelser  Psykose  Realismen  Sannhet  Terapi  Vann  Virkelighet  Viten 
Filosofi  –  handler om menneskers grunnleggende meninger valgt med fri vilje og forutsetter bevissthet.
Se også:  Filosofi  Adferd  Bevissthet  Egoisme  Etikk  Fri vilje  IQ  Laissez-Faire  Moral  Objektivitet  Psykose  Rasjonalitet  Rasjonell-filosofi  Sosialisme  Teori  Vitenskap  FriVilje.html  Ordbok.html 
FN  –  De forente nasjoner.
Se også:   🇺🇳   IPCC  Menneskerettigheter  FN.html  Politikkordbok.html  Norge.2vk.html  Klimaordbok.html 
Forflytning  –  kan foregå på to måter; trinnløst eller punktvis.
Se også:  Forflytning  Punkt  Rom  Virkelighet  Fysikkordbok.html 
Formål  –  er et fokus for bevisstheten.
Se også:  Formål  Adferd  Bevissthet  Definisjon  Fri vilje  Lykke  Mål&midler  Ordbok.html 
Fornuft  –  er å tenke logisk.
Å tenke logisk er alltid fornuftig.
Logisk og fornuftig er kontekstuelt ekvivalente.
Se også:  Fornuft  Fornuft.html  Rettskrivning.html  Logikkordbok.html  Ordbok.html 
Forskning  –  er søking etter det ukjente i virkeligheten.
Se også:  Forskning  Aksiom  Bevis  Definisjon  Dobbelblindtest  IPCC  Klimakatastrofen  Matematikk  NIBR  Objektivitet  Risiko  Sannhet  Sansning  Statistikk  Teori  Tilfeldigheter  Tro  Viten  Vitenskap  Ordbok.html 
Fremtid  –  Ens eksistens i nuet, bør ses i relasjon til ens fortid og fremtid.
Fortid, nåtid og fremtiden er forbundet av de fysiske lovene.
Se også:  Fremtid  Determinismen  Kvante  Fysikkordbok.html 
Frihandel  –  Ved en frivillig handel tjener begge parter på transaksjonen.
Se også:  Frihandel  Eiendom  Fattigdom  Skatt  Toll  Tyveri. Ordbok.html  Sosialistordbok.html  Politikkordbok.html 
Fri vilje  –  betyr at viljen er fri ift. komponenter som tankeinnhold, følelser, kropp, ytre påvirkninger, teori, etikk, handlinger og adferd.
Se også:  Fri vilje  Adferd  Aksiom  Bevis  Bevissthet  Definisjon  Determinismen  Dualismen  Filosofi  Hjernen  Indeterminismen  Ondskap  Psykose  Rasjonell-filosofi  Religion  Vilje  Viljedeterminismen  Adferdsteori.html  FriVilje.html  Ordbok.html 
Frykt  –  er en tilstand i organismen relatert til visse adferdsindikatorer og fysiologiske endringer.
Se også:  Frykt  Adferd  Angst  Hjernen  Biologiordbok.html 
Funksjoner  –  er en måte å beskrive ting på.
Eksempel F(x) = x².
En funksjon beskriver forholdet mellom verdier og variable. Funksjon angir mulige verdier for variabelen, (x i eksemplet).
Funksjonen selv og variabelen, er fast og forandrer seg ikke. Det er kun variabelens verdi, (eller variabelens innhold), som kan endres.
En prosess F(x)=x er den samme hele tiden.
F(x) er funksjonsverdien som kan regnes ut når x er satt.
Det er kun det funksjonen opererer på (innholdet i variablene), som varierer.
– Funksjon betyr hva noe kan gjøre, ikke hva det gjør.
– Prosess er hva noe gjør og vil ha forskjellige resultater selv om funksjonen er den samme.
– En bølge er en funksjon av en spesiell type.
– En kontinuerlig funksjon har ingen grenseverdier. Kontinuerlig betyr at det ikke har noen avbrudd.
x er her en variabel.
– Funksjoner beskriver forandring av funksjonsverdiene ift. variable som puttes inn.
Se også:  F(x)  Bølger  Definisjon  Matematikk  Partikkel  Teori  Matematikkordbok.html  Elektronikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Rettskrivning.html  Biologiordbok.html  Ordbok.html 
Følelser  –  er energipotensiale i nerveceller.
Se også:  Følelser  Adferd  Fisk  Frykt  Hjernen  Lykke  Refleksjon  Terapi  Adferdsteori.html  Fornuft.html  Følelser.html  Biologiordbok.html 
Godhet  –  er tilstedeværelse av frihet og bevissthet.
Se også:  Godhet  Adferd  Arvesynd  Bevissthet  Fri vilje  Lykke  Objektivitet  Ondskap  Psykopati  Relativismen  Terror  Voldsteologi  Ondskap.html  Ordbok.html 
Gud  –  er en tillært verbal adferd som kan sammenlignes med all annen adferd.
Se også:  Gud  Adferd  Agnostisisme  Arvesynd  Ateisme  Bibelen  Islam  Kristendommen  Religion  Satanister  Selvmotsigelser  Teologi  Tro  Psykose  Venus  Verdenshistorie.html  Vikingslekt.html  Ordbok.html 
Gull  –  er et tungt mykt gult metall som holder seg over tid.
Gull er ikke et industrielt metall, slik som sølv.
I perioder med sterk inflasjon stiger gullprisen.
Se også:  Gull    Inflasjon  Penger  Sentralbanken  Penger.html  Kjemiordbok.html  Fysikkordbok.html 
HEF  –  Humanetisk forbund er en interesseorganisasjon som arbeider for et samfunn med full religions- og livssynsfrihet.   🔗human.no
Se også:  HEF  Agnostisisme  Ateisme  Bibelen  Formål  Objektivitet  Statskirken  Teisme  Teologi  Vitenskap  Ordbok.html 
Hjernen  –  består av:
– Storhjernen (87%).
– Hjernestammen.
– Lillehjernen.
 
Se også:   🧠   Adferd  Biologiordbok.html  IT-ordbok.html  Kostholdsordbok.html 
Hologram  –  er kjennetegnet ved at hvert eneste element i hologrammet inneholder hele hologrammet.
Se også:  Hologram  Refleksjon  Fysikkordbok.html 
Hund  –  Hundens viktighet i samfunnet.
Se også:  🐕  Hunder.html  Biologiordbok.html 
ICD-10  –  International Classification of Diseases, revisjon 10, er WHOs internasjonale diagnosesystem, som gjelder alle somatiske og psykiatriske diagnoser.
Amerikanerne bruker DSM V.
Mye overlapper i de to manualene, men det er også forskjeller.
ICD-11 er ellevte utgave.
Se også:  ICD-10  Adferd  DSM-IV  Psykose  Psykopati  WHO  Ordbok.html 
≡ 
Identitet  –  Identisk lik.
Se også:   ≡    =   Matematikk      Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html 
Indisier  –  er sanseerfaringer kombinert med tenkning.
Se også:  Indisier  Bevissthet  Hjernen  Sansning  Viten  Ordbok.html 
Individ  –  Ordet kommer fra latin individuum og betyr «udelelig».
Et individ er en enkelt person eller en enkelt organisme, dvs. en unik og mer eller mindre autonom enhet.
I det biologiske hierarkiet er individet et av de mest betydningsfulle nivåene, som ligger mellom cellen og populasjonen.
Se også:  Individ  Ordbok.html 
Induksjon  –  er en type logikk.
Induksjon er kunsten å trekke generelle konklusjoner fra et begrenset antall observasjoner.
Man slutter fra enkelttilfeller «noen X er Y» til «alle X er Y.»   [Aristoteles]
Induksjon kan deles opp i to komponenter, nemlig en metafysisk og en epistemologisk komponent.
Den metafysiske betingelsen er at virkeligheten er laget slik at induksjon er mulig og nødvendig.
Naturloven er den metafysiske basis for induksjon. Dvs. at verden i prinsippet er deterministisk, (eventuelt tilnærmet deterministisk). Som vil si at dersom en gjør samme eksperiment flere ganger vil en få samme resultat. I praksis kan det imidlertid være vanskelig å gjenskape helt identiske hendelser.
Induksjon er utnyttelse av Naturloven til å trekke sikre generelle konklusjoner.
Ekte induksjon dreier seg ikke om statistikk, men om å bruke logikk.
Det vanskelige er å identifisere de forskjellene som utgjør en forskjell. Hvilke forskjeller kan ignoreres og hvilke må det tas hensyn til?
Dette kan man ikke kan gjette seg til, men man må gjøre eksperimenter med variasjoner, og observere hvilke forskjeller som gjør en forskjell og hvilke som ikke gjør det.
Dette er en iterativ prosess som kalles induksjon.
Induksjon er prosessen med å identifisere en kategori av startbetingelser som gir samme utfall.
Det vil si at induksjon ikke bare er en prosess for å identifisere kategorier for startbetingelser, men også kategorier for sluttbetingelser.
Det er generalisering.
Selv om induksjon kan gi sikker viten har enhver situasjon potensialet i seg til å ha skjulte variabler som er utenfor vår sanse- og tidshorisont.
På et senere tidspunkt kan disse skjulte variablene endre seg og dermed endre utfallet av eksperimentet.
F.eks. Newtons teori inneholdt skjulte variabler som Einstein oppdaget.
