nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Sveriges historie

For 20 tusen år siden, var isbredekket over Skandinavia 3000 m tykt.
Tyngden presset jordskorpen flere hundre meter ned.


Steinalderen

Steinalderen kan deles inn i tre perioder:
– Paleolitikum.
– Mesolitikum.
– Neolitikum.

Eldre steinalder (paleolitikum)

15 tusen fvt. Eldre steinalder var reinsdyrjegernes tid som levde som nomader på vandring etter reinsdyr. De brukte pilspisser av flint.
– Skinnet ga klær og telt.
– Geviret ble til harpuner, spydspisser og små økser.
– Senene ble brukt til sying.
– Kjøttet ga mat. Innvollene var mineral- og vitaminrike.

For 9700 fvt. Klimaet ble varmere.
Der hvor isen var borte begynte landet å heve seg.
Skillet mellom land og vann endret seg gradvis.

9500 fvt. De første menneskene kom fra sør. De hadde blå øyne og mørk hud.
De hadde samme genetikk som folkene som levde i Luxemburg, Spana og Tyskland.
– Det startet med sommerekspedisjoner.
– De jaktet på rein som beitet på tundraen.
– Etter hvert som klimaet ble varmere overvintret folk.

9 tusen år fvt. De første menneskene bosatte seg i Skåne og Bohuslän.


Mesolitikum

De store tundradyrene som mammut, kjempehjort og ullhårig neshorn forsvant.

Mesolittene måtte da livnære seg av småviltjakt og sanking av frukt og røtter.

8500 år fvt. Det skandinaviske innlandet var dekket av en iskappe som var vanskelig å krysse.
Det betød at folk måtte gå rundt, noe som forklarer de genetiske forskjellene mellom Sverige og Norge.

Nordmennene hadde en diett av 80% sel.
Svenskene spiste mer variert.

8200 år fvt. «Österödskvinnan» var 170cm høy og levde i Bohuslän.
Hun var minst 80 gammel da hun døde.
Det fantes godt om mat.
Infeksjonssykdommar fantes ikke, fordi det var for få mennesker til smittespredning.

7400 fvt. Varmere temperatur førte til voldsom havstigning.

7200 fvt. Gotland ble befolket.

6500 fvt. Den engelske kanal ble dannet.

6000 fvt. Doggerland ble oversvømt. Storbritannia ble en øy.


Bondesteinalderen (Neolitikum)

4 tusen fvt. Nye befolkningsgrupper innvandret til Norden.
Det var jordbrukere fra Tyrkia og Midtøsten som kom med grøde og tamdyr;
– Men også med nye sykdommer.

Parallellt levde det fortsatt jegere og samlere nord for Dalälven og langs kysten.

3000 fvt. Arktisk steinalder er en periodebetegnelse på funn i Vest- og Nord-Skandinavia karakterisert ved mindre bruk av flint og utstrakt bruk av skiferredskaper. Bl.a. til pil- og spydspisser, kniver og økser. Ben til fiskekroker og harpuner. Veidekulturer ble påvirket av jordbrukskulturer i Sør-Skandinavia, og flintredskaper var blitt kopiert i skifer.

Varer ble transportert med vogner.

Store deler av befolkningen i Nord- og Sentral-Europa forsvant.
Det kan ha skyldtes dårlige sanitære forhold i store bysamfunn, dårlig hygiene, epidemier, pest og handelsruter.

3000 år fvt. En ung kvinne i dagens Falbygden, like nord for Jönköping døde av pestbakterien Yersinia pestis.
Hun ble gravlagt i et gravkammer med 78 ulike skjelett.
Langt senere forårsaket samme, men videreutviklet bakterie, store, dødelige utbrudd i bronsealderen, romertiden og Svartedauen.

2000 år fvt. Et par tusen år etter de første bøndenes ankomst, virker det som om man stort sette opphørte med jakt og fiske, og denne gruppen forsvant.


Bronsealderen. Bondesamfunn

1800 fvt. Yngre steinalder sluttet og Bronsealderen startet.
Klimaet ble tørt og varmt.


Eldre bronsealder

Eldre bronsealder (1800–1100 fvt.)


Yngre bronsealder

Yngre bronsealder (1100–550 fvt.)


Jernalderen.

550 fvt. Eldre jernalder startet. Jern overtok som redskapsmateriale i stedet for bronse og stein. Jernutvinning fra myrer.
Landbruk ble lettere.
Tidlig i jernalderen ble det kjøligere og fuktigere.


Førromersk jernalder (550 fvt. – 800 evt.)

46 fvt. Den julianske kalender ble innført.

Før år 0. Runeskrift ble konstruert.    ☞ Norden.html 

400–600 år. Folkevandringstiden.
Store mengder folk og grupper flyttet rundt på det europeiske kontinentet.
Vest-romerriket var i ferd med å bryte sammen.
Det var gode avlinger og varmt klima i denne perioden.

Slutten 400-tallet. Massakere på Sandby borg på Öland.
26 mennesker ble slaktet ned og levningene ble liggende.
Fortet ble forlatt og ingen ryddet opp.
Ofrene fikk ligge uforstyrret i all tid fram til nå.

536. «Fimbulvinteren» startet trolig med to vulkanutbrudd etterfulgt av Justinian-pesten.    ☞ Klimahistorie.html.

550-tallet. Et stort antall svenske og norske gårder ble forlatt.
Store utmarksområder der dyr hadde gresset, grodde igjen.
Den nordlige delen av Sverige (Norrland) kan ha blitt helt avfolket.

550 til 800. Merovingertiden er en periode mellom folkevandringstiden og vikingtiden.
Perioden er oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne.

600-tallet. Runer, den yngre futharken, med bare 16 runer var nordisk. Den overtok gradvis.    ☞ Norden.html 

794. Det var en kraftig tørkeperiode i Nord-Europa. Skandinavia ble hardt rammet.


Vikingtiden (800–1050)

800. Vikingtiden begynte.

800. Byen Birka ble grunnlagt på en øy i en vik av Østersjøen. Mennesker reiste hit for å bedrive handel.

804. Landet var splittet og styrt av småkonger. Nasjonen Sverige fantes ikke.
I Norden begynte noen å reise i viking.


År 1000

September 1000. Slaget ved Svolder.    ☞  Norge.html 

1014. I Danmark overtok Knut den store makten.
Ila. få år ble Danmark en stormakt.
Danmark, England og Norge var under én konge i et samlet Nordsjø-imperium.

1025. Olav Haraldsson og svenskekongen angrep Danmark.
Hensikten kan ha vært å hindre at Danmark ble for sterkt. Hærene møttes ved Helgeå i Skåne.
Knut den mektige vant.

1050. Jernalderen sluttet.
Vikingtiden sluttet.


Eldre middelalder (1050–1250)

1050. Middelalderen begynte.

Tidlig middelalder var en periode der vikingtidens gamle guder og brutale tokt var tilbakelagt.

