nilsmartin.no 


Norgeshistorie

Ca. 600 millioner år siden. Ritlandkrateret i Rogland. En meteoritt slo ned i Hjelmeland kommune og lagde et krater på over 2,5 km i diameter.

580 millioner år siden. Fenvulkanen i Nome kommune i Telemark var på slutten av sin storhetstid. Karbonatrike magmastrømmer som aldri nådde overflaten, krystalliserte seg til karbonatitter (en bestemt type kalkstein), under vulkanen. Bergartene i den døende vulkanen gjennomgikk deretter en omdanningsprosess hvor grunnvann vasket bort løse forbindelser. Resultatet ble høye konsentrasjoner av jern, sjeldne jordmetaller og en av verdens største thoriumforekomster. Thoriummineralene i Fensfeltet er bare noen tusendels millimeter store og sitter dessuten svært finfordelt i bergartene. I dag finnes det ikke effektive metoder for utvinning i industriell skala.
546 millioner år siden. Garndnoskrateret i Hallingdal. En jern-meteoritt på 200-300 meter i diameter slo ned i fjellet ved Gardnos mellom Nesbyen og Gol i Hallingdal og lagde et krater på over 5 km i diameter.
Fra 542 til 510 millioner år siden. Kambrium.
Det var fire kontinenter, hovedsakelig på den sydlige halvkule.
– Laurentia: Nord-Amerika, Grønland og litt av Nordvest-Europa.
– Sibir.
– Baltica: Østlige Nord-Amerika og Europa. Norge lå på det Baltiske skjold.
– Gondwanaland var et superkontinent som besto av Syd-Amerika, Afrika, Antarktis, India og Australia.
– På den nordlige halvkule var det nesten bare vann. Norge kan ha vært på 60°S.
445–415 millioner år siden. Silur.
Isbreeer smeltet og havet steg.
Grønland og Europa kolliderte. Iapetushavet mellom kontinentene forsvant og havbunnen ble den kaledonske fjellkjede. Det nye kontinentet (Old Red-kontinent) lå i tropene. Oslo lå ved ekvator.
Storkontinentet, Gondwanaland, lå nediset ved Sydpolen.
210–145 millioner år siden. Jura.
En sprekk i superkontinentet Pangea ble til Atlanterhavet. Klima ble varmere og fuktigere. Norge lå på 50°N. Plankton- og bakterierester på havbunnen ble til Nordsjøolje.
Pliosaurus var en kjemperovøgle som levde på Svalbard for 150 millioner år siden.
Pliosaurus var en kjemperovøgle som levde på Svalbard for 150 millioner år siden.
For ca. 160 millioner år siden.  Atlanterhavet åpnet seg, og Nord-Amerika og Grønland beveget seg bort fra landområdet som nå er Norge.
I gropen mellom landmassene strømmet det opp magma og lava, og organisk materiale la seg på bunnen.
Det ble etter hvert dekket av sand og senere forseglet av en takbergart som hindret materialet i å sive ut.
Når de geologiske forholdene lå til rette for det, ble det organiske materialet sakte, men sikkert omdannet til olje og gass.
150 millioner år siden. Nordsjøen hadde dårlig vannsirkulasjon og høy produksjon av organisk materiale i de øvre vannmassene.

For 150 millioner år siden.  Pliosaurus var en kjemperovøgle som levde på Svalbard.

142 millioner år siden. En asteroide med en diameter mellom 1 til 3 km slo ned i Barentshavet og dannet Mjølnirkrateret på Bjarmelandsplattformen på norsk sokkel, mellom Svalbard og Nord-Norge.


 

 

For 25 tusen år siden. Isdekket i Nord-Europa var på sitt største. Det skandinaviske isdekket strakk seg ut til ytterst på kontinentsokkelen i vest, til Barentshavet i nord, Russland i øst og til Danmark, Nord-Tyskland og Polen i sør.

For 20 tusen år siden Isbredekket over Skandinavia var opptil 3000 meter tykt. Tyngden presset jordskorpen flere hundre meter ned.

For 18000 år siden. Isen begynte å slippe taket i Nordsjøområdet. Havnivået var over 100 meter lavere enn dagens.
Mesteparten av Nordsjøen var tørt land.
Til å begynne med var det kaldt foran brefronten; et tundralandskap med mammut og reinsdyr og omstreifende jegere.
Etterhvert ble det varmere når isen trakk seg tilbake.
Agder og Nordsjølandet var skilt av et bredt sund (Nordsjørenna).

10500 år fvt. Norskekysten ble isfri.

10 tusen år fvt. Folketallet i Norge var tre tusen.

9700 fvt. Isen smeltet. Landet lå så dypt at havet ved Oslo sto 220 m høyere enn i dag. Det ble avsatt store mengder leire på havbunnen.
Etter at vekten av isen ble borte steg landet med 10 cm/år.
Da vekten fra isen forsvant, steg landet raskt - til å begynne med 10 centimeter pr år i Oslo. Men farten avtok raskt. I 2012 er den absolutte landhevingen i Oslo-området rundt 5 mm/år.

9500 år fvt. De første menneskene kom til Norge og Sverige. Reisen fra Danmark og Vest-Sverige over til Norge ble gjort med båt.
Derfra tok det bare et par generasjoner før hele norskekysten var befolket.

9500 år fvt. De første menneskene kom til Søgne i Vest-Agder. Den første innvandringsbølgen kom fra sørvest. Dette var mennesker som hadde levd i dagens Spania og Portugal under siste istid og som siden flyttet nordover etter hvert som isen smeltet. Innvandrere som kom fra sør hadde blå øyne og var mørkere i huden enn det folk flest i Skandinavia er i dag.

For 9 fvt. Agderia forsvant i havet. I dag er de gamle boplassene dekket av sand på seksti meters dyp.

9 tusen år fvt. De første menneskene kom fra sør og bosatte seg i Skåne og Bohuslän. De jaktet på rein som beitet på tundraen.
Det startet med sommerekspedisjoner, men etterhvert som klimaet ble varmere overvintret folk.
Pionerene utnyttet havets ressurser. Sel, delfiner og fisk ble etterhvert det viktigste jaktutbytte.
Så snart isen ble borte langs Oslofjorden dro de videre nordover langs kysten.

Samtidig vandret et annen steinalderbefolkning fra nord via Nord-Norge som hadde levd som elgjegere i Russland.
De hadde bedre redskaper og våpen. De hadde blekere hud. Noen hadde blå øyne og andre hadde mørke øyne. Noen hadde mørkt hår og andre hadde lyst hår. De drev også med bildekunst og laget de første helleristninger i Norden.

8500 år fvt. Det skandinaviske innlandet var fremdeles dekket av en iskappe som var vanskelig å krysse. Det betydde at folk måtte gå rundt, noe som forklarer de genetiske forskjellene mellom Sverige og Norge.

8500 år fvt. Den andre innvandringsbølgen kom fra nordøst. Dette var mennesker som vandret fra områdene rundt Svartehavet eller Ukraina nordover gjennom Russland til Nordkalotten. Derfra befolket også disse menneskene raskt hele norskekysten. Dette gjorde at det ble stor genetisk forskjell mellom nordmenn og svensker. Mens nordmennene hadde stort innslag av østlig DNA, var svenskene overveiende vestlige. Innvandrerne som kom fra øst har på sin side hatt lysere hud og litt ulike øyenfarger.

Nordmennene hadde en diett av 80% sel.

Svenskene spiste mer variert.

Etterhvert møttes folkegruppene, og smeltet sammen. I løpet av noen hundre år fikk Norden Europas mest blandade befolkning, genetiskt sett.
Evolusjonen gjorde at nordboerne gradvis fikk lysere hud, som gjorde det lettere å ta opp D-vitamin fra sollyset.

8200 år fvt. «Österödskvinnan» var 170cm høy og levde i Bohuslän. Hun var minst 80 gammel da hun døde. Det fantes godt om mat. Infeksjonssykdommar fantes ikke fordi det var for få mennesker til smittespredning.

Steinalderen i Midtøsten er over 2 tusen år forut for den norske dateringen.