Naturloven handler om at identiske utgangspunkt gir lignende resultat.
Se også:  Induksjon  Apriori-deduktiv metode  Deduksjon  Naturloven  Objektivitet  Sannhet  Teori  Viten  Vitenskap  Logikkordbok.html 
Ingenting  –  Hvis en tar bort alt som eksisterer, er det kun en mulighet igjen, nemlig ingenting.
Se også:  Ingenting  Astronomiordbok.html  Matematikkordbok.html  Fysikkordbok.html 
Induktiv definisjon  –  kan gjøres ved å konstruere en basismengde og en suksessorfunksjon.
Se også:  Induktiv  Definisjon   
Internett  –  navnet på et bestemt verdensomspennende internasjonalt datanett.
Se også:   Internett  Egennavn  Fellesnavn  Forkortelser  Internettordbok.html  Rettskrivning.html 
IPCC  –  er FNs klimapanel.
Se også:  IPCC  FN  Klima  Jorda  Sola  Klima.html 
IQ  –  Intelligens er de kognitive egenskapene som er nødvendige for å oppnå sosioøkonomisk suksess.
Intelligens er et biologisk og statistisk begrep.
Se også:  IQ   🧠   Adferd  Fri vilje  Hormoner  Kreativitet  Melatonin  Mennesker  Rase  Vitenskap  IQ.html  Biologiordbok.html  Ordbok.html 
Islam  –  er det som finnes i Koranen.
Se også:  Islam  Ateisme  Bibelen  Dualismen  Gud  Koranen  Kreasjonisme  Kristendommen  Ondskap  Religion  Teisme  Teologi  Terror  Tro  Vitenskap  Voldsteologi  Islamordbok.html  Verdenshistorie.html  Ordbok.html 
Kaos  –  Et system er kaotisk dersom det oppviser «sensitivitet for initialbetingelser» (sommerfugleffekten).
Se også:  Kaos  Determinismen  Entropi  Fysikkens lover  Fysikkordbok.html 
Kapitalismen  –  er basert på individets eiendomsrett og frivillig verdibytte.
Se også:  Kapitalismen  Demokrati  Liberalistene  Eiendom  Egoisme  Fattigdom  Fri vilje  Keynesianismen  Laissez-Faire  Mål&midler  Objektivismen  Offentlig ansatte  Politikk  Psykose  Religion  Skaperen  Skatt  Sosialisme  Sosialistbyråkratiet  Sosialister  Staten  FriVilje.html  Ordbok.html 
Keynesianismen  –  går ut på at i nedgangstider skal Staten pådra seg gjeld og låne penger i banken, som brukes til å skape evig økonomisk vekst, stabilitet, full sysselsetting og god velferd. Teorien er godt likt av reguleringskåte politikere.
Se også:  Keynesianismen  Kapitalismen  Laissez-Faire  Penger  Politikk  Religion  Skatt  Sosialisme  Sosialistbyråkratiet  Skatt  Staten  Ordbok.html 
Kjernekraft  –  er atomkraft som kan gi uante mengder forurensningsfri energi.
Se også:  Kjernekraft  Atom  Atombombe  Atomer  Atomet  Big-Bang  e=mc^2  Kraft  Kvante  Nøytrino  Radioaktivitet  Relativitetsteorien  Sola  Astronomiordbok.html  Fysikkordbok.html 
Kognitiv adferdsterapi  –  går ut på endre å pasientenes tenkemåte, slik at de kan erstatte skadelige tanker med tanker som er mer mestringsorienterte.
Se også:  Kognitiv adferdsterapi  Mindfulness  Psykoterapi 
Kommunikasjon  –  består av en sender og en mottaker.
      Hva som er en rimelig tolkning
      av det som står i teksten.
Sender >--------------------------------------> Mottaker
      Hva som faktisk står i teksten.
Se også:  Kommunikasjon  Bildeskrift  Definisjon  Mening  Morse  Rettskrivning  Skriving  Standarder  Rettskrivning.html  Ordbok.html 
Konvensjoner  –  er vilkårlige regler basert på hva en gruppe menneskers er blitt enige om.
Se også:  Konvensjon  Matematikk  Onomatopoetikon  Rettskrivning  Struktur  Tegnsetting  Matematikkordbok.html  Rettskrivning.html 
Konvergens  –  kommer fra det latinske con vergere som betyr «å løpe sammen, nærme seg hverandre».
Eksempel: TV, telefon og data konvergerer, ved at tale, bilder og data overføres over på den samme infrastrukturen vha. Internettprotokollen.
I matematikken kan det være at en verdi nærmer seg en grenseverdi.
Se også:  Konvergens  Vitenskap  Matematikkordbok.html  Ordbok.html  Filmordbok.html 
Kreasjonisme  –  Kreasjonisten sier at en klokke er så komplisert og fullkommen at den ikke kan ha oppstått tilfeldig, derfor må det finnes en urmaker.
Se også:  Kreasjonisme  Tilfeldigheter   Biologiordbok.html  Ordbok.html  Evolusjonsteorien.html 
Kriminalitet  –  er lovbrudd.
Se også:  Kriminalitet  Ran  Ordbok.html
Kristendommen  –  er en religion som ble grunnlagt av Paulus, basert på ideer fra bla. Platon, Zarathustra og Jesus.
Se også:  Kristendommen  Agnostisisme  Arvesynd  Ateisme  Bibelen  Dualismen  Gud  Islam  Koranen  Kreasjonisme  Mem  Psykose  Religion  Sannhet  Satanister  Statskirken  Teisme  Teologi  Tro  Venus  Vitenskap  Voldsteologi  Verdenshistorie.html  Ordbok.html 
Kroppen  –  og sjelen er to fundamentalt forskjellige substanser som eksisterer hver for seg.
Se også:  Kroppen  Aldring  Dualisme  Mennesker 
Kunnskapsallmenning  –  er en åpen kollektiv ressurs.
Se også:  Kunnskapsallmenning  Bibliotek  Bok  Bøker  Ordbok.html 
Kverulering  –  er krangling for kranglingens skyld uten noe annet mål.
Se også:  Kverulering  Diskutering  Kommunikasjon  Nominalismen  Psykotikeren  Ordbok.html 

Laissez-Faire kapitalisme  –  er en økonomisk og politisk doktrine, som sier at et økonomisk system fungerer best uten statlig innblanding.
Se også:  Laissez-Faire  Liberalistene  Eiendom  Kapitalismen  Keynesianismen  Marked  Objektivismen  Psykose  Psykopati  Skaperen  Skatt  Sosialistbyråkratiet  Sosialisme  Sosialister  Staten  Ordbok.html 
Laksens  –  fenomenologi.
Hvordan er det å være laks?
Kan vi vite noe om laksens indre opplevelsesverden?
Hvordan oppfatter den:
– Skyggespillet av trærne på vannoverflaten?
– Månens vandring om natten?
– Blåhvalens dype sang?
– Klodens magnetisme?
Se også:  Laks  Fisk  Gladlaksen  Krill  Oppdrettslaks  Torsk  Kostholdsordbok.html  Biologiordbok.html 
Lesing  =  avkoding × forståelse.
Se også:  Lesing  Semantikk  Skriving  Symbol  Tegn  Rettskrivning.html 
Levealder  –  er forventet levealder for nyfødte.
Se også:  Levealder  Aldring.html  Biologiordbok.html 
Liberalisme  –  kommer fra liber som betyr ‹fri› på latin.
Det amerikanske ordet for liberalist er ‹classical liberal› eller ‹conservative liberal›.
Se også:  Liberalisme  Liberalisme.html  Politikkordbok.html  USAordbok.html 
Liberalistene  –  står for Laissez-Faire kapitalisme og individualisme.
Se også:  Liberalistene  Eiendom  Laissez-Faire  Kapitalismen  Objektivismen  Offentlig-ansatte  Politikk  Skatt  Sosialisme  Staten  Tyveri  Ordbok.html  Liberalistene.html 
Lidelse  –  er en følelse som kan ha form av et symptom eller en annen ubehagelig sinns- og adferdstilstand som virker livsbegrensende.
Det strider mot menneskets natur å lide. Folk velger derfor aldri lidelse på lang sikt.
Sjelen kan ikke lide, men må ha en kropp som kan lage negative følelser.
Massepsykoser finnes overalt i samfunnet, uten at tilhengerne av dem nødvendigvis lider. Å tro på en religion eller politikk eller ideologi er noe mennesker selv velger. De har valgt psykosen med fri vilje.
Psykoser kan imidlertid føre til lidelse.
Avvikende psykoser kan føre til psykosomatiske lidelser fordi det ikke passer inn med flertallets psykoser. Det er viktig for et menneske å fungere sosialt sammen med andre.
Så lenge en er massepsykotisk blir en ikke kalt for syk. Hvis en derimot har en avvikende psykose, kalles det ofte sykdom.
Men psykose er ingen sykdom i seg selv. Man må ikke blande sammen årsak og mulig virkning. Det er bare en mulig følge av at en forkaster fakta med vilje.
Det er bare en lidelse dersom det fører til lidelse. Det er ikke en lidelse i seg selv.
Se også:  Lidelse  Kognitiv adferdsterapi  Medlidenhet  Mindfulness  Psykoterapi  Sykdom 
Likhet  –  betyr at en person (observatør), mener at det som står på den ene siden av likhetstegnet er lik det på den andre siden.