Store deler av befolkningen brukte runer.
Innen kirken var latin dominerende.

1063. Første norsk-svenske krig.
Norge vant over Sverige.


År 1100

1101. Trekongersmøte i Konghelle.
De tre nordiske kongene Magnus Berrføtt, Inge Stenkilsson og Erik Ejegod møttes og fastsatte grensen mellom de tre nordiske rikene.    ☞  Norden.html 


År 1200

1273. En norsk-svensk kommisjon fastsatte grensen fra Götaelven til Ångermannland.

1293. Sverige og Novgorodriket kriget om Karelen.


År 1300

1300-tallet. Kampen om landegrensene i Norden hardnet til.

1308. Den nyanlagte Akershus festning motsto det første fiendtlige angrep (fra Hertug Erik av Sverige).

1319 til 1536. Senmiddelalderen.

1319. Håkon V Magnusson døde. Den siste norske kongen døde.
Norge gikk inn i personalunion (kongefellesskap) med Sverige.
Magnus Eriksson ble konge.    ☞ Norge.html

12.08.1323. Nöteborgstraktaten var en fredsavtale som avsluttet de svensk-novgorodske krigene som hadde vart i tredve år.
Karelen ble delt. Sverige fikk Vest-Karelen, som på den tiden innbefattet nåtidens Finland.
Viborg ble hovedstad i den svenske provinsen.

1350. Magnus Eriksson ga Sverige til sønnen Erik. Og sønnen Håkon fikk Norge.

1350-tallet. Svartedauden snudde opp ned på alt.
I Norden døde nesten halve befolkningen.

1361. Danske kong Valdemar Atterdag angrep Visby.

1363. Den norske kongen Håkon VI Magnusson ble også konge over Sverige.    ☞ Norge.html 

1365. Magnus VI Eriksson ble tatt til fange i Sverige, og satt i fangenskap til 1371.

1370. Fredsavtale. Skåne ble avgitt til hansabyene.

1380. Norge kom i union med Danmark. Margrete var dronning av Norge.

24.02.1389. Krig med Sverige i et myrlendt terreng nær byen Falköping.
Albrekt og sønnen ble holdt fanget i mange år.
Margrete ble regent i Danmark, Norge og Sverige.
Hun ville samle de tre nordiske landene i en felles union, under én konge.

Sverige var med
i Kalmarunionen
fra 1389 til 1521.

1389. Sverige kom med i Kalmarunionen.

17.06.1397. Kalmarunionen ble vedtatt på Kalmar slott i Sverige.
17.06.1397. Erik av Pommern ble kronet til konge over Danmark og Sverige.

På slutten av 1300-tallet  var Europa og Norden katolsk.
Religionen var viktig for alle.


År 1400

1400. Skåne var en del av Danmark.
Sverige, Danmark og Norge var samlet i et stort nordisk rike med dansk regent.

1442. Kristoffer av Bayern var konge av Danmark og Norge.

Høsten 1449. Karl Knutsson ble kronet til Norsk konge.
Men måtte samme år avgi makten til Christian I av Danmark.

28.10.1472. Margrete døde plutselig.


År 1500

1513. Kristian II ble konge over Danmark og Norge.
1520. Kristian II ble svensk konge.

1520. Stockholms blodbad.
Kong Kristian II inviterte folket til fest i Stockholm, tre dagar til ende, men før festen var over, stengde han portane til byen.
Alle som kunne tenkes å være mot kongen, ble avrettet: Biskoper, adelige, borgrrmestre og rådmenn, bønder og vanlige borgere; tilsamman 94 mennesker.

Eldre Vasatid (1521–1611)

1521–1523. Gustav Vasas befrielsekrig.

1523. Kong Kristian II, ble jaget etter et opprør, og mistet kongemakten i Norge og Danmark.

06.06.1523. Gustav Vasa ble valgt til svensk konge i Strängnäs.

Senvinteren 1523. Gustav Vasa beleiret Akershus festning, men slapp aldri inn.
Han satte Oslo i brann før han trakk seg tilbake.    ☞ Norge.html 

1524. Fredrik I var konge av Danmark og Norge.

Kalmarunionen
som hadde vart
i 135 år gikk
i oppløsning.

1524. Kalmarunionen ble oppløst da Sverige brøt ut.
– Norge fortsatte å være underlagt Danmark.

Juli 1535. København ble beleiret i over et år. Det var Kristian IIs siste bastion.
August 1536. Da København falt, sluttet krigen.

1539. «Carta Marina» var et rikt illustrert kart over Norden.
1555. Boken «Historien om de nordiske folk» av Olaus Magnus ble utgitt i 22 bind.

1559. Kristian II døde.
Fredrik II ble konge av Danmark og Norge.

1563. Den nordiske sjuårskrigen startet  mellom Sverige mot Danmark-Norge, Polen og Lübeck.
Det startet med et sammenstøt på Østersjøen, da et dansk skip traff et svensk admiralskip med et varselskudd.

04.09.1564. Ronneby blodbad.

15.07.1570. Den nordiske sjuårskrigen sluttet.
Avtalen ble signert i den polsk-tyske havnebyen Szczecin, etter initiativ fra den tyske keiseren.
Svenskene avsto fra alle krav på norske landskap, deriblant Jämtland og Härjedalen.    ☞ Norge.html

1596. Christian IV ble konge av Danmark og Norge.
Riket strakk seg fra Island over Færøyene til det nordligste Norge og østover langt inn i Sverige.


År 1600

1610. Den ingermanlandske krigen startet.


Stormaktstiden (1611-1718)

1611. Kalmarkrigen mellom Danmark-Norge og Sverige.
28.01. Freden i Knäred. Krigen sluttet med Sverige som den tapende part.
17.02.1617. Den ingermanlandske krigen sluttet med freden i Stolbova.
Sverige vant store landområder som gjorde Sverige til en stormakt.
Sverige fikk Kexholms län, Nöteborg og Ingermanland.
Den karelske grensen ble flyttet lenger østover i svensk favør.

1628. Svenskene hadde bygd et digert skip de kalta «Vasa».
Det kom 20 m ut fra haven før det sank.
20 mennesker omkom.


Tredveårskrigen (1618–1648)

1618. Tredveårskrigen var en tilsynelatende religionskrig mellom katolikker og protestanter.
Krigen kan deles inn i fire faser:
1618. Den bøhmiske fasen.
1625. Den danske fasen.
1630. Den svenske fasen.
1635. Den svensk-franske fasen.
13.08.1645. Ved fredsslutningen i Brømsebro ble Jämtland og Härjedalen avstått.
Norge som del av unionen med Danmark var på den tapende side.
1648. Freden i Westfalen.
Tredveårskrigen var en protestantisk seier over katolikkene.
Det var også en svensk og fransk seier over Habsburgdynastiet.
Juni 1657. Den første Karl Gustav krig.
26.02.1658. Ved Roskildefreden overtok Sverige:
– Skåne (med Bornholm),
– Blekinge,
– Halland,
– samt de norske besittelsene
– Bohuslän,
– Jämtland,
– Härjedalen og
– Trondhjems len.    ☞  Norge.html
August 1658. Den andre Karl Gustav krig.
07.08.1658. Den svenske hæren gikk i land ved Korsør med 4400 fotfolk og 1200 ryttere.
I to år var København omringet av et svensk jerngrep.
11.02.1659. Stormingen av København. Svenskene forsøkte å storme byen, men måtte trekke seg tilbake.