Før 8000 fvt. Eldre steinalder (paleolitikum) i Norge. Fiske, jakt og samlervirksomhet var eneste næringsvei med hund som eneste husdyr. Redskapene besto av stein, flint, tre og bein.

8000 fvt. Mellomsteinalderen (mesolitikum) i Norge. Fiske, jakt og samlervirksomhet. Feavl, jordbruk.

8000 fvt. Innlandsisen trakk seg tilbake fra Osloområdet.
Havoverflaten lå ved Bryn, 60 m høyere enn dagens.
Akersdalen var en fjordarm. Hele Nordtvedt-området lå fortsatt under vann.

8000 år fvt. Folkene som levde i Skandinavia var en blanding av vestlige og østlige gener fra forskjellige migrasjonsbølger, med noen spesielle tilpasninger til klimaet her oppe. Bla. var de lysere i huden enn tidligere europeere.

For 7000–4000 fvt. Jorda var nærmere sola om sommeren, og helningsvinkelen var stor. Sommertemperaturen var omtrent 1,5–2 °C høyere enn i perioden 1961–90. De største isbreene i Norge var i perioder smeltet bort.

7000 fvt. I Oslo var Gjelleråsen, Grorud, Nordvedt og Bredtvedt tørrlagt.
Trolig var det en innsjø bak Alfaset-morenen.
Det vokste furu på deler av Hardangervidda.

7000 fvt. Søgne-kvinnen var mellom 35 og 40 år og 155 cm høy. Hodeskallen var langt mer robust enn dagens.

6300 fvt. Et stort leirras på Stovner i Oslo, ble utløst fra Vestli, Tokerud og Sannerud. 25 millioner m³ leire fylte dalen helt ned til fjorden ved Alfaset og Bryn.

6200 fvt. Storegga-skredet var et undersjøisk jordskred, som raste ut ved Storegga utenfor Møre og Romsdal.
Skredet på 3 tusen km³ var på størrelse med Island.
Det sendte en en flere hundre kilometer lang flodbølge mot vestlandsfjordene, Skottland, Shetland, Færøyene og Island. Bølgelengden var flere hundre kilometer. Fjordvannet steg med opptil en meter i minuttet. Langs kysten på Nord-Vestlandet steg vannet med fem til ti meter. Inne i fjordene sted vannet i ekstreme tilfeller med 40 til 50 m.

6000 fvt. Finsehendelsen var en brå og brutal kuldeperiode. Temperaturen sank med flere grader over en kort periode, før det ble varmere igjen.

6000 fvt. De høyest liggende områdene, i Doggerland utenfor Englands nåværende østkyst, ble oversvømt.
Doggerland ble oversvømt og Storbritannia ble en øy.

6000 fvt. Dalbunnen i Akersdalen ble tørrlagt.

5000 fvt.  De første mennesker fra Nøstvetkulturen satte de første spor med boplass på Rodeløkka i Oslo.
De første menneskene med kjennskap til jordbruk kom til Stovner.
Skogen ble ryddet av de første bønder.
En periode med varmt klima ga dalen et frodig planteliv.

4000 år fvt. Yngre steinalder (neolitikum) i Norge varte til 1800 fvt. Begynnende jordbruk med åker og fedrift. Jordbruket spredte seg i Europa.
Slipte steinredskaper. Keramikk.

4 tusen fvt. Nye befolkningsgrupper innvandret til Norden.
Det var jordbrukere fra Tyrkia og Midtøsten som kom med grøde og tamdyr.

4 tusen fvt. «Hallonflickan» fra den tidigste bondesteinalderen døde 18-19 år gammel. Hun ble funnet i en torvmosse i Västergötland på 1940-tallet. Kanskje har hun blitt ofret av noen som ville visa sin makt, og samtidig få gudnenes velvilje.

3000 fvt. Arktisk steinalder er en periodebetegnelse på funn i Vest- og Nord-Skandinavia karakterisert ved mindre bruk av flint og utstrakt bruk av skiferredskaper. Bl.a. til pile- og spydspisser, kniver og økser. Ben til fiskekroker og harpuner. Veidekulturer ble påvirket av jordbrukskulturer i Sør-Skandinavia, og flintredskaper var blitt kopiert i skifer.

3000 fvt. Oldtidsveien var hovedled mellom Romerike og Oslofjorden. Funksjonen var å knytte gårder og grender sammen. Det var relativt lite gjennomgangstrafikk.

2300 år fvt. Bosetningsmønsteret endret seg tydelig.
Det begynte å dukke opp anghus og korn på lokalitetene. Gårdsamfunnet begynte å ta form.
Litt senere kom innvandrere fra den såkalte Klokkebegerkulturen langs sjøveien og tok med seg ny teknologi, nye skikker og kultur.
Bronsealderen nærmet seg.

2000 år fvt. Jordbrukssamfunnet kommer inn for fullt. Det ble en stor endring langs norskekysten.

1800 fvt. Bronsealderen. Yngre steinalder sluttet.
Klimaet ble tørt og varmt.

Før 1000 fvt. Gravrøyser av stein ble borte. Likbrenning ble mer vanlig.

500 fvt. Eldre jernalder startet. Jern overtok som redskapsmateriale istedet for bronse og stein. Jernutvinning fra myrer.
Landbruk ble lettere.
Tidlig i jernalderen ble det kjøligere og fuktigere.

46 fvt. Den julianske kalender ble innført.

Før år 0. Runeskrift ble konstruert av germanere som kjente til Romerrikets skrift (latin). Noen tegn ble overtatt, forandret litt på og noen ble funnet opp selv. Tegnene består av rette streker som gjorde dem lettere å risse inn i tre og stein. Trolig fordi de ville ha sitt eget alfabet og språk. Alfabetet hadde 24 runer og het futhark etter de seks første tegnene.

År 0. Folketallet i Norge var 20 tusen.

0–400 evt. Romertid. Romersk jernalder. Redskaper av jern som utvinnes av myrmalm. Faste bosetninger med rektangulære langhus for mennesker og husdyr. Handelsforbindelser med Romerriket.

400–600 år evt. Folkevandringen.

540. Fimbulvinteren.
I år 536, 540 og 547, skjedde det tre store vulkanutbrudd som trolig fikk konsekvenser for både Europa og Asia. Utslipp blokkerte sollyset i lang tid. Det ble kaldt i mer enn hundre år.

550 til 800 evt. Merovingertiden er en periode mellom den folkevandringstiden og vikingetiden. Perioden er oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne.

556. Norge var styrt av høvdinger, og folk trodde på æsene. I Europa gikk den store folkevandringstida mot slutten.

500-tallet. Jellhaugen, nordens nest største gravhaug ble bygd på Viksletta i Berg ved Halden i Østfold. Den er bygd opp av over 20 tusen m³ matjord og gresstorv.

600-tallet. Runer, den yngre futharken, med bare 16 runer var nordisk, overtok gradvis. Trolig som følge av overgangen fra urnordisk til norrønt hvor vokaler ble sløyfet.

751-987 evt. Karolingertiden overlappet med merovingertiden.

783. Vikingene plyndret Lindisfarne kloster i England.

800. Vikingtiden begynte i Norden og varte til 1050 (tidlig middelalder).

800. I vikingtiden var det 80 gårder i Oslo.
På urgården Aker var det ting.

812. Norske vikinger inntok store deler av Irland.

800-tallet. Myklebustskipet var 30 m langt og 6,5 m bredt av Osebergtypen ble bygd.
Kong Audbjørn av Fjordane ble drept i sjøslaget ved Solskjel i 870 og gravlagt i skipet i en gravhaug på gården Myklebust i Nordfjordeid. Skipet ble brent.

853. Vikinger erobret Man.

872. Slaget i Hafrsfjord. Harald Hårfagre mot flere småkonger. Harald Hårfagre vant.
Harald Hårfagres rikssamling. Forsvaret ble bygd ut gjennom leidangsplikten.

875. Harald Hårfagre erobret Shetland og Orknøyene, samt Värmland.

ca 890 - ca 940 Harald I Hårfagre, Norges første konge, usikkert hvem han var gift med. (Gyda, Åsa, Ragnhild). Konge vest for Viken og i Trøndelag. Etablerer Hårfagreætten.