F.eks. kan noen si at A  =  B.
Selv synes jeg ikke at A er lik B, men kanskje innholdet av A er ligner på innholdet av B?
Eller er kanskje A og B er substitutter for bestemte verdier?
Se også:  Likhet  Matematikk  Aksiom  Bevis  Definisjon  Funksjoner   ≡   x  Sannhet  Teori       !   Matematikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Logikkordbok.html  Politikkordbok.html  Ordbok.html 
Logikk  –  er en metode for å generere sanne utsagn fra andre utsagn.
Se også:  Logikk  Definisjon  Matematikk  Vitenskap  Rettskrivning.html  Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Logikkordbok.html 
Loven  –  Norges lover er normative og er vedtatt av Stortinget (dvs. at det står en lovgiver bak).
– Lovene setter grenser for hva en kan gjøre eller unnlate å gjøre uten å bli straffet. Lovene kan brytes, enten uforvarende eller med vilje.
– Loven er legitimering av voldsbruk mot borgerne.
Loven forteller hvem politiet kan bruke politikøller, pistoler, håndjern eller kaste i fengsel. Loven er en stående ordre om bruk av statens voldsmonopol mot den som bryter loven.
Dersom lovene blir oppfattet som urimelige og urettferdige, vil flere og flere bryte flere og flere lover.
– Gode lover beskytter individer mot reelle kriminelle.
– Dårlige lover tvinger individer til å gjøre ting som de ellers ikke ville ha gjort.
Et eksempel er lov om boplikt som ikke har effekten som tilhengerne håper. Loven krenker individets frihet, og er skadelig på sikt. Dersom noen eier et hus er det opp til eieren å bestemme hvordan det skal brukes.
– Ulover er lover som ikke har som oppgave å beskytte individers rettigheter. Ulover er skadelige. I Frostatingsloven står det at «Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes».
Et eksempel på ulover er forbud mot bruk og salg av narkotika.
Fysikkens lover er deskriptive.
Likhet for loven er umulig i sosialismen.
I Norge i dag er det lover som diskriminerer på boplass, inntekt, varer og yrke. Det er mindre skatt i Finnmark enn i Oslo. En stemme i Finnmark teller mer enn en stemme i Oslo. Folk som tjener over 400000 kr har en annen skattesats. Det er moms på mobiltelefoner, men ikke på aviser. Det er enorme luksusavgifter på biler og bensin, men ikke på smykker. Det er lovpålagte sertifikater i helsevesenet, men ikke i dataindustrien.
– Statens legitime oppgave er å beskytte innbyggernes frihet, dvs. mot kriminalitet og mot invasjon fra fremmede makter. Lover er da de regler som staten bygger på når den skal utføre disse oppgavene, og som den har rett til å håndheve med sitt maktapparat.
Dette betyr at alle andre lover, dvs. alle lover som ikke er til for å beskytte oss mot kriminalitet, er skadelige, selv om de altså er vedtatt på samme måte som legitime lover.
Dette gjelder bl.a. lover som regulerer næringslivet, som gjelder hva man kan ta med seg over grensen fra utlandet, hvem som kan drive radio- og TV-virksomhet og hvordan slik virksomhet skal drives, osv.
– Ulover reduserer folks velstand. Og de fører til redusert respekt for legitime lover.
Dette medvirker til moralske forfall med ulike former for svindel og lureri.
– «Forbrytelse uten offer» er handlinger som ikke krenker andres rettigheter. Eksempler er lover, regler og forskrifter som omhandler boplikt ved huskjøp, forbud mot garasje-, hyttebygging på egen eiendom. Slike lover må avskaffes.
– «Holdningsskapende»-lover har til hensikt å gi signal om hva som er god oppførsel. Forbudet mot kjøp av sex er et eksempel. Disse må fjernes.
Lenk:  fredsbevegelsen.no.
Se også:  Loven  Demokrati  Eiendom  Kriminalitet  Liberalisme  Lovbrudd  Narkotika  Makt  Rettigheter  Seksualitet  Skatt  Tyveri  Vold  Fysikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Lykke  –  er en følelsesmessig tilstand med mer positive enn negative emosjoner.
Lykke for seg selv er menneskets grunnleggende mål.
Se også:  Lykke  Adferd  Bevissthet  Determinismen  Formål  Fornuft  Fri vilje  Følelser  Godhet  Hjernen  Indeterminismen  Lidelse  Medlidenhet  Mål&midler  Psykose  Rettigheter  Vilje  Lykke.html  Ordbok.html 
Hvordan kan en vite
om noen lyver?
– En kan se etter
plutselig endring
i adferd.
Løgn  –  er en usann påstand som med hensikt fremsettes som sannhet.
Løgn er ikke det motsatte av sannhet.
Løgnens motstykke er sannferdighet, oppriktighet eller ærlighet.
Det motsatte av sannhet er usannhet.
Det går fint an å si en usannhet uten å lyve.
Man kan være i god tro, være feilinformert, ha misforstått, feiltolket, være ført bak lyset, osv.
Det er mange typer løgn. F.eks:
– direkte løgn,
– taktisk vaghet,
– tilbakeholdelse av relevant informasjon,
– unngåelse av spørsmål,
– tendensiøs vinkling,
– over- og underdrivelser og
– generell taushet.
Se også:  Løgn  Sannferdighet  Svettemåler  Islam.html  Virkeligheten.html  Biologiordbok.html  USAordbok.html 
Marked  –  er summen av menneskers frivillige handel og bytte av varer og tjenester.
Se også:  Marked  Laissez-Faire  Liberalistene  Eiendom  Kapitalismen  Keynesianismen  Objektivismen  Sosialisme  Ordbok.html 
Massene  –  er massepsykotiske og betinget av primitiv emosjonalitet.
Se også:  Massene  Adferd  Psykose  Psykotikeren  Sosialisme  Ordbok.html 
Matematikk  –  er uavhengig av virkeligheten.
Se også:  Matematikk  Aksiom  Bevis  Bølger  Definisjon  Funksjoner  Likhet  Objektivitet  Sannhet  Teori  Tilfeldigheter  Vitenskap  Matematikkordbok.html  Ordbok.html 
Medlidenhet  –  betyr «å lide sammen med».
Medlidenhet er altruismens høyeste dyd.
Altruismen dreier seg ikke om å hjelpe andre, men om å ha det vondt for andre.
Kun hvis man lider for andre mennesker kan man sies å være altruistisk, selv om man overhode ikke hjelper dem.
Se også:  Medlidenhet  Altruisme  Lidelse  Lykke  Egoisme.html 
Melatonin  –  er et hormon som produseres i konglelegemet.
Se også:  Melatonin   Biologiordbok.html.
Memer  –  er de minste overførbare informasjonselementer i kulturell evolusjon.
Se også:  Mem  Biologiordbok.html  Ordbok.html 
Meninger er det
mange av.
– Belegg for at det er
slik er noe helt annet.
Mange meninger
kan kalles synsing.
Da mangler gyldige
argumenter eller
at de er basert på
feil premisser.
Det sistnevnte har best
verdi i diskusjoner.
Mening  –  er forholdet til konteksten.
Om et ord gir mening eller ikke, avhenger av konteksten det står i. Et og samme ord kan gi ulik mening avhengig av konteksten.
En rekke ord kan ha vidt forskjellig mening:
F.eks. kan ordet ‹tre› referere til både et tall, plante og materiale. Man kan også ‹tre› inn på scenen eller ‹tre› i ei skolisse eller ‹tre› tråden i nåla.
Slike tvetydigheter kan være med på å gjøre språket mer effektivt.
Det er mulig å lage ufattelig mange ord med lydene som er til rådighet i språket. Men alle ord er ikke like korte og lette å uttale.
Når de ulike betydningene av ordet lett kan skilles ut ifra sammenhengen, er det ingenting i veien for gjenbruk av gode ord. Det gjør kommunikasjonen enklere. Man kan resirkulere lette ord i ulike sammenhenger.
Den som prater er interessert i å overføre mest mulig informasjon med færrest mulig ord. Lytteren ønsker å danne seg en presis forståelse av hva den andre mener. I denne situasjonen er det mer effektivt at lytteren trekker noen slutninger ut ifra sammenhengen enn at fortelleren bruker tid på lengre og mer kompliserte ytringer.
Se også:  Mening  Kommunikasjon  Nominaldefinisjon  Ord  Tåkespråket  Adferdsteori.html  Rettskrivning.html   
👤 
Mennesker  –  er et produkt av arv og miljø, (arv × miljø og ikke arv + miljø).
Se også:  Mennesker  Evolusjonsteorien  Forklaring  Fri vilje  Griser  Hjernen  IQ  Kroppen  Rase  Sjimpanser  Sopp  Øye  Biologiordbok.html 
Menneskerettigheter  –  definerer noe alle mennesker, uten unntak, har krav på.
Se også:  Menneskerettigheter  Fattigdom  Eiendom  FN  Kriminalitet  Objektivitet  Rettigheter  Samfunn  Staten  Tyveri  Ordbok.html  Jobbordbok.html  FN.html 
Merkur  –  var en romersk gud for handel, reiser og tyveri.