26.05.1660. Freden mellom Danmark og Sverige ble signert.
Skåne, Blekinge og Halland forble svensk.
Trondhjems len ble levert tilbake til Danmark-Norge mot erstatning til den svenske konge.
Øya Hven ble tapt til Sverige.
Sverige ble en europeisk stormakt.
Danmark fikk tilbake øya Bornholm.
Krigen hadde ruinert Danmark.    ☞  Danmark.html 

1660. Trondjems len ble gjenerobret av general Nils Bjelke.    ☞  Norge.html 

1661. Den svenske sentralbanken i Stockholm var først i Europa med å utgi pengesedler.


År 1700. Opplysningstiden

På 1700-tallet kom det en naturvitenskapelig måte å forstå verden på.
Folk ble oppfordret til å stille kritiske spørsmål.

1700. Den store nordiske krig.
En stor koalisjon mellom Russland, Sachsen-Polen, Danmark-Norge, Preussen og Hannover gikk til krig mot Sverige. Storbritannia var også mot svenskene.
1700. Koalisjon angrep Sverige.

30.11.1700. Slaget ved Narva i Estland ble en stor svensk triumf mot et overtallig Russland, som var tre ganger så mange.

28.06.1709. Slaget ved Poltava endte med nederlag.
Russerne nedkjempet Karl XIIs hær.

Sverige angrep Norge
og marsjerte gjennom
store deler av Østlandet
før de besatte Christiania
og beleiret Akershus festning.

08.03.1716. Det første Norgesfelttoget i Den store nordiske krig.

08.07.1716. Peter Wessel Tordenskjold angrep og ødela den svenske forsyningsflåten i Dynekilen.
Svenskene måtte heve beleiringen og trekke seg tilbake.    ☞ Norge.html
Karl XII død
markerte slutten
på Sveriges tid
som stormakt.
1718. Det andre Norgesfelttoget var en ny svensk invasjon, hvor Fredriksten festning i Halden ble beleiret.
11.12.1718. Svenskekongen Karl XII ble skutt mens han var i løpegraven foran festningen.
Sverige ble til slutt tvunget til forhandlingsbordet, hvor Storbritannia og Frankrike dikterte betingelsene.
Russland ble en europeisk stormakt.    ☞  Russland.html 
1721. Freden i Nystad avsluttet Den store nordiske krig.    ☞ Norge.html

Sverige mistet alle de oversjøiske besittelsene de hadde erobret i 1600-årene og var ikke lenger en europeisk stormakt.
Russland vant Sveriges baltiske besittelser.
Russland ble etablert som en europeisk stormakt og den sterkeste makten i Øst-Europa og dominerende i Østersjøområdet.

1751. Stømstadtraktaten fastla riksgrensen mellom Norge og Sverige fra Kornsjø i Østfold til Nesseby i Finnmark.    ☞ Norge.html

1756–1763. Syvårskrigen ble utkjempet mellom Storbritannia, Preussen og Hannover på den ene siden og Frankrike, Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen på den andre.

1770. Norge ble underlagt Danmark; Europas strengeste enevelde.    ☞ Norge.html

Gustaviansk tid (1772–1809)

1772. Den gustavianske forfatningen.

08.06.1783. Laki-utbruddet var et gigantisk vulkanutbrudd på Island som sendte giftskyer over Europa som førte til synkende temperaturer og feilslåtte avlinger.
1788. Den russisk-svenske krig.
Svenskene angrep Russland som var opptatt med å krige i Tyrkia.
24.09.1788. Tyttebærkrigen. Danmark-Norge angrep Sverige som følge av at de var alliert med Russland.    ☞ Norge.html

1789. Svenske soldater drepte alle ortodokse munker i Pasvikdalen.

09.07.1790. Slaget ved Svensksund i den russisk-svenske krig.
14.08.1790. Freden i Värälä avsluttet den russisk-svenske krig med uavgjort.
Den russiske innblandningen i svensk politikk opphørte.

1800

1800. Danmark var et imperium bestående av: Norge, Slesvig-Holsten, Island, Færøyene, Grønland og kolonier i Vestindia, Ostindia og Gullkysten.
1805. Den første napoleonkrigen. Sverige med flere mot Frankrike.
1807. Flåteranet. Storbritannia stjal den dansk-norske flåten i København.
Danmark-Norge endte som alliert med Frankrike i krig på Napoleons side.
England svarte med blokade av Danmark-Norge.
1807. «Kanonbåtkrigen». Danmark-Norge ble en aktiv kaperstat. Små dansk-norske fartøy angrep større britiske krigsskip i både dansk og norsk farvann.
1808. Den dansk-svenske krigen.
1809. Freden i Jönköping.
1808. Finskekrigen. Den russisk-svenske krigen.
Sverige mistet 7 tusen mann. Inkludert sivile var tapet 20 tusen døde.
Russerne mistet minst 10 tusen mann.
Sykdommer tok mange liv på begge sider.
1809. Freden i Fredrikshamn. Svenskene tapte Finland til Russland.
Finland ble en del av det russiske imperiet fram til selvstendigheten i 1917.

1809. Sverige ble et konstitusjonelt kongedømme.

1810. Freden i Paris.    ☞ Norge.html

1810–1812. Krigen mot Storbritannia var en papirkrig, helt uten stridshandlinger.
Freden i Örebro.

1812. Den andre napoleonkrigen.
I begynnelsen av 1812. Napoleon inntok Svenske Pommern.
06.07.1812. Slaget i Lyngør.
«Najaden» ble senket av britiske skip.    ☞ Norge.html
1814. Freden i Paris.
16.01.1814. Kielerfreden.
– Danmark overga Norge til Sverige.    ☞ Norge.html

Unionstiden (1814-1905)

Unionen mellom Sverige og Norge varte fra 1814 til 1905.

17.05.1814. Norges grunnlov ble underskrevet.
26.07.1814. Krigen med Sverige.
Krigen krevde rundt 400 liv på hver side.
14.08.1814. Krigen ble avsluttet.
Karl XIII ble norsk konge.    ☞ Norge.html

Danmark ble et konstitusjonelt monarki.