Før 900 Gulatingsloven, (ble ofte kalt den eldre Gulatingslov) var en samling av rettsregler som gjaldt for Gulatings rettsområde på Vestlandet inntil 1274.

Før 900-tallet. I Norge ble Jól feiret ved første fullmåne etter første nymåne etter vintersolverv; dvs. rundt 12. januar.
Trolig var det en arbeidsfest i slutten av året knyttet til jorddyrkingen. Arbeid med grøde og slakt var ferdig, og vinterarbeidet kunne vente til dagene ble lysere.

900. Vikingene bosatte seg i Normandie.

900-tallet. Håkon den gode innførte vardesystemet.

På 900-tallet. Håkon den gode flyttet julefeiringen til den 25te desember, samme dag som Kristmessen ble feiret i Europa.

911. Gange-Rolv (eller Rollo) ble hertug i Normandie.

919. Ragnvald opprettet et kongerike i York.

933. Erik Blodøks ble konge.

954. Erik Blodøks ble drept.

981. Erik Raude oppdaget Grønland.

997. Nidaros ble grunnlagt.

Våren 998. Hålogaland ble kristnet. Kong Olav Tryggvason reiste i skipet Tranen. Langs hele kysten, hvor enn han kom i land, holdt han ting, og der bød han alle mennesker å ta dåpen og den rette tro.
Ingen hadde makt og menn nok til å sette seg opp mot kongen.

999. Leiv Eriksson fant Vinland.

1000. Folketallet i Norge 250 tusen.

Ca. rundt år 1000 brakte vikingene sjakkspillet til Norge fra sine tokter mot syd.

September 1000. Slaget ved Svolder var et sjøslag utkjempet vest i Østersjøen. Kong Olav Tryggvason av Norge seilte hjem etter en ekspedisjon til Vendland (Pommern).
Han ble overfalt av en allianse mellom Svein Tjugeskjegg, konge av Danmark, Olof Skötkonung, konge av Sverige, og Eirik Håkonsson, ladejarl fra Trøndelag. Kong Olav hadde kun 11 skip i slaget mot en overvekt av bortimot 70.
Etter slaget ble Norge delt mellom seierherrene.

1016. Sarpsborg er norges tredje eldste by grunnlagt av kong Olav 2 Haraldsson (som senere ble hellig). Sarpsborg ble Norges første hovedstad fram til 1030 da Nidaros tok over.

1022. Slaget på Hellerudsletta ved Nitelva. Olav Haraldson (som senere ble hellig) nedkjempet Raumernes bondehær. Raumerne (romerikingene) var gjenstridige skattebetalere som ikke ville ta imot kristendomen.

1030. Slaget på Stiklestad. Olav Haraldsson falt. Han fikk navnet Olav den hellige etter sin død.

1030–1035. Svein Knutsson (Alfivason), Norges konge. Sønn av Knut den mektige og frillen Alfiva. Hentet hjem fra Gardarike av Einar Tambarskjelve og Kalv Arnesson. Regjerte i Trondheim for sin far Knut Den Mektige. Regnes ikke med i kongerekken. Danskeregimet fortsatte.
Rundt 1030. Alfivason innførte en skatt som kalles julegave.
Den besto bla. av en mæle malt og et lår av en tre år gammel okse, et spann med smør. i tillegg skulle hver husfrue yte så mye lin som de kunne spinne rundt tommelen og langfingeren.

1048. Harald Hardråde grunnla kaupstaden Oslo, øst i Viken under Ekebergåsen ved elveoset til elven Lo.

Før 1050. 99,9% av alle mynter var utenlandske.

1050. Tidlig middelalder begynte. Jernalderen sluttet. Vikingtiden sluttet.

1050. Bøndene ble leilendinger under aristokrati og kirke. Leidangen ble en skatt (bordleidang).

1050. Middelalderen begynte.

1050-årene. «Haraldsslåtten». Sølvinnholdet i myntene ble redusert til under 30%. Det var den første inflasjonen i norsk historie.

1063. Første norsk-svenske krig. Norge vant over Sverige.

1080. 90% av myntene var norske.
Alle myntene var laget av sølv.
Norge hadde ikke kjente naturlige sølvforekomster. Det ble derfor vanlig å smelte om utenlandske mynter.

1095. Pave Urban II oppfordrer alle kristne i Europa til å kjempe mot de tyrkiske muslimene. Dette var starten på korstogene.

1100-1300 Bøndene ble leilendinger under kirken.

1107–1110. Det norske korstog. Norge, Jerusalem og Venezia vant mot Almoravidene og Fatimid-kalifatet.

1111. Kong Øystein invaderte Jemtland og la det inn under Norge.

1130–1240. Borgerkrigstiden.

1137. Danskekongen Erik Eriksson Emune plyndret Oslo.

1150. Nidarosdomen ble grunnlagt.

Rundt 1170. Frostatingsloven.

1179. Slaget ved Kalvskinnet.

1184. Slaget ved Fimreite.

06.03.1200. Slag mellom Birkebeinere ved kong Sverre og bønder fra Viken på isen i Bjørvika.

1205. Inge Bårdsson ble konge.

1206. Håkon Håkonsen ble brakt over fjellet av Birkebeinerne.

1219. Danmark fikk nasjonalflagg, europas eldste.

1222. Ribbungene under ledelse av Sigurd Ribbung hadde kontroll det indre østlandsområdet.

1227. Kong Håkon IV Håkonsson og hans menn dro 35 vikingskip opp Alnaelva til Øyern hvor de møtte tretten andre skip som var dratt opp forbi Sarpsfossen. Videre seilte skipene opp Glomma og Vorma til Mjøsa. Ved Gjøvik flyktet Ribbungene og kongen tok skip og hærfang uten sverdslag.

1240. Hertug Skule ble slått av Håkon Håkonsson ved Oslo, han flyktet og ble drept. Borgerkrigene sluttet.

1250. Grenseavtale med Russland, nordgrensen ved Lyngsfjord.

1250. Nidarosdomen var nesten ferdig.

1254. Ny bybrann og kongsgården i Oslo brant på nytt.

1273. Festningene Båhus, Akershus og Vardøhus ble reist.
En norsk-svensk kommisjon fastsatte grensen fra Götaelven til Ångermannland.

1274. Kong Magnus Lagabøtes landslov.

1299. Håkon V Magnusson flyttet rikshovedsetet fra Bergen til Oslo.

1299. Håkon V Magnusson startet byggingen av Akershus festning. 13 år senere var den ferdig.

1300. Gårdene Bonkall, Stovner og Rommen var vel etablert.

1308. Den nyanlagte Akershus festning motsto det første fiendtlige angrep (fra Hertug Erik av Sverige).

1314. Oslo ble landets hovedstad.

1319 til 1536 evt. Senmiddelalderen. Stor etterspørsel etter eik og gran som byggemateriale.

1319. Norge gikk inn i personalunion (kongefellesskap) med Sverige.

1340 evt. Folketallet i Norge var 360 tusen.

1345. Raset i Gauldalen i Sør-Trøndelag.
Massene tok med seg 48 gårder og seks kirker. Over 500 mennesker omkom.

1349. Svartedauen. ⅔ av Norges befolkning døde. Gårdene blestående tomme i flere hundre år (ødegårder), og Norge ble svekket økonomisk. Adelen ble redusert. Det ble lettere kår for leilendinger. Utenlandsk adel giftet seg inn i norske slekter.

1359–1360. Norge ble rammet av en koppeepidemi.

1380. Norge kom i union med Danmark.

20.07.1397. Kalmarunionen.

17.06.1397. Erik av Pommern ble kronet til konge over Danmark og Sverige.

06.07.1415. Jan Huus ble brent på bål for kjetteri.

05.01.1432. Den italienske venezianske handelsmannen skipperen Pietro Querini, som hadde havarert utenfor Irland med sitt fullastede skip, strandet med livbåten på Røst i Lofoten.
Som følge av oppholdet begynte eksport av tørrfisk til Italia.