Se også:   Merkur  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Metafysikk  –  Studiet av virkelighetens fundamentale natur og de prinsipper som kan ligge til grunn for alt som eksisterer.
Se også:  Metafysikk  Fysikkordbok.html  Ordbok.html   
Mindfulness  –  og meditasjon kan være trening i bevisst og oppmerksom tilstedeværelse.
Se også:  Mindfulness  Til stede  Rettskrivning.html 
Monopol finnes i form av offentlige monopoler beskyttet av Staten. Private monopoler kan utfordres av andre.
Se også:  Monopol  Patent   ©   Standarder  Sosialisme  Staten  Ordbok.html 
Moral  –  er praksis og handler om rett og galt i henhold til etikk.
Se også:  Moral  Adferd  Altruisme  Bevissthet  Egoisme  Eiendom  Etikk  Moralistene  Nihilisme  Objektivitet  Ondskap  Psykopati  Relativismen  Sannhet  Skatt  Sosialisme  Teologi  Teori  Tro  Tyveri  Viljedeterminismen  Vitenskap  Ordbok.html 
Moralistene  –  er dem som vet hvordan alle andre bør oppføre seg, men som ikke vet hvordan de selv skal oppføre seg.
Se også:  Moralistene  Adferd  Altruisme  Egoisme  Etikk  Moral  Tro  Ordbok.html 
Motivasjon  –  er «det» som «forårsaker» aktivitet hos individet, «det» som holder aktiviteten ved like, og «det» som gir mål og mening.
En adferd som fører til noe godt, motiverer organismen til å gjenta denne adferden.
En adferd som fører til noe dårlig (eller nytteløst) motiverer organismen til å slutte med adferden.
På den måten har naturen bygget inn en incentivordning i organismene for å sørge for at man bruker ressursene på best mulig måte, altså på den måten som fremmer individets liv.
Profitt motiverer folk til arbeid. Skatt demotiverer fordi man får mindre igjen for innsatsen sin.
Dette ligger i genene til alle levende vesener.
Livet på jorden er organisert rundt individet.
Se også:  Motivasjon  Latskap  Biologiordbok.html 
Mål, målsetting, formål  –  har i mange tilfeller sammenfallende betydning.
Alle kan bety mål eller plan.
– Mål er et endepunkt som en strever med å komme til.
– Formål fremhever hensikten eller meningen med målet. (Hva er formålet med å nå målet?)
– Målsetting legger mer vekt på arbeidet med å sette mål.
– (Målsetting f.eks. er også en fagterm i arkitektfaget som betyr å sette mål på en tegning.)
Se også:  Mål  Rettskrivning.html 
Mål og midler  –  Det er vanskelig å oppnå gode mål gjennom dårlige virkemidler.
Se også:  Mål&midler  Eiendom  Fattigdom  Formål  Lykke  Skatt  Sosialisme  Staten  Tyveri  Ordbok.html 
Nihilisme  –  Det finnes ikke grunnlag for moralske dommer, alt er like riktig, eller like galt.
Se også:  Nihilisme  Etikk  Moral  Ordbok.html 
NIT  –  Negative Income Tax. Borgerlønn.
Se også:  NIT  Demokrati  Eiendom  Fattigdom  Kapitalismen  Laissez-Faire  Politikk  Skatt  Sosialisme  Sosialistbyråkratiet  Sosialister  Skatt  Ordbok.html 
Normalfordeling  –  er en sannsynlighetsfordeling.
Kalles også Gaussfordelingen eller «The Bell Curve» fordi den ser ut som en bjelle.
Alle som er interessert i samfunn, natur, politikk og økonomi bør kjenne til denne.
Mest kjent er kanskje IQ-skalaen for fordeling av intelligens i befolkningen.
Det finnes ikke ett IQ-gen, men mange gener som påvirker intelligensen. Når disse kombineres tilfeldig oppstår en normalfordeling.
Folk flest befinner seg på midten. 68% av befolkningen har mellom 85 og 115 i IQ. Helt til venstre på grafen er de svaksinnede (2% av befolkningen har IQ lavere enn 70). Helt til høyre er de begavete. (2% av befolkningen har en IQ høyere enn 130).
Den samme normalfordelingen finnes også på andre genetiske egenskaper slik som f.eks. høyde. Genene gir opphav til en normalfordeling i høyde. Det finnes ikke ett «høyde-gen», men mange gener som påvirker uavhengig av hverandre. Effekten av mange gener som gir et tilfeldig bidrag resulterer i normalfordeling.
Normalfordelingen oppstår når man summerer mange uavhengige faktorer som varierer tilfeldig.
Se også:  Normalfordeling  Matematikkordbok.html 
Nominaldefinisjon  –  er at ord har flere og vage betydninger.
Se også:  Nominaldefinisjon  Tåkespråket  Rettskrivning.html  Ordbok.html 
Nominalismen  –  er et etikk som går ut på at betydningen av ord flyter.
Se også:  Nominalismen  Arvesynd  Definisjon  Nominaldefinisjon  Ondskap  Psykopati  Psykose  Realdefinisjon  Sannhet  Semantikk  Sosialisme  Ordbok.html 

Objektivismen  –  er navnet på en filosofi laget av Ayn Rand.
Se også:  Objektivismen  Demokrati  Egoisme  Eiendom  Filosofi  Laissez-Faire  Marked  Sosialistbyråkratiet  Sosialisme  Politikk  Psykose  Psykopati  Skaperen  Skatt  Sosialister  Ordbok.html 
Objektivitet  –  Ren matematikk og logikk er det nærmeste en kommer ren objektivitet.
Se også:  Objektivitet  Aksiom  Bevis  Definisjon  Sannhet  Vitenskap  Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Ordbok.html 
Ockhams barberkniv  –  sier at enkle teorier er bedre enn kompliserte.
Se også:  Ockham  Matematikkordbok.html  Vitenskap.html 

Offentlig ansatte.
1 million|                                         
 900000 |                                         ?
 800000 |                                       *  *
 700000 |                                *       *  *
 600000 |                *                *       *  *
 500000 | *              *                *       *  *
 400000 | *              *                *       *  *
 300000 | *              *                *       *  *
 200000 | *              *                *       *  *
 100000 |_____________________________________________________________________________________
     1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2004 2005
Økning i antall ansatte i offentlig sektor i Norge. Offentlige utgifter utgjør 40% av BNP.
 
Se også:  Offentlig ansatte  Demokrati  Fattigdom  Kapitalismen  Penger  Politikk  Skatt  Sosialistbyråkratiet  Sosialisme  Tyveri  Ordbok.html 
Ondskap  –  er skade på andres eiendom, som er utført med hensikt og er et brudd med objektive normer.
Se også:  Ondskap  Adferd  Arvesynd  Bevissthet  Godhet  Loven Nominalismen  Objektivitet  Psykopati  Terror  Vold  Voldsteologi  Ondskap.html  Ordbok.html 
Ord  –  finnes det mange av.
Se også:  Ord  Definisjon  Kommunikasjon  Mening  Rettskrivning.html 
Papir  –  er en kategori som inkluderer mange papirlapper som ikke er identiske. De varierer i størrelse, tykkelse, finkornethet, fuktighet, farge, materialtype, osv. I tillegg er det en rekke andre miljøvariabler, slik som temperatur, trykk, oksygeninnhold i luften, luftfuktighet, osv.
Se også:  Papir  A4  ISO  Fotoordbok.html  IT-ordbok.html  Kina.html  Ordbok.html  Rettskrivning.html  Fysikkordbok.html 
Paranoia  –  er en form for sinnssykdom preget av vrangforestillinger, f.eks. stormannsgalskap el. forfølgelsesvanvidd.
Se også:  Paranoia  Ordbok.html 
Partikkel  –  er en minstedel av noe.
Ut fra vanlige sanseopplevelser kan partikler være steiner, støvkorn eller andre vel avgrensede gjenstander.
Man kan også forestille seg små partikler som ikke kan sees, slik som luftmolekyler, atomer og elektroner.
Se også:  Partikkel   Matematikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Patent  –  er en kontrakt mellom en oppfinner og samfunnet.
Se også:  Patent  Ordbok.html.
Penger  –  er et byttemiddel og et fysisk uttrykk for prinsippet om at mennesker som ønsker å ha med hverandre å gjøre, må handle med hverandre og bytte verdi mot verdi.
Se også:  Penger  Demokrati  Eiendom  Politikk  Fattigdom  Kapitalismen  NIT  Offentlig ansatte  Politikk  Skatt  Sosialisme  Tyveri  Penger.html  Ordbok.html 
Placebo  –  er en positiv effekt som overbevisninger kan ha på helsen.
Se også:  Placebo  Hormoner  Kreft  Legemidler  Stress  Sykdom  Ordbok.html  Biologiordbok.html  Ordbok.html 
Politikk  –  stammer opprinnelig fra det greske ordet polis, som betyr bystat.
Politikk er fordeling av tyvegods.
Se også:  Politikk  Rettskrivning.html  Ordbok.html 
Premisser  –  brukes til å trekke konklusjoner, via resonnement, ved bruk av logiske prinsipper.