1897. Den svenske oppdageren Salomon Andree forsvant i et forsøk på å nå Nordpolen i luftballong.

1898. Den første malmgruven i Kiruna ble åpnet.


1900

07.06.1905. Unionsoppløsning mellom Norge og Sverige.    ☞ Norge.html

14.10.1910. En svensk flybaron foretok den første motoriserte flygningen i Norge.

August 1914. Første verdenskrig.

1917. Danmark var mindre enn noensinne.

1917. Etter første verdenskrig og revolusjonen og borgerkrig i Russland.
Det oppsto nye selvstendige nasjonalstater i Finland, Baltikum, Moldova og Polen.
Finland ble selvstendig. Petsjenga ble overført til Finland. Øst-Karelen ble innlemmet i Sovjet.

1925. Svenske Margaretakyrkan ble oppført på Hammersborg i Oslo.

1929. Børskrakket på Wall Street sendte verdensøkonomien til bunns.

1933. Grønland ble dansk.

27.10.1936. Nordens dag ble feiret i de nordiske landene.    ☞ Norden.html 


Andre verdenskrig

1939. Ute i Europa tårnet nye mørke skyer seg opp.
01.09.1939. Andre verdenskrig begynte.    ☞ 2vk.html 

Under krigen
tok Sverige
imot 70 tusen
norske flyktninger.

1940. Danmark og Norge ble okkupert.

Island ble uavhengig
fra Danmark under
andre verdenskrig.

17.06.1944. Island ble uavhengig republikk.    ☞ Danmark.html 


Etterkrigstiden

Etter annen verdenskrig ble velferdsstaten innført for alvor, med stigende skattetrykk, flere offentlige tilbud, flere reguleringer av næringslivet, osv.

29.10.1950. Gustav VI Adolf ble Sveriges konge.

15.09.1973. Carl XVI Gustaf ble Sveriges konge.

1973. Danmark ble EU-medlem.

1973. Oljekrisen.

Whisky on the rocks:
Sovjetisk ubåt i whisky-klassen på grunn utanfor Karlskrona i 1981.

27.10.1981, sent på kvelden. Den sovjetiskiske ubåten U-137 (russisk S-363) gikk på grunn på et av de mange undersjøiske skjærene ved innløpet til Gåsefjärden utenfor en av Sveriges største marinebaser på Karlskrona i Blekinge.
Forklaringen var en fatal feilnavigering slik at båten hadde kjørt feil og var kommet ut av kurs.

19.09.1982. Sosialdemokratene vant valget.

28.02.1986. Palmedrapet. Olof Palme ble skutt og drept på Sveavägen i det sentrale Stockholm.

1993. EF endret navn til EU, Europeisk Union.

1994. Sverige og Finland ble med i EU.
Island og Norge valgte å stå utenfor.


2000

2000. 8,9 millioner innbyggere.

2004. «Old Tjikko» verdens eldste tre, 9550 år gammel norsk rødgran, ble funnet på tregrensen i Dalarna i Sverige. Det er selve rotsystemet som er så gammelt.     ☞ Norge.html

2006. Den konservative Frederik Reinfeldt ble statsminister.

2008. Finanskrisen.

2010. 9,3 millioner innbyggere.

2018. 45 personer døde i skyteepisoder.

2019. Det ble registrert 320 skyteepisoder, 41 personer døde.


2020

Våren 2020. Koronautbrudd.    ☞ Korona.html 

2021. Sverige er Nordens mest folkerike land, med 10,3 millioner innbyggere.
Den nordlige delen av landet er tynt befolket.

2022. 62 drap ble begått med skytevåpen.
Det er seks ganger flere enn i Norge, Danmark og Finland til sammen. Bare ¼ av drapene er oppklart.

2023. Ukrainakrigen endret Norden.    ☞ Norden.html 
2023. Sveriges NATO-søknad.

Filmer

🔗svtplay.se – De första svenskarna.


Lenker

🔗snl.no – Sverige.

🔗sverigeshistoria.se.Ordliste

Äpplet  –  Regalskip. Søsterskip til Vasa.
1629. Sjøsatt.
1658. Senket.
Desember 2021. Funnet i et sund ved Vaxholm, utenfor den svenske hovedstaden.
Se også:  Äpplet 
Adolf Fredrik  –  Konge.
Mai 1710. Født på slottet Gottorp i Holstein-Gottorp (nåvarande Schleswig-Holstein) i Tyskland
1744. Gift med Lovisa Ulrika av Preussen.
Barn:
Gustav III.
Karl XIII.
Fredrik Adolf.
Sofia Albertina.
25.03.1751–12.02.1771. Adolf Fredrik var konge av Sverige.
12.02.1771. Døde på Stockholms slott.
Se også:  Adolf Fredrik  Gustav III  Kongerekken 
Albrekt av Mecklenburg  –  Konge av Sverige og hertug av Mecklenburg.
Rundt 1339. Født.
Sønn av hertug Albert av Mecklenburg og Eufemia Eriksdotter, søster til kong Magnus Eriksson.
1363-1389. Konge av Sverige.
Februar 1364. Albert av Mecklenburg ble valgt til konge ved Mora stenar.
Han ble den første tysker som ble konge av Sverige.
24.02.1389. Krig mellom Norge og Sverige i et myrlendt terreng nær byen Falköping.
Albrekt og sønnen ble holdt fanget i mange år.
Margrete ble regent i Danmark, Norge og Sverige.
1389. Avsatt.
1395. Albrekt ble sluppet fri etter at stridene var over.
1405. Formell abdiksjon.
31.03.1412. Død i Mecklenburg.
Se også:  Albrekt  Kongerekken 
Anund Gårdske  –  Konge.
1070. Anund Gårdske var konge i deler av Sverige.
Se også:  Anund Gårdske  Håkan Röde  Kongerekken 
Anund Jakob  –  Konge.
1007-1009. Født. Sønn til Olof Skötkonung.
1022. Ble konge i Sverige.
1050. Død.
Se også:  Anund Jakob  Kongerekken 
Birger Magnusson  –  Konge.
1210. Født i Bjälbo i Östergötland. Foreldrene var Magnus Minnesköld og Ingrid Ylva.
1248–1266. Riksjarl.
1235, Gift med Ingeborg.
To av sønnene ble konger: Valdemar og Magnus Ladulås.
1250. Erik Eriksson døde.
1251. Birger jarls umyndige sønn Valdemar ble valgt til konge.
Hustruen Ingeborgs døde.
Birger giftet seg på nytt med den danske kong Abels enkedronning Mechtild av Holstein.
1252. Birger grunnla Stockholm.
21.10.1266. Død og begravd i klosterkirken i Varnhem.
Se også:  Birger Magnusson  Valdemar Birgersson  Kongerekken  Stockholm 
Birger Magnusson  –  Konge.
1280. Født. Sønn till Magnus Ladulås og Helvig av Holstein.
1290. Faren Magnus døde.
1290. Birger ble konge med Torgils Knutsson som formynder.
1290–1318. Birger Magnusson  var konge.
1298. Gift med prinsesse Märta, datter til danskekongen Erik Klipping. De fikk tillsammen fire barn: Magnus, Erik, Agnes og Katarina.
1302. Kroning.
10.02.1306. Broren Torgils ble halshugd på Södermalm.
1306. Håtunaleken på Håtuna kungsgård i Uppland.
1308. Birger ble frigitt og flyktet til Danmark.
1310. Sverige ble delt mellom brødrene.
1317. Nyköpings gästabud på Nyköpingshus. Brødrene ble fengslet.
1318. Erik og Valdemar døde på slottet etter at Birger hadde kastet bort nøkkelen til fengslet. Trolig av sult.
Sønnen Magnus ble henrettet.
Erik og Valdemars tilhengere gjorde opprør.
Birger flyktet til Danmark sammen med hustruen Märta.
31.05.1321. Birger døde.
Se også:  Birger Magnusson  Kongerekken 
Bjarmeland  –  Tilsvarer dagens Karelen i Finland og Russland.
Se også:  Bjarmeland  Bjarmene  Karelen  Karelen.html 
Bjarmene  –  var et finsktalende folk fra Bjarmeland.
Se også:  Bjarmene  Bjarmeland  Karelen  Samer.html  Karelen.html 
Blot-Sven  –  Konge.
Blot-Svens søster het Helena.
Blot-Sven  var svoger til Inge den eldre som var gift med Helena.
Inge den eldre ble jaget fra tinget.
Sven ble konge i tre år.
1087. Inge satte fyr på gården og drepte Sven.
1087. Inge ble konge. Kristendommen fikk ny spredning.
Se også:  Blot-Sven  Inge Stenkilsson  Kongerekken 
Bronse  –  er en blanding mellom kobber med tinn.
Se også:  Bronse  Kjemiordbok.html 