1438. Bondeopprør ledet av Hallvard Gråtopp gikk fra Telemark mot Oslo, plyndret og brant. Opprøret ble slått ned.

1468. Kristian I pantsatte Orknøyene og Shetland til Skottland.

20.02.1472. Shetland og Orknøyene ble annektert av Skottland.

1492. Columbus oppdaget Amerika.

På 1500-tallet. Vintersolverv hadde flyttet seg til den 12te desember pga. kalenderdrift.

1503. Knut Alvssons tilhengere brant Oslo og Tunsberghus.

1523. Gustav Vasa beleiret Akershus festning på senvinteren. Svenskene satte Oslo i brann før de trakk seg tilbake.

1524. Kalmarunionen som hadde vart i 135 år, ble oppløst. Sverige brøt seg ut. Norge fortsatte å være underlagt Danmark. Alle beslutninger som omhandlet Norge ble tatt av Kongens Råd i Københamn, og deretter gjennomført av danske embedsmenn i Norge.

1536. Reformasjonen i Norge.

1563. Den nordiske sjuårskrigen mellom Sverige mot Danmark-Norge, Polen og Lübeck.
Akershus festning ble beleiret.
1570. Den nordiske krigen var over og det ble fred.
Svenskene avsto fra alle krav på norske landskap, deriblant Jemtland og Härjedalen.

1582. Den gregorianske kalender reformerte kalenderen slik at den skulle harmonere bedre med det astronomiske året.
De ti dagene som var påløpt fra 325 til 1500 ble fjernet, men de tre dagene som var påløpt mellom 46 fvt. og 325 evt. ble ikke tatt med. Den nye kalenderen fastsatte vintersolverv til rundt 22. desember.

1602. Christian IV reviderte Lagabøtes landslov.

1611. Kalmarkrigen mellom Danmark-Norge og Sverige.
1613. Krigen sluttet med Sverige som den tapende part.

1618. Trettiårskrigen.
Norge som del av unionen med Danmark var på den tapende side.
13.08.1645. Ved fredsslutningen i Brømsebro ble Jemtland og Härjedalen avstått.

Juni 1657. Den første Karl Gustav krig.
1658. Ved Roskildefreden overtok Sverige: Skåne (med Bornholm), Blekinge, Halland, samt de norske besittelsene Bohuslän, Jämtland, Härjedalen og Trondhjems len.

1660. Trondjems len ble gjenerobret av general Nils Bjelke.

Før 1660. Adelsmonarki. Styreformen var et adelsmonarki, der kongen delte makten med et riksråd.
Riksrådet hadde stor makt, bl.a. valgte det ny konge ved tronskifte og utarbeidet håndfestinger som gjaldt som grunnlov for den nye kongens regjeringstid.
1660. Eneveldet ble innført. All makt ble samlet hos den danske kongen.
1665. Kongeloven var grunnlov for Danmark-Norge frem til 1814.

1695. Pengesedler ble innført i Norge som et privat initiativ. Norge var det tredje landet i Europa som innførte pengesedler. Eksperimentet var en fiasko og ble kortvarig.

På 1700-tallet bodde 90% av befolkningen på landsbygda.

1700-tallet. Opplysningstiden.

1700. Den store nordiske krig mellom Sverige og en stor koalisjon av Sachsen-Polen, Danmark-Norge og Russland, samt Preussen og Hannover.

08.03.1716. Det første Norgesfelttoget. 3000 svenske soldater ledet av Karl XII krysset grensen ved Östervallskog i Värmland. I tillegg angrep 4000 mann forbi Halden.

09.03.1716. En trefning i Høland varslet resten av det norske forsvaret. Snøvær forsinket svenskene og ødela overraskelsesmomentet.

15.03.1716. Karl XII angrep Oslo via Gjelleråsen, men trakk seg tilbake ved Gjelleråsen skanse.
Svenskene returnerte over Øyeren mot Moss, før de angrep nordover og beleiret Akershus festning med en styrke på nær 8000 mann.

08.07.1716. Peter Wessel Tordenskjold ødela den svenske forsyningsflåten i Dynekilen. Svenskene måtte heve beleiringen og trekke seg tilbake.

1718. Det andre Norgesfelttoget. En ny svensk invasjon kom til Halden, hvor Fredriksten festning ble beleiret.
11.12.1718. Svenskekongen Karl XII ble skutt mens han var i løpegraven foran festningen.
Sverige ble til slutt tvunget til forhandlingsbordet, hvor Storbritannia og Frankrike dikterte betingelsene.
1721. Freden i Nystad avsluttet krigen.

1725. Det nederlandske seilskipet «Akerendam» forliste med en verdifull last under en kraftig vinterstorm på jomfruturen nordøst for Runde. Rundeskatten ble funnet av dykkere i 1972.

1736. Konfirmasjon ble innført.

Bouvet-øya er en vulkansk øy med et areal på 49 km², hvorav 93% er isdekt.
Den er verdens mest avsidesliggende, ubebodde øy.
1739. Bouvet-øya ble oppdaget av franskmannen Bouvet, men han kom seg ikke i land.
1741. Konventikkelplakaten var en lov som ga prestene enerett til å forkynne.
Hans Nielsen Hauge ble arrestert og dømt til slavearbeid for brudd på denne loven.

1751. Stømstadtraktaten fastla riksgrensen fra Kornsjø i Østfold til Nesseby i Finnmark.

Andre halvdel av 1700-tallet var opplysningsidéenes tidsalder. På begge sider av Atlanterhavet blomstret nye, radikale idéer om individenes friheter og rettigheter, om økonomisk og politisk fremskritt. De teoretiske stjernene i perioden var Locke, Montesquieu, Voltaire og Adam Smith.
1788. Tyttebærkrigen.

1789. Den franske revolusjon.

1789. Storflommen Storofsen i Gudbrandsdalen skjedde på slutten av «Den lille istid».
Utbredelsen av isbreer i fjellene var på topp. Plutselig varme og regn førte med seg store vannmasser.
1800. Danmark var et imperium bestående av: Norge, Slesvig-Holsten, Island, Færøyene, Grønland og kolonier i Vestindia, Ostindia og Gullkysten.
1807. «Kanonbåtkrigen». Danmark-Norge ble en aktiv kaperstat. Små dansk-norske fartøy angrep større britiske krigsskip i både dansk og norsk farvann.
1807. Flåteranet. Storbritannia stjal den dansk-norske flåten i København. Danmark-Norge endte som alliert med Frankrike. i krig på Napoleons side.
England svarte med blokade av Danmark-Norge.

1809. Sverige ble et konstitusjonelt kongedømme.

22.07.1809. Hammerfest ble angrepet av to britiske skip «Snake» og «Fancy».
1812. Kong Frederik VI kjøpte Tøyen gård og ga den til Universitetet i Christiania.
Den gang var det store landområder rundt gården og strandlinje langs Oslofjorden.
1814.  Arbeidet med Botanisk hage ble påbegynt. Den trefløyete hovedgården og gamlehagen ble et sentrum i hagen.

1812. Leiermål ble opphevet i strafferetten.

1814. Norge hadde 886 tusen innbyggere.
Gjennomsnittlig levealder var 35-40 år.
Mindre enn halvparten av den voksne mannlige befolkning hadde stemmerett.
1814. Christiania ble hovedstad i det nye kongeriket Norge. Da bodde det ca. 15 tusen mennesker i byen.
16.01.1814. Kielerfreden.
Danmarkt overga Norge til Sverige.

16.02.1814 Stormannsmøte på Eidsvoll.

11.04.1814. Riksforsamlingen på Eidsvoll åpnet. 112 utsendinger fra hele landet møttes. I løpet av noen uker utarbeidet de en ny grunnlov for Norge. De valgte også en ny konge for Norge, som følge av §1 ble den danske prinsen Christian Fredrik.

I 1814 fikk Norge en av verdens mest liberale grunnlover. Det var en av de første ordentlige forsøkene på å komme ut av føydalsamfunnet og skape en rettsstat som beskyttet individets rettigheter gjennom likhet for loven, maktfordelingsprinsippet og innskrenket statsmakt.
17.05.1814. Norges grunnlov ble underskrevet.
26.07.1814. Krigen med Sverige.
10.08.1814. Mossekonvensjonen.
04.11.1814. Grunnloven ble revidert.

Perioden 1814–1884 kalles «embetsmannsstaten».