Se også:  Premisser  Aksiom  Apriori-deduktiv metode  Bevis  Deduksjon  Diskutering  Definisjon  Konklusjoner  Logikk  Objektivitet  Prinsipp  Mening  Sannhet  Vitenskap 
Primadonnaen  –  handler om å oppnå goder på andres bekostning, oftest om fordeling om arbeidsoppgaver. Hvor primadonnaen tar seg av kjernejobbene eller kremjobbene, men det kjedelige detaljplanlegging, tilrettelegging, rydding, sanke søppel osv. overlates til støttegruppa.
Se også:  Primadonnaen  Adferd  Altruisme  Egoisme  Eiendom  Etikk  Fornuft  Psykose  Psykotikeren  Psykopaten  Rasjonalitet  Ordbok.html 
Primater  –  er sosiale pattedyr.
Se også:  Primat  Adferd  Art  Dyr  Følelser  Mennesker  Rase  Biologiordbok.html 
Prostitusjon  –  er verdens eldste yrke.
Se også:  Prostitusjon  Hore  Politikkordbok.html  Ordbok.html 
Psykiatrien  –  gjør ingen ting med de betingelsene som fører til uutholdelig lidelse.
Den forgifter den lidende, og dessverre ofte med det resultat at lidelsen blir uutholdelig. Psykiatrien er kanskje den instans som leder til flest selvmord. Den innrømmer da også av og til at nevroleptika kan ha selvmord som en bivirkning.
Mange dør hvert år av reseptbelagte psykiatriske medisiner. (Langt flere enn i biltrafikk og i narkotikabruk.)
Se også:  Psykiatrien  Sinnssykdom 
Psyken  –  er omtrent de samme som sinnet og sjelen; der hvor følelsene og tankene bor.
Se også:  Psyken  Psykiske vansker  Terapi  Biologiordbok.html 
Psykoanalysen  –  er først og fremst forankret i en praktisk virkelighet (pasientbehandling), ikke i en vitenskapelig.
Et testkriterium er om teorien produserer terapiformer som fungerer.
Psykoanalysen gjør ikke det og tilfredsstiller derfor ikke standard krav til vitenskapelighet.
– Såkalte psykiske lidelser har ofte fysiologiske årsaker (f.eks. kosthold). Ved å justere kostholdet forsvinner de psykiatriske symptomene.
– Samtaleterapi kan være skadelig. Ved å snakke om psykiske problemer, grave i fortiden etter årsaker osv. fører til at fokuset skifter over til at man er psykisk syk og sementerer sykdommen, ved at en ikke gjør noe med de reelle årsakene.
– Moralen kan være skadelig. Depresjoner, narkotikabruk, selvmord, selv-destruktiv adferd, osv. kan ha sin årsak i en streng moral som stigmatiserer, kriminaliserer, sykeliggjør og stakkarsliggjør ting som i seg selv ikke er skadelige. F.eks. av brudd på seksuelle tabuer. Sex før ekteskapet. Homofili. Prostitusjon.
– Angst, depresjoner, psykoser, schizofreni og tvangsnevroser kan være mestringsmetoder for å håndtere stress og smerte i livet. Behagelige fantasier i form av psykoser kan gjøre at en glemmer ubehagelighetene i livet sitt. Man finner trygghet mestringsmetodene, enten det er stemmer i hodet, hallusinasjoner eller annen form for galskap.
Når omgivelsene reagerer med å betrakte dem som sykelige, stakkarslige, unormale og hjelpetrengende oppleves det som en bekreftelse, en trygghet. Søken etter oppmerksomhet, selv negativ oppmerksomhet, blir en erstatning for ekte sosiale og kjærlige relasjoner med andre mennesker.
Se også:  Psykoanalysen  Angst  Moral  Adferd  Følelser  Lidelse  Motivasjon  Psykologien  Psykose  Psyken  Psykoterapi  Sinnet  Terapi  Vitenskap.
Psykoterapi  –  dreier seg dypest sett om hvordan man skal forholde seg til menneskelig lidelse.
Se også:  Psykoterapi  Angst  Lidelse 
Psykopati  –  Hovedkjennetegnet er skade på andres eiendom, brudd på objektive normer og ond hensikt.
Se også:  Psykopati  Adferd  Altruisme  DSM-IV  Egoisme  Eiendom  Etikk  Fri vilje  ICD-10  Moral  Nominalismen  Ondskap  Psykose  Relativismen  Sannhet  Sosialisme  Viljedeterminismen  Voldsteologi  Ordbok.html 
Psykose  –  er å forkaste fakta/sannheten med vilje.
Se også:  Psykose  Ateisme  Nominalismen  Psykotikeren  Psykopati  Sosialisme  Terapi  Vitenskap  Ordbok.html 
Psykotikeren  –  dikter lett opp sin egen private fantasi-virkelighet.
Se også:  Psykotikeren  Adferd  Nominalismen  Primadonnaen  Psykopati  Psykose  Relativismen  Sannhet  Sosialisme  Ordbok.html 
Psykiske vansker  –  har ofte årsak i sosial, kulturell eller samfunnsmessig kontekst.
Se også:  Psykisk  Psyken  Psykose  Psykotikeren  Psykiatrien  Sinnssykdom  Stress  Sykdom  Kostholdsordbok.html  Biologiordbok.html 
Rase  –  er en utvidet stor familiegruppe med en viss grad av reproduksjon innen gruppen.
Se også:  Rase  Art  Dyr  Evolusjonsteorien  Hund  IQ  Mennesker  Biologiordbok.html 
Rasjonalitet  –  er en tenkemetode som går ut på å velge å være virkelighetsorientert og logisk.
Se også:  Rasjonalitet  Adferd  Bevissthet  Egoisme  Etikk  Filosofi  Fornuft  Fri vilje  IQ  Laissez-Faire  Moral  Objektivitet  Psykose  Rasjonell-filosofi  Sosialisme  Teori  Vitenskap  Ordbok.html 
Rasjonell filosofi  –  går ut på at naturvitenskapelige metoder kan brukes innenfor samfunn, mennesker, livssyn både kognitivt og emosjonelt.
Begreper avgrenset av ord-definisjoner passer sammen slik at det kan trekkes konklusjoner på en enkel måte, uten masse unntak fra reglene.
Det betyr at teorier kan formuleres enkelt, korfattet og oversiktlig.
Se også:  Rasjonell filosofi  Adferd  Aksiom  Bevis  Bevissthet  Definisjon  Demokrati  Egoisme  Eiendom  Etikk  Filosofi  Fri vilje  Følelser  IQ  Kapitalismen  Laissez-Faire  Moral  Objektivismen  Objektivitet  Politikk  Psykose  Rasjonalitet  Skaperen  Skatt  Sosialisme  Teori  Tyveri  Vitenskap  Ordbok.html 
Realdefinisjon  –  avgrenser et begrep,
ved å angi bestemte nødvendige egenskaper som identifiserer begrepet.
Se også:  Realdefinisjon  Rettskrivning.html  Matematikkordbok.html  Logikkordbok.html  Ordbok.html 
Refleksjon  –  betyr å kaste tilbake. F.eks. lysstråler som kastes tilbake fra et speil.
Etikk er refleksjonen over moralen.
Følelser er en refleksjon av summen av ens verdier ervervet over tid. Altså resultat av tidligere valg. Dersom disse tidligere valgene var logiske og rasjonelle vil man få sterke følelser knyttet til logiske og rasjonelle verdier.
Politikk er en refleksjon av dominerende ideer i samfunnet.
Filosofisk refleksjon er å forbedre sine ideer gradvis mot sannheten og virkeligheten.
Se også:  Refleksjon  Etikk  Følelser 
Relativismen  –  Det aksiomatiske grunnlaget i relativismen sier at at intet gjelder absolutt, alt er relativt og massepsykotisk subjektivt og «alle meninger er like riktige/holdbare/fornuftige».
Det som er sant for deg er ikke nødvendigvis sant for meg.
Se også:  Relativismen  Sannhet  Logikkordbok.html  Ordbok.html 
Relativitetsteorien  –  sier at lyshastigheten er konstant og at energien i masse er e=mc².
Se også:  Relativitetsteorien  Fysikkordbok.html 
Religion  –  er oppfatninger som sprer seg fra menneske til menneske, og utvikler seg på veien.
Se også:  Religion  Adferd  Agnostisisme  Aksiom  Arvesynd  Ateisme  Bevis  Bevisbyrde  Bibelen  Diskutering  Dualismen  Evolusjonsteorien  Fornuft  Godhet  Gud  HEF  Islam  Kommunikasjon  Koranen  Kreasjonisme  Kristendommen  Kverulering  Mem  Nominalismen  Objektivitet  Ondskap  Psykose  Psykotikeren  Satanister  Sosialisme  Teisme  Teologi  Tro  Teori  Tro  Viten  Voldsteologi  Ordbok.html 
Rettigheter  –  er legitim bruk av vold.
Retten til mat er retten til å bruke vold mot noen for å skaffe seg denne maten.
Noens rett til mat innebærer også å ta fra noen retten til å forsvare seg.
Det dreier seg om onde menneskers unnskylding for å utøve vold mot uskyldige mennesker.
Å gi noen rettighet utover retten til å forsvare seg er det som skaper all fattigdom og elendighet i verden.
Rettigheter kan enten spille på lag med menneskets natur (sosial egoisme) eller mot menneskets natur. Dersom de spiller på lag med naturen er resultatet et blomstrende samfunn med lykkelige individer. Dersom de går på tvers av naturen er resultatet forferdelse.