 

 

Carl XVI Gustav  –  Konge.
30.04.1946. Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte ble født på Haga slott i Solna.
1950–1973. Kronprins.
15.09.1973. Ble kronet til kong Carl XVI Gustav av Sverige.
19.06.1976. Gift med den brasiliansk-tyske Silvia Sommerlath.
Barn:
1977. Kronprinsesse Victoria, hertuginne av Västergötland ble født.
1979. Prins Carl Philip, hertug av Värmland ble født.
1982. Prinsesse Madeleine, hertuginne av Hälsingland og Gästrikland ble født.
Se også:  Carl XVI  Gustav VI  Kongerekken 
Carta Marina  –  var et rikt illustrert kart over Norden i 1539.
Se også:  Carta Marina  Norden.html 
Christian IV  –  Dansk konge.
1596. Christian IV ble konge av Danmark og Norge.
Riket strakk seg fra Island over Færøyene til det nordligste Norge og østover langt inn i Sverige.
Se også:  Christian IV  Kongerekken  Danmark.html 
Danmark  –  har opplevd svimlende storhet og totalt forfall.
Se også:   🇩🇰   🇫🇮   🇫🇴   🇬🇱   🇮🇸  Norden   🇳🇴  Skandinavia   🇸🇪 
Doggerland  –  området lå i det sørlige Nordsjøen mellom Danmark og Storbritannia.
Se også:  Doggerland  Norden.html 
EFTA  –  Det europeiske frihandelsforbund.
Se også:  EFTA  EØS  Norge.html 
Emund den gamle  –  Konge.
Sønn av Olof Skötkonung og frillen Edla.
1050. Emund den gamle overtok etter halvbroren Anund.
1060. Død.
Se også:  Emund den gamle  Kongerekken 
Engelbrekt Engelbrektsson  –  Rikshøvedsmann.
1390-tallet. Født sør for Norberg i Västmanland.
1435. Engelbrekt  ble rikshøvedsmann i Arboga.
1436. Drept på rådsmøte i Göksholm i Mälaren.
Se også:  Engelbrekt Engelbrektsson  Kongerekken 
Erik Axelsson  –  Riksforstander.
1415. Født.
1465-1466. Jöns Bengtsson var riksforstander.
18.10.1466–12.11.1467. Riksforstander. Samregent med Jöns Bengtsson.
1481. Død.
Se også:  Erik Axelsson  JönsBengtsson  Kongerekken 
Erik av Pommern  –  Konge av Norge, Danmark og Sverige.
17.06.1397. Erik av Pommern  ble Skandinavisk unionskonge.
1442. Erik av Pommern flyttet til Gotland, hvor han drev med sjørøveri fra Visborg slott.
1449. Svenskekongen Karl Knutsson angrep Gotland.
Erik ble fordrevet og returnerte til sitt hertugdømme Pommern.
Se også:  Erik av Pommern  Kalmarunionen  Kongerekken  Margrete  Skandinavia  Norden.html  Norge.html 
Erik «den helige» Jedvardsson  –  Konge.
1125. Født. Faren var den svenska stormannen Jedvard og moren var Cecilia.
1156–1160. Konge i Svealand.
1156. Karl var konge i Götaland.
18.05.1160. Den danske prinsen Magnus Henriksson overfalt ham i Uppsala og avsluttet livet hans.
Se også:  Erik Jedvardsson  Magnus Henriksson  Kongerekken 
Erik XIV  –  Konge.
13.12.1533. Født.
Sønn av Gustav Vasa og Katarina av Sachsen-Lauenburg.
1560–68. Erik XIV var konge i Sverige.
29.06.1561. Kronet i Uppsala domkirke 27 år gammel.
1563–1570. Den nordiske sjuårskrigen mellom Sverige mot Danmark-Norge, Polen og Lübeck.
20.10.1565. Slaget vid Axtorna. Svenskene tapte.
26.02.1577. Død på Örbyhus slott.
Se også:  Erik XIV  Jämtland  Karl IX  Kongerekken 
Erik Eriksson  –  Konge.
1234. Erik Eriksson overtok tronen etter Knut Långes  død.
Erik var gift med Katarina Sunesdotter.
02.02.1250. Døde 34 år gammel. Begravd i Varnhem.
Se også:  Erik Eriksson  Knut Långe  Kongerekken 
Erik Hedningen  –  Konge.
Hedning-navnet er kommet i ettertid med spekulasjon om at han var hedning.
1066–1067. Regjerte en kort tid.
1067. Død i strid eller myrdet.
Se også:  Erik Hedningen  Erik Stenkilsson  Kongerekken 
Erik Knutsson  –  Konge
1180. Født. Sønn til Knut Eriksson.
1208. Slaget ved Lena. Erik Knutsson  beseiret Sverker den yngre.
1208. Regjerte som konge.
1210. Slaget ved Gestilren.
November 1210. Krontes til konge etter slaget ved Gestilren.
1210. Gift med Rikissa av Danmark, datter till Valdemar den store av Danmark.
Erik og Rikissa fikk barna: Sofia, Marianne, Ingeborg, Erik og Katarina.
10.04.1216. Døde på Näs borg på Visingsö. Begravd i Varnhems kirke.
Se også:  Erik Knutsson  Kongerekken 
Erik Magnusson  –  Konge.
1339 Født. Sønn av Magnus Eriksson og dronning Blanka av Namur.
1356 Erik ble samregent med faren Magnus.
1359. Døde 20 år gammel.
Se også:  Erik Magnusson  Håkon VI  Kongerekken  Magnus Eriksson  Margrete   🇳🇴 
Erik Stenkilsson  –  Konge.
Kan ha vært en kristen sønn till Stenkil.
1066–1067. Regjerte en kort tid.
1067. Død i strid eller myrdet.
Se også:  Erik Stenkilsson  Erik Hedningen  Halsten Stenkilsson  Inge Stenkilsson de.  Kongerekken 
Erik Trolle  –  Riksforestander.
1460. Født.
1487. Riksråd.
18.05.1512. Riksforestander.
Han fikk sju barn.
Tre av barna druknet sammen med moren.
1515. Sønnen Gustaf ble erkebiskop.
1530. Død.
Se også:  Erik Trolle  Kongerekken 
EU  –  Europeisk Union.
1973. Danmark ble EU-medlem.
1993. EF endret navn til EU, Europeisk Union.
1994. Finland ble medlem.
1994. Norge sa Nei til EU i folkeavstemming.
1994. Island valgte å stå utenfor.
01.01.1995. Sverige ble medlem av EU, men beholdt kronen som valuta.
Se også:  EU  EFTA  EØS  Norden.html 
EØS-avtalen  –  omfatter 28 EU-land samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.
Se også:  EØS  EFTA  Norge.html 
Filip Halstensson  –  Konge.
Sønn av Halsten Stenkilsson.
1110–1118. Filip Halstensson og Inge overtok etter Inge den eldre.
1118. Død.
Se også:  Filip Halstensson  Inge Halstensson dy  Halsten Stenkilsson  Inge Stenkilsson  Kongerekken 
Finland  –  Suomi.
12.08.1323. Nöteborgstraktaten. Sverige fikk Vest-Karelen.
1809. Den russisk-svenske krigen. Svenskene tapte Finland til Russland.
1917. Etter første verdenskrig og revolusjonen og borgerkrig i Russland oppsto det nye selvstendige nasjonalstater i Finland, Baltikum, Moldova og Polen.
Finland ble selvstendig. Petsjenga ble overført til Finland. Øst-Karelen ble innlemmet i Sovjet.
1994. Sverige og Finland ble med i EU.
Island og Norge valgte å stå utenfor.
Se også:   🇫🇮  Bjarmeland   🇩🇰  Erik av Pommern  EU   🇮🇸  Karelen  Norden   🇳🇴  Skandinavia   🇸🇪   🇦🇽 
FN  –  De forente nasjoner.
Se også:  FN  FN.html 
Folkevandringstiden  –  fra slutten av 300-tallet til bortimot 800-tallet.
Se også:  Folkevandringstiden 
Fredrik I  –  av Hessen-Kassel.
1720–1751. Fredrik I av Hessen-Kassel var konge.
Se også:  Fredrik I  Adolf Fredrik  Kongerekken 
Færøyene  –  er et selvstyrt samfunn i det danske rike.
Se også:   🇫🇴   🇩🇰  Norden  Norden.html 

