nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 


Definisjoner

Det er en gave når sola står opp om morgenen.

Det er tyveri når sola går ned om kvelden.

Det er en gave å kunne gå ut i naturen å plukke blåbær.

Det er tyveri fra naturen å plukke tyttebær.

Vi ser her at definisjonene flyter. I det en øyeblikket betyr det det ene og i neste øyeblikk kan det bety det motsatte.

Definisjone er basert på hva en person føler.

Føler personen at det er en gave så er det det; og føler vedkommende at det er tyveri så er det det.

Slike definisjoner kalles nominaldefinisjoner.

For at ordene og begrepene skal gi mening må en se på konteksten.

En kontekst kan være å si at ordene gave og tyveri sorterer inn under etikken.

Og etikken er konstruert av og for mennesker og gjelder kun for mennesker.

Etikken igjen hviler på et annet og mer grunnleggende begrep nemlig eiendomsrett.
Eiendomsrett er regler som gjelder kun for mennesker.

Hvis en går ut i naturen og observerer vil en finne at de aller fleste dyr er opurtinster som stjeler fra hverandre hvis de får muligheten. Det er også effektivt sett fra individet. Det er mye enklere for et ekorn å ta andres nøtter enn å samle de sammen selv.
Selv om dyr f.eks. maur tilsynlatende samarbeider er dette kodet i genene demmes og de er helt styrt av betingelsene, og kan ikke unnlate å følge den biologiske programmeringen.

Hvorfor er det bare mennesker som kan eie noe?

Det kommer av at eiendomsrett hviler på et enda mer grunnleggende begrep som heter bevissthet og fri vilje.

Foreløpig er det antatt at det kun er mennesker som har fri vilje. Og det er heller ikke sikkert at alle har det; f.eks. barn, syke, osv.
Derfor er både eiendomsrett og etikk forbeholdt mennesker med bevissthet og fri vilje, fordi det er mer grunnleggende.

Bevissthet vet vi at vi har, men vi vet ikke stort mer.
– Bevisstheten gjør at en kan observere virkeligheten.
– Og en kan postulere at virkeligheten finnes selv om menneskene og bevisstheten forsvinner.
– Og en kan forutsette at verden er deterministisk; dvs. at den i sin natur er forutsigbar.
Dette er tre aksiomer som gir forbindelsen mellom det materielle og bevissthet.

Metafysikken (den materielle virkeligheten) er mer grunnleggende enn bevissthet.

Det er ikke nødvendig å vite nøyaktig hva bevissthet er for å lage denne sammenhengen.


Begrepshierarki

Eksemplet over viser at noen begreper er mer grunnleggende enn andre.

F.eks: «Tyveri» er å ta noe mot eierens vilje.
Begrepet «eiendom» er mer grunnleggende enn begrepet «tyveri»,
fordi begrepet «tyveri» forutsetter begrepet «eiendom».
Og eiendom forutsetter bevissthet og fri vilje.
Og bevissthet opptrer så langt vi vet bare ifb. med materie.

Realdefinisjoner lager skarp grense, slik at det er tydelig hva som faller inn under og hva som faller utenfor begrepet.

Alt dette er konstruksjoner bygd opp av intuitive aksiomer og definisjoner, som det er vanskelig å finne noe feil med.
På den annen side kan det ikke utelukkes andre måter å definere f.eks. ordet «gave» og «tyveri» på.