Sosialisme fører til forferdelse og gjenspeiler at den strider mot menneskets natur.
Det eneste man har rett til er å være i fred. Man har ingen rett på det andre eier.
Ingen har rett til gratis obligatorisk skolegang. Ingen har rett til sosialhjelp og bostøtte. Ingen har rett til legehjelp.
Alle har rett til å kjøpe helsetjenester dersom noen er villige til å selge dem slike, men ingen har rett til å få legehjelp gratis, på andres bekostning, uten deres samtykke. Det ville vært tyveri.
Skoler må være i privat eie og de må finansieres privat, av forbrukerne.
Ingenting som må produseres av andre kan være gratis.
Å kreve er at noen skal betale for det andre skal forbruke er institusjonalisert tyveri.
En rett på støtte betyr en rett til å ta det som er andre sitt, en rett til å sende politiet på døren til fredelige mennesker for å plyndre dem — i de fattiges navn. Dette er omfordelingspolitikk etter sosialistisk merke og har ingenting med kapitalisme å gjøre.
– Diskriminering. Man har rett til å bruke sin egen eiendom som man selv vil. Hvis noen vil nekte å selge eller kjøpe fra noen må de få lov til det. Det er deres eiendom og kun de som kan få bestemme hvordan den skal brukes.
Det skal ikke være noen restriksjoner på bruken av privat eiendom. Folk må få gjøre hva de vil, så lenge de ikke initierer bruk av (eller trussel om) fysisk makt mot andre.
Staten bør holde fingrene langt unna næringsvirksomhet. Det betyr ingen «styring», ingen forsøk på å skulle «hjelpe» ditten eller datten næring. Bedrifter skal klare seg selv. De må underkaste seg markedet (dvs. forbrukernes vilje).
– Menneskerettighetene er universelle, (som er det motsatte av kultur- og verdirelative rettigheter).
Menneskerettighetene er selvmotsigende ved at de inneholder både negative og positive rettigheter. F.eks. avviser slaveri samtidig som de påstår at slaveri er rett.
– Negative rettigheter går ut på at man ha rett til fravær av noe (f.eks. rett til å være i fred).
– Positive rettigheter går ut på at man ha rett til noe (som f.eks. varer, tjenester eller verdier).
Positive rettigheter betyr at noen må tvinges til å produsere til dem som har ‹krav›, (som er det samme som slaveri).
For hvis ingen produserer noe, hvor skal verdiene hentes fra? Man har ikke krav på noe som ikke eksisterer. Man kan ikke skylde noen noe som ikke finnes. Noen må tvinges til å produsere et gode for at andre skal få retten sin.
Positive rettigheter er en er-bør tankefeil.
Eksempel: Noen sulter, derfor må andre skaffe dem mat ved å tvinge en tredje gruppe til å avgi sitt.
Sosialister mener det finnes unntak, dersom det finnes god motivasjon og gode hensikter. Siden flertallet bestemmer, er det flertallets motivasjon som gjelder.
Positive rettigheter fører til at en manns frihet er en annen manns tvang.
Det finnes kun to typer rettigheter:
– Enten universelle, negative menneskerettigheter
– eller relative verdier avhengig av hva et lokalt flertall mener.
Sivile rettigheter (Naturgitte rettigheter. Ukrenkelige rettigheter.) er rettigheter uten plikter.
Se også:  Rettigheter  Eiendom  Diskriminering  Fattigdom  Globalisering  Individualisme  Kriminalitet  Kultur  Lykke  Menneskerettigheter  Objektivismen  Objektivitet  Samfunn  Staten  Sosialisme Straff  Tankefeil  Tyveri  Unnskyldning  Rettigheter.html 
Rettskrivning  –  (ortografi) er normer i et skriftspråk, inkludert tegnsetting.
Se også:  Rettskrivning  Rettskrivning.html 
Risiko  =  er sannsynligheten for at noe skal skje, multiplisert med konsekvensene dersom det skjer    (sannsynlighet × konsekvens).
Hvis konsekvensen er liten og risikoen lav er det ganske trygt.
Hvis konsekvensen er liten og risikoen høy er det ganske trygt.
Hvis konsekvensen er stor og risikoen lav er det ganske trygt.
Hvis konsekvensen er stor og risikoen høy er det ganske risikabelt.
Se også:  Risiko  Statistikk  Klima.html  Fysikkordbok.html.

Samfunn  –  Siviliserte samfunn er basert på respekt for individets rettigheter og fravær av initiering av tvang.
Se også:  Samfunn  Objektivitet  Psykopati  Rettigheter  Reguleringer  Skatt  Sosialister 
Sannferdighet  –  består av de to sannhetsdydene oppriktighet og nøyaktighet.
Sannferdighetens motstykke er løgnen.
Se også:  Sannferdighet  Løgn 
Sannhet  –  er utsagn som samsvarer med virkeligheten.
Se også:  Sannhet  Bevis  Definisjon  Teori  Logikkordbok.html  Fysikkordbok.html    Matematikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Det er stor sannsynlighet
for at noe usannsynlig
kommer til å skje.
Sannsynlighet  –  handler om at det i verden er en usikkerhetskomponent, en målefeil eller naturlig variasjon.
Se også:  Sannsynlighet  Sannsynlighetsregning  Tilfeldigheter   Fysikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Logikk.html 
Sansning  –  foregår ved at hjernen mottar sanseinntrykk fra omgivelsene.
Inntrykk mottas fra sanseceller i muskler og kjertler.
Se også:  Sansning  Ateisme  Bevis  Bevissthet  Definisjon  Dobbelblindtest  Evolusjon  Hjernen  Indisier  Objektivitet  Psykopati  Sannhet  Teori  Tro  Viten  Vitenskap  Sansene.html  Ordbok.html 
Satanister  –  er kvartkristne som bare tror på den slemme gudsfiguren i kristendommen.
Se også:  Satanister  Bibelen  Gud  Islam  Kristendommen  Religion  Voldsteologi  Ordbok.html 
Selvmord  –  I Sveits er det ikke er straffbart med uegennyttig bistand til en som ønsker å begå selvmord.
Se også:  Selvmord  Eugenikk  Biologiordbok.html   
Selvmotsigelser  –  finnes ikke i virkeligheten.
Se også:  Selvmotsigelser  Bibelen  Definisjon  Gud  IQ  Kristendommen  Objektivitet  Partikkel  Sannhet  Sansning  Teori  Viten  Ordbok.html 
Selvrealisering  –  kan deles opp i to ord: selv og realisere.
Å realisere forståes i denne sammenhengen som å virkeliggjøre og utfolde.
Å realisere kan også bety å omsette i penger. Da er selvrealisering å omsette seg selv i penger.
– Entreprenøren er ut fra denne betydningen et symbol på et genuint selvrealiserende menneske. Ingen indre eller ytre grenser definerer hans «selv», annet enn muligheten for å gjøre profitt og tjene penger. Selvutvikling og vekst blir ensbetydende med økonomisk utvikling og økonomisk vekst.
Se også:  Selvrealisering  Forbrukersamfunnet  Symboler  Ordbok.html   
Semantikk  –  er forholdet mellom en tekst og dens mening.
Se også:  Semantikk  Rettskrivning  Matematikkordbok.html  Ordbok.html 
Semiotikk  –  (tegnvitenskap) viser hvordan mennesker skaper kultur og omformer og overskrider sine naturgitte forutsetninger.
– Semiotikk handler om hvordan tanker, meninger, følelser og naturlige forutsetninger omformes til forståelige språklige tegn i en meningsfull og organisert sammenheng.
– Semiotikk handler også om hvordan kulturelle fenomener tilgjengeliggjør virkeligheten i kulturelle situasjoner. Altså hvordan uttrykk kan tolkes og gjøres tilgjengelig som en representasjon for virkeligheten.
Semiotikken spør om hvordan ting virker.
Se også:  Semiotikk  Lesing  Semantikk  Skriving  Symbol  Tegn  Rettskrivning.html 
Sinnet  –  er der hvor følelsene og tankene er. Det er vel omtrent det samme som psyken.
Sinnet finnes ikke. Psyken finnes heller ikke.
Se også:  Sinnet  Psyken 
Sinnssykdom  –  er et navn på adferd som psykiatere og psykologer ikke forstår årsakene til.
Sinnssykdom avgjøres på grunnlag av adferd. Ikke vha. blodprøve eller en annen fysiologisk undersøkelse.
Såkalte symptomer på sinnssykdommer/psykoser benevnes ofte i generelle kategorier som f.eks. høyt eller lavt stemningsleie, opplevelse av energimangel, nedstemte følelser eller angst og panikkangst.
Forutsetningen om at et sinn finnes og kan bli sykt, holder ikke.
Sinnssykdom er ikke realdefinert og følgelig meningsløst. Sinnet er heller ikke definert.
Sinnssykdom er derfor ikke sykdom.
– Før var det besatt av onde ånder. I dag er det sinnssyk. Det betyr det samme.
– Et kjennetegn på en psykopat er at han kaller andre sinnssyke pga. sine meninger, for å få folk til å tro de er mentalt lidende.
Se også:  Sinnssykdom  Psykose  Psykotikeren  Psykiatrien  Psykisk  Psykopati  Sykdom 
Sjelen  –  kan ikke lide i seg selv, den må ha en kropp som kan lage negative følelser.