 

 

Gotland  –  er Sveriges største øy 90 km fra fastlandet.
7200 fvt. Gotland ble befolket.
1361. Danske kong Valdemar Atterdag angrep Visby.
1442. Erik av Pommern flyttet til Gotland, hvor han drev med sjørøveri fra Visborg slott.
1449. Svenskekongen Karl Knutsson angrep Gotland.
Erik ble fordrevet og returnerte til sitt hertugdømme Pommern.
Før 1645, var Gotland en del av det danske kongeriket.
Se også:  Gotland  Erik av Pommern  Norden.html 
Grunnloven  –  er fundamentet for dagens demokrati.
Det er en styreform som ikke legger makten hos én person, men hos folket.
Se også:  Grunnloven 
Grønland  –  er et selvstyrt land og er en del av Danmark.
Se også:   🇬🇱   🇩🇰   🇮🇸  Danmark.html  Norden.html 
Gustav I Vasa  –  Konge.
1521-1523. Riksföreståndare.
1521–1523. Gustav Vasas befrielsekrig.
06.06.1523. Gustav I Vasa ble valgt til svensk konge i Strängnäs.
Senvinteren 1523. Gustav Vasa beleiret Akershus festning, men slapp aldri inn.
Han satte Oslo i brann før han trakk seg tilbake.
29.09.1560. Død.
Begravd i Uppsala domkirke.
Se også:  Gustav I  Johan III  Kongerekken 
Gustav II  –  Konge.
09.12.1594. Født på slottet Tre Kronor i Stockholm.
Sønn av Karl IX og Kristina av Holstein-Gottorp.
1610–1617. Den ingermanlandske krigen.
1611. Kalmarkrigen.
26.12.1611. Ble konge sytten år gammel.
Gift med Maria Eleonora av Brandenburg.
Fikk datteren Kristina med Maria Eleonor.
Fikk sønnen Gustav Gustavsson av Wasaborg med elskarinnen Margareta Slots.
06.11.1632. Slaget ved Lützen.
Død på slagmarken.
Se også:  Gustav II  Kongerekken 
Gustav III  – 
24.01.1746. Født i Kungshuset på Riddarholmen.
Sønn til Adolf Fredrik og Lovisa Ulrika av Preussen.
1766. Gift med Sofia Magdalena av Danmark.
De fikk barna Gustav IV Adolf og Karl Gustav.
1771–1792. Konge av Sverige.
24.09.1788. Tyttebærkrigen. Danmark-Norge angrep Sverige.
09.07.1790. Den russisk-svenske krig sluttet med slaget ved Svensksund.
16.03.1792. Attentatet i Operaen.
På en maskerade i operahuset i Stockholm ble Gustav skutt i ryggen av Jacob Johan Anckarström.
29.03.1792. Kongen døde av skadene.
27.04.1792. Anckarström ble henrettet på Galgbacken på Hammarbyhöjden i Stockholm.
Se også:  Gustav III  Adolf Fredrik  Kongerekken 
Gustav IV Adolf  – 
01.11.1778. Født på Stockholms slott.
Sønn av Gustav III og Sofia Magdalena av Danmark.
29.03.1792 til 29.03.1809. Svensk konge.
Desember 1809. Landsforvist. Oppholdt seg i Sveis og Tyskland.
07.02.1837. Død i Sankt Gallen, Sveits.
Se også:  Gustav IV  Gustav III  Kongerekken
Gustav V  –  var svensk konge i 43 år på starten av 1900-tallet.
16.06.1858. Født på Drottningholms slott som sønn av Oscar II og Sofia av Nassau.
Gift med Victoria av Baden.
Barn: Gustav VI Adolf. Wilhelm. Erik.
08.12.1907. Konge i Sverige.
29.10.1950. Død.
Se også:  Gustav V  Kongerekken 
Gustaf 6 er farfar
Carl 16 Gustaf.
Gustav VI Adolf  –  Konge av Sverige.
11.11.1882. Født på Stockholms slott.
Eldste sønn av Gustav V og dronning Victoria.
Gift med Margareta av Connaught av Storbritannia (1882–1920).
Barn med Margareta: Gustaf Adolf. Sigvard. Ingrid. Bertil. Carl Johan.
1920. Margareta døde.
03.11.1923. Gift med lady Louise Mountbatten (1889-1965) i St. James slottskapell av erkebiskopen av Canterbury.
1925. Barn med Louise: Ingen barn, med unntak av en dødfødt jente.
29.10.1950. Gustav VI Adolf ble Sveriges konge.
1965. Louise døde.
15.09.1973. Død i Helsingborg.
Se også:  Gustav VI  Carl XVI  Gustav V  Kongerekken 
Halsten Stenkilsson  –  Konge
1050. Født. Sønn til Stenkil.
1081. Regjerte sammen med broren Inge.
Se også:  Halsten Stenkilsson  Inge Stenkilsson de.  Kongerekken 
Hans  –  Gikk også under navnet Johan II.
02.02.1455. Født.
Sønn til Kristian I.
1481 Konge i Danmark.
1483. Konge i Norge.
1497–1501. Konge i Sverige.
Gift med Kristina av Sachsen. Seks barn.
Sønen Kristian II ble senere kjent som Kristian Tyrann.
1495. Angrep det svenske Finland.
26.11.1497. Kronet til konge.
1501. Sten Sture den eldre ble riksforstander.
20.02.1513. Død.
Se også:  Hans  Kongerekken  Kristian I  Sten Sture de. 
Helsingforsavtalen  –  kalles også «Nordens grunnlov».
Se også:  Helsingforsavtalen  Norden.html 
Hven  –  er ei øy i Øresund.
1585. Astronomen Tycho Brahe bygde et senter på øya.
Hven er nå svensk.
Se også:  Hven  Danmark.html 
Håkan Röde  –  Konge.
Født i Levene i Västergötland.
1070. Anund Gårdske ble avsatt.
1070. Håkan Röde ble valgt til konge i Sverige.
Begravd i Levene i Västergötland.
Se også:  Håkan Röde  Anund Gårdske  Inge Stenkilsson de.  Halsten Stenkilsson  Kongerekken 
Håkon VI Magnusson  –  Norsk konge.
1343. Født. Sønn av Magnus Eriksson.
Gift med Margrete, datter av danske kong Valdemar.
1361. Magnus Eriksson var samregent med sønnen Håkan.
1362–1364. Den norske kongen Håkon VI Magnusson ble medregent i Sverige.
1380. Død.
Se også:  Håkon VI  Kongerekken  Margrete   🇳🇴  Norge.html 