26.05.1822. Brannen i Grue kirke ved prestegården ved Skulstad nordvest for Kirkenær på Finnskogen i Hedmark er den største brannkatastrofen i norsk historie.

04.07.1825. Den lille seilskuta «Restauration» forlot kaia i Stavanger med 52 emmigranter om bord. Turen til New York tok tre måneder.

1826. Den nåværende norsk-russiske grenselinjen ble etablert. Lengden på landegrensen er på 196 km og havgrensen i Varangerfjorden er på 24 mil.

1832. Koleraen kom fra India via Europa til Norge og til Drammen.
Den 01.10.1832 ble bøddelknekten Ole Gulbrandsen rammet av kolera etter et oppdrag i Drammen for å piske en straffedømt. To dager senere døde han. Epidemien spredte seg raskt og krevde flere hundre liv.

1833. Tøyen kirkegård ble anlagt. Senere nedlagt.

1833. Universitetets Astronomiske Observatorium var ferdig. Observatoriet blir et viktig symbol på nasjonsbygging og utvikling av norsk naturvitenskap.

1835. Ole Høiland kom inn i Norges Banks hvelv og fikk med seg 64100 speciedaler.

1837. Formannskapslovene ble vedtatt i Stortinget. Disse lovene la grunnlaget for det kommunale selvstyre.

1840. Universitetsbygningene ved Karl Johans gate ble påbegynt og sto ferdige tolv år senere.

1842. Konventikkelplakaten ble opphevet etter 101 år.

1846. Kjøpmann Jørgen Young solgte Youngstorget til Oslo Kommune.

1845. Dissenterloven tillot andre trossamfunn.
Flere kristne kirker etablerte seg. (Kvekere, babtister, metodister, adventister, frelsesarmeen, pinsevenner, karismatikere, mfl.)

1848. Finanskrise.

Midten på 1800-tallet. Den moderne hvalfangsthistorien startet.

På midten av 1800-tallet. Kommersielt fremstilt gjær kom.

1852. Russerne stengte grensen mellom Norge og Finland for reindrift.

1852. Kautokeinoopprøret.
1853.  En koleraepidemi kom til Norge.
2500 mennesker døde i Norge, hvorav 1597 i Oslo.

1853. Det gikk sytti tusen hestelass mellom Eidsvoll og Christiania. Den Trondhjemske kongevei var for smal, bratt og for dårlig fundamentert.

01.09.1854. Jernbanen mellom Christiania og Eidsvoll åpnet.

1855. DS «Norge» forliste utenfor sørlandskysten. 40 mennesker mistet livet.

1857. Finanskrise.

1857.  Lofotloven.
Næringsliberalistene ville at det skulle være lik konkurranse for alle.
1868. Inger Oline (33) ble gravid med Andreas (14) og fødte i dølgsmål og forvoldte barnets død.
1873. Leprabasillen ble oppdaget av dr. med. Gerhard Armauer Hansen i Bergen.
1874. Myklebustskipet ble funnet på gården Myklebust i Nordfjordeid av arkeologen Anders Lorange.
1875. Norge innførte det metriske system.
03.01.1876. Innbyggertallet i Norge var 1 813 424.
1876. Innbyggertallet i Bergen var knapt 35 tusen.
25.01.1876. Jacob Alexander Jacobsen Wallin ble henrettet i Bergen.
Dette var den siste offentlige henrettelsen i Bergen. Og den tredje siste i Norge.
25.02.1876. Kristoffer Nilsen Svartbækken Grindalen ble henrettet på Ekromstormyra ved Løten, for drapet på odelsgutten Even Dæhlin fra Stange. Det ble satt opp ekstra tog, og tre tusen overvar hendelsen.
Han var den aller siste som ble tatt av dage på offentlig sted i Norge.

1882. Inntekstskatt ble innført.

1884. Parlamentarismen ble gradvis innført i Norge som konstitusjonell sedvanerett.
01.01.1886. Karasjok hadde tidenes laveste temperatur i Norge med -51,4°C.
1888. Det kom en statsborgerlov som sa at den som var født i Norge, var norsk.
Med et pennestrøk var alle som var født utenfor landets grenser, ikke lenger norske.

1890. Trollfjordslaget. Kystfiskere fryktet at en tilreisende dampbåt skulle håve inn hele fjorden med noten sin. Vel tusen fiskebåter stengte dampbåten inne.

1891. Hammerfest ble den første byen i Norge og Nord-Europa som fikk elektrisk gatebelysning.

1893. En kopi av Gokstadskipet ble seilt til verdensutstillingen i Chicago.

1893. Raset i Verdal er det største i nyere tid.
Ei elv grov vekk fundamentet som en stor kvikkleireforekomst hvilte på.
Tre km² leirgrunn i en sidedal raste ut i hoveddalføret og Verdalselva.
Elva ble demmet opp, og oversvømte store områder oppe i dalen.
Området nedenfor elva ble fullstendig oversvømt av leire.
116 mennesker ble drept, og enorme verdier gikk tapt.

1894. Normaltid ble innført i Norge.

1895. Den aller første bilen kom til Norge.

29.10.1896. Hamar-Selbanen ble forlenget til Otta, og fikk navnet Eidsvoll-Ottabanen.

1897. Norge innførte vernetoll.

1898. Stemmerett for alle menn.
13.10.1899. Titran-ulykken. 141 fiskere omkom i en orkan.
Uværet var varslet, men nådde ikke frem pga. at øysamfunnet manglet telefonforbindelse.
1899. Den norske oppdageren Carsten Borchgrevink gikk i land ved Kapp Adare, hvor han bygget to hytter. Det var det første menneskelige byggverk i antarktis.

1899. Det var registrert 2 biler i Norge.

På slutten av 1800-tallet var forventet levealder i Norge snaut 50 år.

1900. Innbyggertallet var 250 tusen.

1900. Guttebarn som ble født kunne regne med å leve i gjennomsnitt ca. 50 år. Jentebarn kunne forvente å bli 59 år.
1902. Jordsalgsloven.
1902. Straffeloven. Begrepet «utilregnelig» kom inn i lovverket.
1903. Nordvestpassasjen ble funnet av Roald Amundsen med den lille polarskuta «Gjøa».
07.06.1905. Unionsoppløsning med Sverige.
1905. Dødsstraffen i fredstid ble avskaffet.
1905. Sam Eyde grunnla Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstof aktieselskab. Verdens første fabrikk for produksjon av syntetisk nitrogengjødsel startet på Notodden. Basert på en elektrisk lysbue hadde Kristian Birkeland og Sam Eyde gjort det mulig å binde nitrogen (N2) fra lufta.
1909. Bergensbanen ble åpnet.

1910. Antall biler i Norge var 320.

1910. Valen Sjukehus i Kvinnherad var det første norske sykehuset som fikk innlagt elektrisitet.

14.10.1910. En svensk flybaron foretok den første motoriserte flygningen i Norge.

14.12.1911. Amundsen var den første som nådde Sørpolen.

1913. Jernbanestrekningen fra Otta til Dombås ble åpnet.
11.06.1913. Stemmerett for kvinner. Norge var blant de første land i verden som innførte full, allmenn stemmerett for kvinner etter New Zealand, Australia og Finland.
1914. Norges befolkning var på 2,5 millioner.
13.01.1914. Røros satte kulderekord for Sør-Norge med -50,4°C.
Våren 1914. Gunnar Knutsen, Norges statsminister, oppsummerte stemningen under en debatt i Stortinget. «For tiden er den politiske himmel verdenspolitisk sett skyfri i en grad som ikke har vært tilfelle på mange år.» Det er unødvendig å øke forsvarsbudsjettet.

1914. Første verdenskrig. Norge var nøytralt.

1916. Dansk Vestindia ble solgt til USA.

1918. Norge hadde en befolkning på litt over 2½ millioner.

15.06.1918. Spanskesyken kom til Kristiania og spredte seg med toglinjer til Bergen og Trondheim. Kystseilere spredte smitten til Stavanger. Hurtigruta tok smitten til Nord-Norge.
I Norge ble over en million smittet, og over tretten tusen døde.