Se også:  Sjelen  Frykt  Psyken  Sinnet  Tautologi 
Skaperen  –  stoler på sin egen vurderingsevne. Parasitten følger andres meninger.
Se også:  Skaperen  Sosialistbyråkratiet  Sosialisme  Psykose  Psykopati  Skatt  Sosialister  Ordbok.html 
Skatt  –  er å ta individets eiendom, uten samtykke, (legalisert tyveri).
Se også:  Skatt  Bibelen  Demokrati  Eiendom  Kapitalismen  Keynesianismen  Laissez-Faire  NIT  Politikk  Skatteinnkreving  Skattelister  Sosialisme  Sosialistbyråkratiet  Sosialister  Toll  Tyveri  Bilordbok.html  Ordbok.html 
Skattelister  –  er offentlige slik at alle kan se hvem som er rike og hvor mye folk tjener.
Se også:  Skattelister  Skatt  Demokrati  Eiendom  Politikk  Sosialisme  Tyveri  Ordbok.html 
Skatteinnkreving  –  handler om å omfordele verdier som er skapt av andre.
Se også:  Skatteinnkreving  Demokrati  Eiendom  Loven  Politikk  Skattelister  Skatt  Sosialisme  Tyveri  Ordbok.html 
Skjønnhet  –  En matematisk ligning kan være vakker, selv om den er skrevet på kronglete og uforståelig måte, med grisete skrift på en uvasket tavle.
– Beviser må ikke være pene. Resultat kan være vakkert selv om beviset er ser stygt ut.
– Hvis man følger et matematisk resonnement på sju tettskrevne sider og så plutselig ser en artikkel som beskriver det samme på under én side, da blir mange fascinert. Noen vil kalle det siste resonnementet vakkert.
– Bilder av fraktaler kan se estetisk vakre ut.
Andre kan oppleve strukturene i det underliggende matematiske byggverket som vakre.
Skjønnheten ligger i det å se hvordan komplekse og tilsynelatende kaotiske fenomener kan forståes vha. noen få grunnleggende prinsipper som kan formuleres i enkle aksiomer.
Skjønnhetsopplevelsen er knyttet til at det vokser noe klart og tydelig fram av kaos.
Se også:  Skjønnhet  Matematikkordbok.html 
Skriving  –  handler om å lage en tekst som formidler noe meningsfylt slik at mottakeren kan forstå innholdet.
Det er en sosial prosess der hensikten er å formidle tanker, følelser, meninger eller kunnskap.
Se også:  Skriving  Bildeskrift  Kommunikasjon  Lesing  Mening  Semantikk  Symbol  Rettskrivning.html 
Sosialdemokratiet  –  er tuftet på tre grunnprinsipper:
1. Alt vi ikke liker skal forbys.
2. Hvis ikke alle kan få, så skal ingen ha.
3. Lover og regler må innføres overalt for å hindre idiotene i å skade seg selv.
Se også:  Sosialdemokratiet  Altruisme  Demokrati  Fattigdom  Fri vilje  Monopol  Offentlig ansatte  Politikk  Psykopati  Psykose  Skatt  Sosialisme  Sosialistbyråkratiet  Sosialister  Staten  Ordbok.html 
Sosialisme  –  er at individets produkt er gjenstand for sosial kontroll.
Se også:   ☭   Altruisme  Demokrati  Eiendom  Fattigdom  Fri vilje  Kapitalismen  Monopol  Mål&midler  NIT  Objektivismen  Offentlig ansatte  Politikk  Psykopati  Psykose  Religion  Skatt  Sosialdemokratiet  Sosialistbyråkratiet  Sosialister  Staten  Ordbok.html   
Sosialistbyråkratiet  –  implementerer og støtter opp om psykopatens forestillingsmønstre, preget av omnipotente og ufeilbarlige forestillinger om seg selv. Selv er de hinsides all kritikk.
Se også:  Sosialistbyråkratiet  NIT  Objektivismen  Psykose  Psykopati  Sosialisme  Sosialister  Skatt  Ordbok.html 
Sosialister  –  og kollektivister av alle slag, tenker aldri på hvordan verdier skal skapes. Sosialismen er en religion, med Staten som gud.
Se også:  Sosialister  Nominalismen  Offentlig-ansatte Psykose  Psykopati  Skaperen  Skatt  Sosialistbyråkratiet  Sosialisme  Staten  Tyveri  Ordbok.html 
Språket  –  er i en stor grad reproduksjon av kjente setninger.
Se også:  Språket  Symbol  Tegn  Argumentasjon.html  Rettskrivning.html 
Standarder  –  er retningslinjer for utforming av produkter og tjenester.
Se også:  Standarder  A4   ©   ISO  Klokkeslett  Morse  Papir  Matematikkordbok.html  Ordbok.html  IT-ordbok.html  Rettskrivning.html 
Staten  –  trengs for å lage regler og sette et rammeverk hvor individer kan følge egne mål, arbeide og samarbeide sammen.
Se også:  Staten  Altruisme  Demokrati  Fattigdom  Eiendom  Kapitalismen  Mål&midler  Objektivismen  Offentlig-ansatte Politikk  Psykose  Psykopati    Skaperen  Skatt  SND  Sosialisme Sosialistbyråkratiet  Sosialister    Toll  Tyveri  Ordbok.html 
Statskirken  –  kom med reformasjonen og var resultatet av en kamp mellom kirken og kongen om makt og rikdom.
Se også:  Statskirken  Arvesynd  Ateisme  Bibelen  Gud  HEF  Religion  Teologi  Tro  Voldsteologi  Ordbok.html 
Statsstøtte  –  betyr at staten bruker tvang for å få folk til å betale for noe de ikke er villig til å bruke penger på frivillig.
Se også:  Statsstøtte  Demokrati  Eiendom  Kapitalismen  Loven Mål&midler  Objektivismen  Offentlig-ansatte Politikk  Psykopati    Skaperen  Skatt  Sosialisme Staten  Sosialistbyråkratiet  Sosialister  Tyveri  Ordbok.html 
Stress  –  kommer i ulike former.
– Negativt stress er knyttet til økning i kortisol, angst og uro f.eks. som en følge av for høye krav eller straff.
– Positivt stress øker adrenalin og serotonin.
– Korrekt bruk av belønning for ønsket adferd er det en kommer lengst med.
Se også:  Stress  Aldring  Placebo  Psykisk 
Struktur  –  Omtrent all tekst har en eller annen struktur.
Se også:  Struktur  Rettskrivning.html 
Studium  –  er noe man studerer på et universitet.
En studie er en vitenskapelig avhandling.
Se også:  Studium 
Sykdom  –  er en lidelse for den som har det.
Se også:  Sykdom  Lidelse  Sinnssykdom  Psykose  Psykotikeren  Psykopati 
Symboler  –  er noe abstrakt som har en annen mening enn det som møter øynene.
Symboler kan bare forståes ift. en kontekst.
Se også:  Symbol  Tall  Tegn  Rettskrivning.html 

Tall  –  er symbol for størrelse.
Se også:  Tall  Symbol  Matematikkordbok.html  Rettskrivning.html 
Tautologi  –  er en logisk selvfølgelighet.
– Tautologi er et utsagn som alltid er sant.
– Tautologi er uttrykk som bruker flere ord for å si det samme.
Eksempler:
Hvis A, så A.  (Sirkelslutning.)
«En rytter er en ridende person til hest».  Det er sant og det er ikke feil og det stemmer med virkeligheten. Allikevel er det et ugyldig utsagn.
«Menn er menn».  Tolket bokstavelig inneholder ikke utsagnet noe ny informasjon.
«Hvis sola skinner, så skinner sola». 
«Det gode er godt, fordi det er godt». 
«En spade er en spade». 
«Stafett er stafett». 
A ⋁ ¬ A.   (A eller ikke-A.)  (Loven om den ekskluderte tredje, dvs. en tredje mulighet er utelukket).
«Jeg er et menneske eller jeg er ikke et menneske.» 
«Det blir regn i dag, eller så kommer det ikke til å regne i dag»  handler tilsynelatende om vær, men fordi den alltid er sant, inneholder den ikke noen informasjon om verden.
Tautologier er sanne, men de har ikke noe empirisk innhold. De evner ikke å forklare noe i naturen, fordi sannhetsgehalten kan begrunnes formelt uten referanse til verden.
– Kontradiksjon er utsagn som alltid er usant.
Se også:  Tautologi  Formallogikk  Kontradiksjon  Lettvint generalisering  Sannhet  Tankefeil  Sirkelargument  Logikkordbok.html
Tegn  –  er summen av form og mening.
Se også:  Tegn  Symbol  Rettskrivning.html 
Teknologi  –  kan både oppdage og behandle sykdommer.
Se også:  Teknologi  Assistert befruktning  Bioteknologiloven  Biologi  Eugenikk  Levealder  Biologiordbok.html 
Tekst  –  er en rekke tegn i en sammenheng, som har en kommunikativ funksjon.
Se også:  Tekst  Kommunikasjon  Definisjon  Mening  Definisjon  Kommunikasjon  Onomatopoetikon  Ord  Standarder  Tekstsøk  Rettskrivning.html 
Telling  –  Ikke alt som kan telles teller, og ikke alt som teller kan telles.