 

 

Det var journalistene som avslørte det ulovlige spillet som ble drevet i de hemmelige tjenestene.
IB-affären  –  var en overvåkingsskandale som rystet Sverige langt inn i Riksdagen og regjeringskvartalet Rosenbad.
Se også:  IB-affären 
Inge Halstensson den yngre  –  Konge.
Sønn av Halsten Stenkilsson.
1110–1118. Filip og Inge overtok etter Inge den eldre.
1118. Filip døde og Inge den yngre ble enekonge.
1118. Inge Halstensson den yngre ble enekonge.
1125. Inge døde.
Se også:  Inge Halstensson dy  Filip Halstensson  Halsten Stenkilsson  Inge den eldre  Kongerekken 
Inge «den eldre» Stenkilsson  –  Konge.
Inge var gift med Blot-Svens søster Helena.
1080–1110. Konge.
1081. Regjerte sammen med broren Halsten.
1084.Inge den eldre ble jaget fra tinget.
1087. Drepte Blot-Sven og brente ned gården hans og hedningetemplet i Uppsala.
1087. Inge Stenkilsson ble konge.
1101. Trekongersmøte i Konghelle.
Datteren Margareta («Fredkulla») giftet seg med Magnus Barfot av Norge.
Begravd i Stenkilska gravkoret i Vreta klosters kyrka.
Se også:  Inge Stenkilsson  Blot-Sven  Filip Halstensson  Inge Halstensson dy  Halsten Stenkilsson  Kongerekken 
Ingeborg Håkansdotter  –  Dronning.
1301. Født. Datter av Håkon Magnusson av Norge og Eufemia av Arnstein.
1318 og 1319. Ingeborg Håkansdotter var regent.
Gift i Sverige med hertugen Erik Magnusson som hun fikk to barn med.
Sønnen kong Magnus Eriksson og Eufemia Eriksdotter.
Hun fikk også to barn med Knut Porse: Håkan og Knut.
1350. Sønnen Knut døde.
17.06.1361. Død.
Se også:  Ingeborg Håkansdotter  Kongerekken 
Ingegerd Olofsdatter  –  (1001-1050)   Prinsesse av Sverige. Fyrstinne av Kyiv Rus. Mor til Dronning Ellisiv av Norge.
Harald Hardråde giftet seg med Ellisiv og tok henne med til Norge som sin dronning.
Begravd i St. Sofia-katedralen i Kyiv.
Se også:  Ingegerd Olofsdatter 
Ingermanland  –  var området ved dagens St. Petersburg.
Fra 1500-tallet. Ingermanland var svensk.
18.05.1595. Freden i Teusina. Ingermanland ble overlevert til Russland. Den karelske grensen flyttet seg østover i svensk favør.
1610. Den ingermanlandske krigenstartet.
17.02.1617. Den ingermanlandske krigen sluttet med freden i Stolbova.
Sverige vant store landområder som gjorde Sverige til en stormakt.
Sverige fikk Kexholms län, Nöteborg og Ingermanland.
Den karelske grensen ble flyttet lenger østover i svensk favør.
Se også:  Ingermanland  Teusina  Estland  Latvia  Litauen  Sverige  Russland.html 
Island  –  er en republikk. Areal 103 tusen km².
Se også:  🇮🇸  Norden   🇳🇴   🇩🇰   🇫🇮  Skandinavia   🇸🇪  Norden.html 
I 1645 ble Jämtland
overgitt til Sverige.
Jämtland  –  grenser i vest til Trøndelag.
470 millioner år siden. To store asteroider kolliderte i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.
460 millioner år siden. Dagens Jämtland lå sør for ekvator 500 muh.
458 millioner år siden. To fragmenter deiset ned samtidig i dagens Jämtland, og dannet et unikt dobbeltnedslag.
Fragmentene var 600 m og 150 m store.
Vannet ble fortrengt.
Over en tidsperiode på rundt 100 sekunder var de to store kratrene tørrlagt.
Havet strømmet på igjen.
Det største krateret er i Brunsflo, to mil sør for Östersund har en diameter på 7,5 km.
Det andre krateret, halvannen mil unna, har en diameter på 700 m.
1178. Området var norsk.
15.07.1570. Den nordiske sjuårskrigen sluttet. Svenskene avsto fra alle krav på norske landskap, deriblant Jämtland og Härjedalen.
13.08.1645. Tredveårskrigen sluttet med freden i Brömsebro hvor Sverige overtok Jämtland og Härjedalen.
Se også:  Jämtland  Erik XIV  Karl IX  Astronomiordbok.html 
Johan III  –  Konge.
20.12.1537. Johannes Gustafvsson ble født i Stegeborgs slott i Östergötland.
Sønn av Gustav Vasa og Margareta Eriksdotter Leijonhufvud.
04.10.1562. Gift med Katarina Jagellonica (1526-1583).
1563–1568. Den første polske krigen.
1568–1592. Johan III konge av Sverige.
10.07.1569. Johan ble kronet i Uppsala.
03.08.1577. Storfyrste av Finland.
21.02.1585. Gift med Gunilla Johansdotter (1568-1597).
17.11.1592. Død i på slottet Tre Kronor i Stockholm.
Gravlagt i Uppsala domkirke.
Se også:  Johan III  Gustav Vasa  Karl IX  Kongerekken  Sigismund 
Johan I Sverkersson  –  Konge.
1201. Født. Sønn til Sverker den yngre og Ingegärd Birgersdotter.
1216. Johan ble konge.
Johan var barnløs.
08.08.1220. Slaget ved Leal.
10.03.1222. Døde på Visingsö og gravlagt i Alvastra.
Se også:  Johan I  Kongerekken 
Jöns Bengtsson (Oxenstierna)  –  Riksforstander.
1417. Født.
1457. Riksforstander.
1465-1466. Riksforstander.
1448. Erkebiskop av Uppsala stift fran 1448 till 1467 då han avled.
15.12.1467. Døde på Öland.
Se også:  Jöns Bengtsson  Kongerekken 