nilsmartin.no/Artikler/Definisjoner.htmlOrdliste

Aksiomer  –  er grunnleggende setninger som brukes som startregler for å utlede nye setninger.
Aksiomer og definisjoner kan være meningsfulle eller ikke, i en gitt sammenheng. De er verken rett eller feil og blir verken forklart eller bevist, men er grunnlaget for beviser.
– Filosofiske aksiomer er grunnleggende selvinnlysende, uunngåelige sannheter.
I filosofi er begrepet ‹bevissthet› grunnleggende aksiomatisk.
– Matematiske aksiomer har ikke nødvendigvis noe med virkeligheten å gjøre.
– Gödels ufullstendighetsteorem sier at alle aksiomsystemer er ufullstendige.
Se også:  Aksiom  Begreper  Bevis  Bevissthet  Deduksjon  Definisjon  Eiendom  Fri vilje  Nominaldefinisjon  Realdefinisjon  Fri_vilje.html    Fysikkordbok.html  Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Ordbok.html 
Begreper  –  er abstraksjoner som man har i bevisstheten.
Se også:  Begrep  Definisjon  Begreper.html 
Bevis  –  begynner fra et minimalt antall premisser av størst mulig enkelhet. Disse grunnleggende premissene kalles aksiomer. Enkelheten er så grunnleggende og innlysende at det er umulig å tvile på dem.
Bevisføringen blir deretter foretatt deduktivt ved ett logisk skritt av gangen. Hvert enkelt trinn er ugjendrivelig og ofte enkelt og innlysende. Når man beveger seg fra enkle og innlysende premisser gjennom enkle og innlysende slutninger kan man komme fram til konklusjoner som ikke er enkle i det hele tatt, og slett ikke innlysende.
Bare i teoriverdenen, som f.eks. i logikk og matematikk, kan en ha sikre grunnleggende aksiomer, for der lager man dem selv.
Se også:  Bevis  Aksiom  Definisjon  Realdefinisjon  Teori  Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html 
Bevissthet  –  er at en er klar over hva en gjør, samtidig som en har en reell valgmulighet til å gjøre noe annet.
Se også:  Bevissthet  Aksiom  Definisjon  Fri vilje  FriVilje.html  Ordbok.html 
Deduksjon  –  kommer fra latin og betyr å utlede logisk.
Se også:  Deduksjon  Aksiom  Bevis  Definisjon  Objektivitet  Premisser    Logikkordbok.html 
Definering  –  er å gi nok informasjon til unik identifisering.
Se også:  Definering  Definisjon  Filosofiordbok.html 
Definisjon  –  er ord som symboliserer og avgrenser en mengde.
Begreper defineres ikke. En definerer ord som avgrenser begreper.
Man kan ha begreper uten ord som definerer dem.
Hensikten er å klargjøre hva som menes slik at en kan snakke sammen og forstå hverandre.
Aksiomer og definisjoner kan være meningsfulle eller ikke, i en gitt sammenheng. De er verken riktig eller feil, men kan være nyttig eller unyttig for et gitt formål.
Aksiomer og definisjoner bevises ikke, men er grunnlaget for beviser.
Måten å definere på kan være feil. (Realdefinisjoner, dvs. en logisk måte, er alltid riktig.)
Se også:  Definisjon  Begrep  Bevis  Definering  Definisjonsmakt  Ord  Rettskrivning.html  Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Logikkordbok.html  Fysikkordbok.html  Ordbok.html  Filosofiordbok.html 
Definisjoner  –  er ordforklaringer.
(Men man kan ha begreper uten ord som avgrenser dem.)
Se også:  Definisjoner  Filosofiordbok.html 
Definisjonsmakt  –  er et politisk begrep for organisasjonskulturer.
Se også:  Definisjonsmakt  Begrep  Definisjon  Filosofiordbok.html 
Eiendom  –  er et forhold mellom individet og dets produkt.
Se også:  Eiendom  Aksiom  Bevis  Definisjon  Tyveri    Ordbok.html 
Fri vilje  –  betyr at viljen er fri ift. komponenter som tankeinnhold, følelser, kropp, ytre påvirkninger, teori, etikk, handlinger og adferd.
Se også:  Fri vilje  Aksiom  Bevis  Bevissthet  Definisjon  FriVilje.html  Ordbok.html 
Nominaldefinisjon  –  er at ord har flere og vage betydninger.
Se også:  Nominaldefinisjon  Tåkespråket  Rettskrivning.html  Ordbok.html 
Nominalismen  –  er et etikk som går ut på at betydningen av ord flyter.
Se også:  Nominalismen  Definisjon  Nominaldefinisjon  Realdefinisjon  Ordbok.html 
Objektivitet  –  Ren matematikk og logikk er det nærmeste en kommer ren objektivitet.
Se også:  Objektivitet  Aksiom  Bevis  Definisjon  Logikkordbok.html  Matematikkordbok.html  Ordbok.html 
Ord  –  avgrenser begreper.
Se også:  Ord  Definisjon  Rettskrivning.html 
Premisser  –  brukes til å trekke konklusjoner, via resonnement, ved bruk av logiske prinsipper.
Se også:  Premisser  Bevis  Deduksjon  Definisjon  Objektivitet  Mening 
Realdefinisjon  –  avgrenser et begrep,
ved å angi bestemte nødvendige egenskaper som identifiserer begrepet.
Se også:  Realdefinisjon  Rettskrivning.html  Matematikkordbok.html  Logikkordbok.html  Ordbok.html 
Tolkningen  –  (tydning) er prosessen; altså overgangen mellom ord og begreper.
Se også:  Tolkningen 
Tyveri  –  er å ta individets eiendom, uten samtykke.
Tyveri er et etisk begrep, ikke et juridisk.
Tyveri er ikke avhengig av at det finnes lover for at tyveri skal være mulig.
Det er tyveri selv om tyven har skrevet en lov som sier at han har rett til å stjele.
Det er tyveri selv om tyven har folkeflertallet på sin side.
Det er tyveri selv om tyven har fått media til skrive pent om tyveriet.
Skatt er legalisert tyveri.
Tyveri er et like grunnleggende begrep som eiendom.
Se også:  Tyveri  Begrep  Eiendom  Skatt.html    Ordbok.html  Filosofiordbok.html  Tyveri.html 
Tåkespråket  –  går ut på at betydningen av ord flyter ved at ord kan defineres tilfeldig og kan når som helst endres. Eller at ord får nye meninger. Eller at ord er uten mening. Eller med så mange meninger at de allikevel blir meningsløst.
Nominalismen er teorien som ligger til grunn for tåkespråket.
Se også:  Tåkespråket  Mening  Nominaldefinisjon  Rettskrivning.html 

 

 

Ytringsrettigheter.

 

Lær å fiske.