Se også:  Telling  Matematikkordbok.html  Rettskrivning.html 
Teologi  –  er uvitenheten om naturlige årsaker, satt i system.
Se også:  Teologi  Ateisme  Arvesynd  Bibelen  Fornuft  Gud  Islam  Koranen  Kreasjonisme  Kristendommen  Religion  Teisme  Vitenskap  Voldsteologi  Ordbok.html 
Teori  –  er et hjelpemiddel for å forstå og beskrive en kompleks virkelighet.
Se også:  Teori  Vitenskap  Rettskrivning.html  Matematikkordbok.html  Logikkordbok.html  Biologiordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Terapi  –  mot kriminalitet virker ikke.
Troen på at man kan helbrede kriminelle med terapi, samtale, ettergivenhet og mildhet bygger på et helt feilaktig menneskesyn, og gjør bare problemene enda større.
Dersom man begår reell kriminalitet bør man idømmes en lang fengselsstraff, og dersom man fortsetter med slikt etter at man har sonet sin første dom ferdig bør man idømmes en enda lengre fengselsstraff.
Resultatet av en slik politikk vil være at de kriminelle havner der de hører hjemme: bak murene, mens fredelige folk får være i fred; sannsynligheten for da å bli overfalt eller utsatt for innbrudd eller bli frastjålet bilen blir liten.
Se også:  Terapi  Adferd  Fenomenologi  Følelser  Psykoanalysen  Psykose 
Terror  –  er en voldshandling hvor det å skape frykt er en vesentlig del av metoden.
Se også:  Terror  Arvesynd  Gud  Ondskap  Psykopati  Teologi  Vold  Voldsteologi  Terror.html  Ordbok.html 
All tid som
har vært
er tapt tid.
Tid  –  Mennesker oppfatter tid ift. hvor mye som kan observeres av det som skjer.
Tid er definert av mennesker og krever en referanse satt av mennesker.
Se også:   ⌛   Aldring  Astronomiordbok.html  Biologiordbok.html  Ordbok.html  Fysikkordbok.html 
Tilfeldigheter  –  skjer hele tiden, men det er de tilfeldighetene som gir en eller annen mening for oss som vi som oftest legger merke til.
Se også:  Tilfeldigheter   Evolusjon   Kreasjonisme   Sannsynlighet  Fysikkordbok.html  Biologiordbok.html  Matematikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Toll  –  er tvangsvirksomhet, basert på kontroll, restriksjoner og straff.
Se også:  Toll  Skatt  Eiendom  Tyveri  Skatt.html  Jobbordbok.html  Ordbok.html  Ordbok.html  Sosialistordbok.html  Politikkordbok.html 
Tro  –  er usikker antagelse.
Se også:  Tro  Arvesynd  Ateisme  Agnostisisme  Gud  Kreasjonisme  Psykose  Religion  Sannhet  Sansning  Teisme  Teori  Viten  Vitenskap  Ateisme.html  Ordbok.html 
Trykkekunsten  –  ble utviklet i Kina i år 710, lenge før Gutenberg.
Se også:  Trykkekunsten  Kina.html  Rettskrivning.html 
Tyveri  –  er å ta individets eiendom, uten samtykke.
Se også:  Tyveri  DRM  Eiendom  Eksemplarrettigheter  Fattigdom  Sosialisme  Skatt  Ordbok.html 
Tåkespråket  –  går ut på at betydningen av ord flyter ved at ord kan defineres tilfeldig og kan når som helst endres. Eller at ord får nye meninger. Eller at ord er uten mening. Eller med så mange meninger at de allikevel blir meningsløst.
Nominalismen er teorien som ligger til grunn for tåkespråket.
Se også:  Tåkespråket  Mening  Nominaldefinisjon  Rettskrivning.html 

Utsagnslogikk.  –  Setningslogikk. Utgangspunktet er primitive utsagn og konnektiver.
Se også:  Utsagnslogikk  Logikk  Logikkordbok.html 
Antall sykehusplasser
i verden kan halveres;
– ved å gi alle tilgang
til rent vann.
Vann  –  Man må ikke vite formelen for vann,
for å kunne forstå viktigheten av å drikke det.
Se også:  Vann  H₂O  O  Biologiordbok.html  Kjemiordbok.html  Kostholdsordbok.html  Fysikkordbok.html 
Venus  –  er den romerske kjærlighetens og skjønnhetens gudinne.
Hun har mye til felles med grekernes Afrodite og Jahves kone Asherah.
Se også:  Venus  Biologiordbok.html  Ordbok.html   
Verden  –  er så komplisert at den kan ha utviklet seg tilfeldig, fordi ingenting er mer komplisert enn tilfeldighet.
Se også:  Verden  Astronomi  Ateisme  Big-Bang  Entropi  Evolusjon  Kreasjonisme  Relativitetsteorien  Sannhet  Tilfeldigheter  Tro  Viten  Vitenskap  Ordbok.html 
Verdiskapning  –  krever kunnskaper, kreativitet, utholdenhet, oppfinnsomhet, planlegging, fleksibilitet og utholdenhet.
Se også:  Verdiskapning  Eiendom  Ordbok.html  Verdiskapning.html 
Viljen  –  er det som velger, men er ikke valget.
Se også:  Vilje  Adferd  Bevissthet  Definisjon  Determinismen  Fri vilje  Indeterminismen  Lykke  Ondskap  Psykose  Viljedeterminismen  FriVilje.html  Ordbok.html 
Viljedeterminismen  –  hevder at mennesker og dyr bare omsetter stimuli og spontane impulser til handling, uten bevisst vurdering i henhold til noe som helst, og uten at en er klar over hva en gjør og har reell valgmulighet til å gjøre noe annet.
Se også:  Viljedeterminismen  Adferd  Bevissthet  Definisjon  Determinismen  Fornuft  Fri vilje  Indeterminismen  Lykke  Ondskap  Psykose  Vilje  FriVilje.html  Ordbok.html 
Viten  –  kommer fra observasjoner, gyldige argumenter, metoder, analyse, rasjonalitet, logikk, sannsynligheter, teori og testing.
Se også:  Viten  Ateisme  Agnostisisme  Definisjon  Objektivitet  Sannhet  Selvmotsigelser  Teori  Tilfeldigheter  Tro  Vitenskap  Ateisme.html  Ordbok.html 
Vitenskap  –  betyr at viten er skapt, vha. en metode som handler om å forkaste det som en vet er feil.
            ______________________
           |           |
           |    Teori     |
           /|   (Hypoteser)   |\
          / |    (Utsagn)    | \
          / |   (Forklaringer)  | \
         /  |______________________|  \
         v                A Teoribygging.
         |                | Statistikk.
         |                | Analyse.
-----------------|--------------------------------|----------------
 Anvendelse av  |                | Datainnsamling(empiri, fakta).
 teori (testing).|                | Multiperspektivtenkning.
         v   ______________________   A Observasjon av fenomener
         \  |           |  /
          \ |   Virkelighet   | /
          \ |   (Fenomener)   | /
           \|  (Saksforhold)   |/
           |______________________|
Vitenskapelige metoder handler om å observere virkeligheten, undersøke fenomener, identifisere essensielle egenskaper, metoder, huske ting, samle inn fakta og analysere relevante data, statistikk, sannsynligheter, hypotesetesting, gyldige argumenter, rasjonalitet, logikk, falsifiserbare enkle teorier, Ockhams barberkniv, Ducks prinsipp, teste forklaringer.
Se også:  Vitenskap  Agnostisisme  Alternativ  Ateisme  Bevis  Big-Bang  Definisjon  Dobbelblindtest  Elektron  Evolusjon  Jorda  Kreasjonisme  Objektivitet  Psykose  Relativitetsteorien  Religion  Sannhet  Teori  Tilfeldigheter  Tro  Viten  Ordbok.html  Matematikkordbok.html  Biologiordbok.html  Fysikkordbok.html   
Vold  –  En voldshandling er å skade andres eiendom.
Se også:  Vold  Loven  Ordbok.html 
Voldsteologi  –  inndeler menneskene inn i de utvalgte og de forkastede.
Hele byer kan rammes av guds straff kun fordi innbyggerne er vantro motstandere.
En viktig del av voldsteologien handler om å slutte å betrakte fienden som menneske,  – for da er det lettere å hjelpe til med å la guds straff komme over dem.
Se også:  Voldsteologi  Arvesynd  Gud  Ondskap  Psykopati   Sannhet   Teologi  Terror  Vold  Ordbok.html   
Ytringsfrihet  –  er retten til å gi uttrykk for de meninger en ønsker.
Se også:  Ytringsfrihet  Sannhet  Tro  Viten  Ordbok.html   
Å bli rik  –  handler om å investere før man konsumerer.
Noen har flaks. Andre er født med gullskje i munnen.
For de fleste andre oppstår rikdom hovedsaklig av hardt arbeid og tålmodighet.
Mange som er rike ser ikke på klokka, tar sykemeldinger, permisjoner, pensjonerer seg, 5 ukers ferie, fredagsfri, osv.
En svak krone gjør de fattigere fattigere, fordi de bruker mesteparten på konsum.
En svak krone gjør de rike rikere, fordi de har sine inntekter fra eksport.
Se også:  Å bli rik  Ordbok.html 

 

 

Ytringsrettigheter.