23.06.1920. Šihččajávri i Kautokeino i Finnmark hadde tidenes høyeste lufttemperatur målt i Nord-Norge med 34,3°C.

1921. Hjerkinn stasjon åpnet.

1923. Første lov om personnavn.

1924. Byen fikk tilbake det gamle navnet Oslo.

1925. Svenske Margaretakyrkan ble oppført på Hammersborg.

1927. Brennevinsforbudet ble opphevet i Norge.
1927. Sonja Henie tok sitt første VM-gull på Frogner stadion, 14 år gammel.
01.12.1927. Bouvet-øya ble norsk, da skipper Harald Horntvedt på skuta «Norwegia» gikk iland som den første og plantet det norske flagget og erklærte øya som norsk.
08.06.1931 Menstad-slaget.

1930. Det var 28537 personbiler, og 17941 vare- og lastebiler i landet.

21.01.1933. Øverlands tale i Studentersamfundet med angrep på kristendommen.
1933. 32 tusen mann deltok i lofotfisket.
01.06.1934. Steriliseringsloven ble vedtatt i Stortinget.
Loven åpnet for tvangssterilisering av «sinnssyke og personer med særlig mangelfullt utviklede sjelsevner».
Samfundspartiets representant var den eneste som stemte imot loven.
1934. Nasjonal samling (NS) programfestet eugenisk «vern om folkeætten».
1934. Venstres mindretallsregjering. Mowinckels venstreregjering var i klart mindretall.

April 1934. To millioner m³ stein raste ned fra fjellet Langhammaren og ned i Tafjorden. En ti til tretti meter høy flodbølge knuste tettstedene Tafjord og Fjøra. Bebyggelsen i Fjøra i Tafjord ble knust. Førti mennesker omkom.

1936. Politiet ble statlig.
1936. Retten til å ha finsk som hjelpespråk i skolen tatt bort.
1936. Arbeiderpartiet møtte til Stortinget med en forsvarspost om at de vil bekjempe enhver rustningspolitikk og at militærvesenet omlegges til vaktvern.
1938. Stortinget forlenget sin periode fra tre til fire år.

01.09.1939.  Andre verdenskrig begynte.

09.04.1940.  Norge kom med i andre verdenskrig.

23.04.1942. 1ste mai ble innført som lovfestet fridag og nasjonal festdag og omtalt som «arbeidets dag» i Norge av ministerpresident Vidkun Quislings regjering. Loven ble opphevet i 1945.

13.05.1945. Kronprins Olav vendte hjem fra eksil i London.

1945. Stortinget kom sammen igjen.
09.07.1945. Total solformørkelse.

08.10.1945. Stortingsvalg.

1947. Kon-Tiki-ekspedisjonen.

1947. 1ste mai ble gjeninnført som offentlig høytidsdag og lovfestet fridag av Johan Nygaardsvolds AP-regjering.

1947. Widerøes Flyveselskap kom i ordinær drift.
Det utviklet seg til Kyst-Norges livsnerve.
1949. Nobelprisen i medisin gikk til lobotomi.

1950-tallet. Hestetransporter var vanlig på Trondheimsveien.

01.07.1951. Nordmenn gikk og la seg om kvelden «nitten-en-og-femti» og sto opp igjen neste morgen «nitten-femti-en».
Grunnen var at Televerket hadde gått fra 5sifret til 6sifret telefonnummer.
Det ble for komplisert med telefonnummer som kunne uttales på ulike måter.
Derfor var det et stortingsvedtak som bestemte hvorden folk skulle snakke. Det var for å få det enkelt og ikke blande sammen. Det er også noe med det musikalske i det. På norsk går det, men ikke på tysk. Talespråk dikteres vanligvis ikke.

I 1951 ble NUSSE, norges første elektroniske regnemaskin, laget.

18.12.1951. Norge fikk medhold i Den internasjonale domstolen i en tvist med britene om retten til fiske utenfor norskekysten.

En novemberdag i 1951. «Jeep 1», en norsk atomreaktor på Kjeller utenfor Lillestrøm ble startet for første gang.
Norge var det sjette landet i verden som greide å bygge en atomreaktor; etter USA, Storbritannia, Frankrike, Sovjetunionen og Canada.

1954. FM-nettet ble tatt i bruk i Norge.

1958. Haldenreaktoren, norges første atomkraftverk, startet, basert på tungtvann gitt fra Norsk Hydro.
1959. Arbeidsledighetstrygd ble innført.
1959. Norges eldste ski, Drevjaskien 5200 år gammel, ble funnet i Holandsvika i Nordland.

1959. Norge solgte 20 tonn tungtvann til Israel i all hemmelighet.

1960. Bilrasjoneringen opphørte. Bilismens tidsalder begynte.

1962. Kings Bay ulykka. Ulykken førte til regjeringskrise og at Einar Gerhardsen og Arbeiderparti-regjeringen måtte gå av.

1962.  «Aksjon mot Fellesmarkedet.»

1963. Norge var en av de mest homogene landene verden; etnisk og religiøst.
F.eks. var det ekstremt få negre i Norge.
I løpet av noen tiår ble Norge et av de mest heterogene landene i Europa.

1963. Ord som «sharia» og «hijab» var fremmedord i et etnisk tilnærmet homogent Norge, og religionen islam var praktisk talt ukjent.

1963. 97% var med i Statskirken.

1964. Bergensbanen ble elektrifisert.

1964. Religionsfrihet ble grunnlovsfestet.

01.02.1964. Abortloven.

1967. Folketrygden ble innført.

1968. Fredning av ørn.

1968. Nordmannen Lars Onsager fikk Nobelprisen i kjemi.

1969. Ragnar Frisch fikk nobelprisen i økonomi.

1969. Innføring av 9-årig grunnskole.

1969. Nordmannen Odd Hassel fikk nobelprisen i kjemi.

1971. Christiania Spigerverk manglet arbeidskraft. De rykket det inn annonser i pakistanske aviser. 600 pakistanere kom til Norge det året, og slik startet den moderne historien om Norge som innvandringsland.
Kort tid etter at de første pakistanerne kom, oppsto det diskusjon om innvandringen.
LO var redd for at norske arbeidstakere ville bli utkonkurrert. LO fikk overtalt Arbeiderparti-regjeringen til å gå inn for en midlertidig innvandringsstopp.

1972. Avkriminalisering av homofili.
1972. Norge sa Nei til EU i folkeavstemming mot EEC/EF.

1973. Danmark ble EU-medlem.

1973. Ivar Giæver fikk Nobelprisen i fysikk.

1974. 1- og 2-øringen ble avskaffet i Norge.
1975. Verdens befolkning var 4 millarder. Norges befolkning passerte 4 millioner.    ☞ Verden.html.
1975. Selvbestemt abort ble innført for å hindre at kvinner ble utsatt for konvensjoner, andres moral og et sosialt trykk.
1975. Arbeiderpartiet innførte arbeidsinnvandringsstopp for å beskytte norske arbeidsplasser. Nesten samtlige partier på Stortinget har støttet dette forbudet, inkludert SV.
1977. Norge utvidet den økonomiske sonen til 200 nm.
Våren 1978. Kvikkleirras i Rissa i Bjugn hvor 330 tusen km² raste ut ble utløst av gravearbeider.

1978.  Loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget.

1979.  Dødsstraff ble fullstendig avskaffet i Norge.

1981. Proffboksing ble forbudt i Norge.

Januar 1983. Den første aids-diagnosen i Norge ble stilt.

1984. Mona Tetlie «Mirakel-Mona», norges første prøverørsbarn, ble født.

1987. Sameloven ble vedtatt i Stortinget.

1989. Trygve Haavelmo fikk Nobelprisen i økonomi.

1989. Norges eldste person gjennom tidene, Maren Bolette Torp fra Oslo, døde 112 år gammel.

1987. Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) ble etablert.
Ordningen åpnet for bruk av utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsvilkår.
1992. 10-øringen ble avskaffet i Norge.
1993. EF endret navn til EU, Europeisk Union.
1993. Genteknologiloven ble vedtatt av Stortinget.
1994. Bioteknologiloven ble vedtatt av Stortinget.

1994. Finland og Sverige sa ja til EU. Island og Norge valgte å stå utenfor.

Juni 1995. Tretten. Moksa ei sideelv til Lågen, flommet over og fant seg nytt leie og flere hus ble revet med av vannmassene.
20.06.1996. Finnfjordeid. Et stor undersjøisk leirras tok to bolighus og en personbil. Fire mennesker mistet livet.

1998. Oslo Lufthavn Gardermoen overtok som Norges hovedflyplass. Fornebu ble lagt ned.

22.05.1999. Orderudsaken.

2004. Norges samlende gullbeholdning på ca. 40 tonn gullbarrer og gullmynter ble solgt 1,5 milliarder kr. Grunnen var at gull historisk sett hadde gitt lav avkastning.
(I 2015 er den samme gullbeholdningen verdt 20 milliarder kr.)

2004. Nobelprisen i økonomi ble delt mellom nordmannen Finn Kydland, med bakgrunn fra Norges Handelshøyskole i Bergen og som arbeider og er bosatt i USA, og amerikaneren Edward C. Prescott.
De fikk prisen for bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori, den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturenes drivkrefter.

2004. Røykeloven (tobakkskadeloven) ble innført.

2004. «Old Tjikko» verdens eldste tre, 9550 år gammel norsk rødgran, ble funnet på tregrensen i Dalarna i Sverige. Det er selve rotsystemet som er så gammelt.

2007. Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) lanserte den rødgrønne regjeringens «månelanding»; et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 på Mongstad.
Prosjektet ble skrinlagt i 2013.
– Allikevel: Norge driver med storskala CO2 fangst og lagring ved at naturgassen på Sleipner- og Snøhvit-feltet pumpes ned i formasjoner dypt under havbunnen. Årlig fanges og lagres rundt 1,9 millioner tonn CO2 slik.

2007. Kontanter som betalingsmiddel utgjorde 24%.

2008. Finanskrisen.

November 2008. E6 gjennom Østfold sto ferdig som firefelts motorvei.Etter at motorveien kom har nesten ingen mistet livet.

2008. Kjønnsnøytral ekteskapslov.

2009. Gjennomsnittlig var levealder for menn var 78,6 år og 83,1 år for kvinner.
2009. Sexkjøpsloven ble innført.
2010. Guttebarn som ble født kunne regne med å leve i gjennomsnitt ca. 79 år. Jentebarn kunne forvente å bli 83 år.

2010. Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris av Den norske Nobelkomite.

27.04.2010. Norge og Russland ble enige om en delelinje.    ☞ Russland.html.

2011. Kontainerskipet MS «Godafoss» forliste på vei ut av Oslofjorden.

2011. Pensjonsreformen gjorde det mulig å ta ut alderspensjon fra 62 år.

01.01.2012. Oljefondet var på 3400 milliarder kr.

Mars 2012. Norges befolkning passerte 5 millioner. Økende innvandring er den enkeltfaktoren som har størst betydning for befolkningsveksten.

01.05.2012. Den brune lille 50-øringen som har vært i omløp siden 16.09.1996 var ikke lenger gyldig betalingsmiddel.

2012. Innvandrere utgjorde 12 % av befolkningen.

2012. Det var fem tusen HIV-positive i Norge.

01.01.2013. Oljefondet var på 3800 milliarder kr.
02.12.2013. Oljefondet nådde 5000 milliarder kr. Dvs. nesten én million pr. nordmann.
2013. Offisiell verdensrekord for torsk ble på 47,02 kg tatt av Michael Eisele utenfor Sørøya i Finnmark og registrert hos IGFA (The International game fish association).
06.10.2014 Nobelpris i medisin til Edvard og May-Britt Moser sammen med briten John O´Keefe.

2014. Humanistskolen i Oslo ble godkjent som Norges første privatskole på et livssynshumanistisk grunnlag.

2015. Blasfemiparagrafen ble fjernet.

2015. Skattenivået var 1328 milliarder kr.

2015. 30 tusen asylsøkere kom til Norge.

2016. Grunnlovsforslag om å endre styreform til republikk.

April 2017. Erna Solberg besøke i Kina, der hun bla. møtte president Xi Jinping.

30.05.2017. Nye pengesedler kom i sirkulasjon. Først ute var 100- og 200-kroners sedlene.
Det nye gjennomgående temaet er havet.
Havet og kysten står sentralt i fortellingen om Norge. Pengesedlene forteller en historie om noe som kjennetegner Norge.
Kristian Birkeland ble byttet ut med en torsk på 200-kronersseddelen. Temaet er havet som gir oss mat.
Kirsten Flagstad ble byttet ut med et vikingskip på 100-kronersseddelen. Temaet er havet som bringer oss ut i verden.
For første gang i historien er det ikke portretter av kjente personer.
Sedlene er vannfaste og revner ikke. De har et plastlag med bomull i midten.
Bomullspapir gir flere muligheter for sikring av sedlene.
Plastsedler tåler mer fukt og slitasje, men ikke varme over 80°C, for da smelter og krøller de seg.
Sikkerhet mot forfalskning er hovedgrunnen til bytte.
Sedlene skal ha økt levetid.

2017. Kontanter som betalingsmiddel utgjorde 11%.

15.10.2018.. Jellestadskipet ble funnet i Østfold.

29.01.2019. Grunnlovsforslaget om å endre styreform. Forslaget om at Norge bør bli republikk. Forslagsstillerne ønsket å endre Grunnloven, slik at også Norge får et statsoverhode som er valgt – en president – som erstatter for dagens kongehus. 36 representanter stemte for å avvikle monarkiet. Det falt dermed med 36 mot 130 stemmer. En grunnlovsendring krever to tredels flertall i Stortinget og må fremmes i en stortingsperiode, og behandles i den neste.

Ca. 2021. Norges befolkning kan passere 6 millioner.
Ca. 2028. Norges befolkning kan kanskje passere 7 millioner.
En gang i fremtiden. Nordnes-fjellet i Nord-Troms kan rase ut i Lyngenfjorden.

 

 


Ordliste

Bjarmeland  –  ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina. Tilsvarer dagens Karelen i Finland og Russland.
Se også:  Bjarmeland  Bjarmene  Samer  Karelen  Karelen.html 
Bjarmene  –  var et finsktalende folk fra Bjarmeland ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina. Det tilsvarer ca. dagens Karelen i Finland og Russland.
Samene kalte bjarmene for tsjuder.
I 1242 flyktet bjarmene for Djengis Khans fremrykkende hær. De fikk slå seg ned i Malangen utenfor Tromsø, mot å påta seg forsvaret mot inntrengende russere og karelere.
Bjarmene var Norges første asylsøkere.
Se også:  Bjarmene  Bjarmeland  Samer.html  Karelen.html 
Bjørnøya  –  ble oppdaget i 1596 av nederlenderen Willem Barentsz.
Se også:  Bjørnøya  Jan Mayen  Svalbard 
Bouvet-øya  –  er en vulkansk øy med et areal på 49 km², hvorav 93% er isdekt og ligger i Sør-Atlanterhavet.
Bouvet-øya er verdens mest avsidesliggende, ubebodde øy. Det er 1600 km åpent hav til nærmeste naboøy. Det er 1700 km til iskanten ved Dronning Maud Land i Antarktis.
Tusenvis av sel og pingviner klamrer seg til den lille delen som ikke er isdekt. Tykke lag med fugle- og dyreekskrementer dekker arealet.
Øya er norsk biland utenfor Antarktistraktaten. dvs. at territoriet er under norsk herredømme, uten å være en del av Kongeriket Norge. Ihht. Grunnlovens §1 er øya derfor ikke en uavhendelig del av Kongeriket.
1739. Bouvet-øya ble oppdaget av franskmannen Bouvet, men han kom seg ikke i land.
01.12.1927. Bouvet-øya ble norsk, da skipper Harald Horntvedt på skuta «Norwegia» gikk iland som den første og plantet det norske flagget og erklærte øya som norsk.
Se også:  Bouvetøya 
Bronse  –  er en blanding mellom kobber med tinn.
Se også:  Bronse 
Doggerland  –  området lå i det sørlige Nordsjøen mellom Danmark og Storbritannia.
Se også:  Doggerland 
FN  –  De forente nasjoner.
Se også:  FN  Trygve Lie  FN.html 
Folkevandringstiden  –  fra slutten av 300-tallet til bortimot 800-tallet.
Se også:  Folkevandringstiden 
Gardariket  –  er i norrøn sagalitteratur navnet på et rike i det nåværende Russland og Ukraina, omkring Novgorod og Kiev.
Se også:  Gardariket  Russland.html 
Hinnøya  –  mellom Troms og Nordland er Norges største øy med et areal på over 2200 km².
Harstad ligger på øya.
Se også:  Hinnøya  Senja  Svalbard 
India
Se også:  India  Kina  India.html 
Jan Mayen  –  er en arktisk vulkansk øy som ligger omtrent på samme breddegrad som Nordkapp.
Se også:  Jan Mayen  Bjørnøya  Svalbard 
Jellestadskipet  –  ble funnet i 2018 i Østfold. En myte forteller at en konge ved navn Jell er gravlagt i skipet sitt i denne haugen
Se også:  Jellestadskipet  Myklebustskipet 
Jól  –  var en gammel midtvinterfest som ble feiret ved første fullmåne etter første nymåne etter vintersolverv; dvs. rundt 12te januar.
Se også:  Jól  Vintersolverv  Julen.html 
Karelen  –  ligger øst for Finland, i Russland, ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina.
Tilsvarer det som var Bjarmeland i historisk tid.
Se også:  Karelen  Bjarmeland  Novgorod  Karelen.html 
Kina
Se også:  Kina  India  Kina.html 
Kolera-bakterien spres gjennom vann.
I 1832 kom koleraen fra India via Europa til Norge og til Drammen.
Den 01.10.1832 ble bøddelknekten Ole Gulbrandsen rammet av kolera etter et oppdrag i Drammen for å piske en straffedømt. To dager senere døde han. Epidemien spredte seg raskt og krevde flere hundre liv. Enerhaugen ble hardt rammet.
I 1850  døde 87 personer i en mindre koleraepidemi som i hovedsak var begrenset til Grønland og Enerhaugen.
1853.  En koleraepidemi kom via en sjømann til Rikshospitalet, hvor den spredte seg til pasienter og ansatte.
Kolerabakterier fulgte med avsig fra sykehusets dobinger og trengte inn i en hovedvannledning som passerte sykehuset. Vannledningene spredte kolerasmitte videre til både fattig og rik. Men de fleste dødsfallene ble registrert i forsteder og arbeiderstrøk. Trange boliger og dårlig hygiene gjorde at smitten spredte seg raskt blant dem som bodde der.
2500 mennesker døde i Norge, hvorav 1597 i Oslo.
Se også:  Kolera 
Konghelle  –  Konghelle var en norsk middelalderby som lå omtrent 4 km vest for det nåværende Kungälv nord for Göteborg i nåværende Bohuslän i Sverige.
Se også:  Konghelle 
Kull  –  er rester etter forhistorisk vegetasjon.
Se også:  Kull 
Landbruk  –  betyr opprinnelig åker-dyrking.
4000 år fvt. Jordbruket kom til det sørlige Skandinavia med innflyttere sørfra.
Se også:  Landbruk 
Miklagard  –  det norrøne navnet for dagens Istanbul (tidligere Konstantinopel og Bysants).
Se også:  Miklagard  Russland.html 
Murmansk  –  kommer av ordet nordmann som betegnelse på de norske som bodde ved Barentshavet (Murmanskoe more – det norske havet). Den russisk uttalen av nordmann var vanskelig, derfor oppsto urman, som ble til murman.
Se også:  Murmansk  Russland.html 
Myklebustskipet  –  var 30 m langt og 6,5 m bredt av Osebergtypen.
800-tallet. Myklebustskipet ble bygd.
870. Kong Audbjørn av Fjordane ble drept i sjøslaget ved Solskjel i 870 og gravlagt i skipet i en gravhaug på gården Myklebust i Nordfjordeid. Skipet ble brent.
Se også:  Myklebustskipet  Jellestadskipet 
Norden  –  er Skandinavia + Finland, Island.
I tillegg regnes Grønland og Færøyene og Åland til Norden.
Se også:  Norden  Norge  Skandinavia 
Norge  –  Nordvegen = sjøvegen mot nord, frå Lindesnes til Troms.
Se også:  Norge  Norden  Skandinavia 
Novgorod  –  Holmgard.
859. Byen var en viktig stasjon på væringenes (skandinavenes) handelsrute mellom Baltikum og Bysants.
Se også:  Novgorod  Gardariket 
Oljefondet  –  er også kjent som Statens pensjonsfond utland.
Se også:  Oljefondet 
Oppgangssagene  –  (vannsagene) kom i bruk for produksjon av skurlast (uhøvlede planker) utover 1500-tallet.
Se også:  Oppgangssagene 
Personalunion  –  To eller flere stater har et felles statsoverhode som regjerer over alle statene, men hvor hver enkelt stat er uavhengig av hverandre og derfor regnes som selvstendige.
Se også:  Personalunion 
Republikk  –  er en statlig styreform der statsoverhodet velges for en bestemt funksjonstid.
Se også:  Republikk  Republikk.html 
Romfolk  –  er en bred samlebetegnelse om et omvandrende folk i Europa.
Se også:  Romfolk  Sigøynere  Romfolk.html 
Russland  –  Russland er verdens største land med et areal på over 17 millioner km².
Se også:  Russland  Sigøynere  Russland.html 
SAR  –  Den Sentralafrikanske Republikk.
Se også:  SAR  SAR.html 
Samer  –  Samenes forfedre trakk etter reinen og ble de første innlandsklanene i Norden, Finland, Nordre Karelen og Kola-halvøya.
Se også:  Samer  Samer.html 
Senja  –  er Norges nest største øy etter Hinnøya og ligger i Troms fylke. (Svalbard er ikke medregnet.)
Se også:  Senja  Hinnøya  Svalbard 
Sigøynere  –  er en bred samlebetegnelse om reisende folk i Europa.
Se også:  Sigøynere  Romfolk 
Skandinavia  –  er Norge, Sverige og Danmark.
Den skandinaviske halvøy består av Norge og Sverige, og nordvestre del av Finland.
Se også:  Skandinavia  Norden  Norge 
Svalbard  –  ligger 890 km (480 nm) nord for Altafjord.
Se også:  Svalbard  Bjørnøya  Hinnøya  Jan Mayen  Senja 
Svitjod  –  er et gammelt navn på deler av Sverige.
Se også:  Svitjod 
Svolder  –  var antakelig det som i dag heter Greifswalder Oi, som ligger ute i bukten utenfor Greifswald.
September 1000. Slaget ved Svolder var et sjøslag utkjempet vest i Østersjøen. Kong Olav Tryggvason av Norge seilte hjem etter en ekspedisjon til Vendland (Pommern).
Han ble overfalt av en allianse mellom Svein Tjugeskjegg, konge av Danmark, Olof Skötkonung, konge av Sverige, og Eirik Håkonsson, ladejarl fra Trøndelag. Kong Olav hadde kun 11 skip i slaget mot en overvekt av bortimot 70.
Etter slaget ble Norge delt mellom seierherrene.
Se også:  Svolder 
Syvårskrigen  –  ble utkjempet i perioden 1756–1763 mellom Storbritannia, Preussen og Hannover på den ene siden og Frankrike, Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen på den andre.
Se også:  Syvårskrigen  Russland.html 
Trolldomsprosessene  –  mot folk man mente hadde hengitt seg til djevelen, tok mange liv, både norske og samiske.
Ca. 750 personer ble anklaget for trolldomskriminalitet. Rundt 300 ble dømt til døden av det norsk-danske rettsapparatet.
Se også:  Trolldomsprosessene  Samer.html 
Trygve Lie  –  ble De forente nasjoners første generalsekretær i 1946.
Se også:  Trygve Lie  FN 
Varjagene  –  (væringene) var østlige vikinger som var dels finsk-ugriske og dels germanske.
Se også:  Varjagene  Væringer  Samer.html  Russland.html  Karelen.html 
Væringer  –  eller varjager var østlige vikinger.
Se også:  Væringer  Varjagene  Russland.html