 

 

Kalmar  –  er en by i Småland.
17.06.1397. Kalmarunionen ble vedtatt på Kalmar slott.
Se også:  Kalmar  Kalmarunionen 
Kalmarunionen  –  var union mellom Danmark, Sverige og Norge fra 1397 til 1524.
17.06.1397. Kalmarunionen ble vedtatt på Kalmar slott.
1524. Kalmarunionen ble oppløst da Sverige brøt ut.
Se også:  Kalmarunionen  Erik av Pommern  Kalmar  Margrete  Norge.html  Norden.html 
Karelen  –  ligger i Russland, øst for Finland.
1293. Sverige og Novgorodriket kriget om Karelen.
12.08.1323. Nöteborgstraktaten var en fredsavtale som avsluttet de svensk-novgorodske krigene som hadde vart i tredve år.
Karelen ble delt. Sverige fikk Vest-Karelen, som på den tiden innbefattet nåtidens Finland.
Viborg ble hovedstad i den svenske provinsen.
1043. Svend Estridsen ble kåret til konge på Viborg Ting.
08.03.1535. Hertug Christian lot seg krone i Viborg, og ble senere kjent som Christian III.
1610. Den ingermanlandske krigen startet.
1617. Krigen sluttet med at Sverige vant store landområder som gjorde Sverige til en stormakt.
Den karelske grensen ble flyttet lenger østover i svensk favør.
1917. Etter første verdenskrig og revolusjonen og borgerkrig i Russland.
Det oppsto nye selvstendige nasjonalstater i Finland, Baltikum, Moldova og Polen.
Finland ble selvstendig. Petsjenga ble overført til Finland. Øst-Karelen ble innlemmet i Sovjet.
Se også:  Karelen  Bjarmeland  Finland  Østersjøen  Karelen.html 
Karl Sverkersson  –  Konge
1130-tallet. Født. Sønn av Sverker den eldre.
1158. Konge i Götaland.
1161. Konge i hele Sverige.
April 1167. Ett angrep fra Knut (kong Eriks sønn). Karl Sverkersson ble overfalt og drept på Visingsö. Begravd i Alvastra kloster.
Se også:  Karl Sverkersson  Kongerekken 
Karl VIII Knutsson Bonde  –  Konge.
1408. Født.
Gift først med med Katarina Karlsdotter som han fikk to barn med.
Gift med Kristina Abrahamsdotter som han fikk åtte barn med, hvorav fire døde som barn.
1438-1440. Riksforstander.
1448-1457. Konge.
Høsten 1449. Karl Knutsson ble kronet til Norsk konge.
Men måtte samme år avgi makten til Christian I av Danmark.
1464-1465. Konge.
1467-1470. Konge.
15.05.1470. Død. Begravd i Riddarholmskyrkan.
1470. Sten Sture den eldre overtok.
Se også:  Karl VIII  Kongerekken  Sten Sture de.
Karl IX  –  Konge.
04.10.1550. Hertug Karl ble født i Stockholm.
Sønn av Gustav Vasa og dronning Margareta.
Bror til Erik XIV.
1563–1570. Den nordiske sjuårskrigen.
04.09.1564. Ronneby blodbad.
1579. Gift med Maria av Pfalz. Seks barn.
Sønn med frillen Karin Nilsdotter.
1592. Gift med Kristina av Holstein-Gottorp. Fire barn.
1592. Konge.
1595. Karl IX  var konge i Sigismunds fravær.
16.05.1599. Kalmar blodbad.
1599–1611. Konge.
25.09.1598. Slaget ved Stångebro. Karl IX vant over Sigismund.
September 1599. Viborgs blodbad.
10.11.1599. Åbo blodbad. 14 personer ble henrettet. Hodene ble satt opp på rådhusveggen.
17.03.1600. Linköpings blodbad. Henrettelser.
30.10.1611. Død i Nyköping på vei til Stockholm.
Gravlagt i Strängnäs domkyrka.
Se også:  Karl IX  Jämtland  Johan III  Kongerekken  Sigismund 
Karl X Gustav  –  Konge.
08.11.1622. Født på Nyköpings slott.
1654–1660. Konge.
Juni 1657. Den første Karl Gustav krig.
1658. Roskildefreden: Sverige overtok Skåne (med Bornholm), Blekinge, Halland, samt de norske besittelsene Bohuslän, Jämtland, Härjedalen og Trondhjems len.
August 1658. Den andre Karl Gustav krig.
07.08.1658. Den svenske hæren gikk i land ved Korsør med 4400 fotfolk og 1200 ryttere.
I to år var København omringet av et svensk jerngrep.
11.02.1659. Stormingen av København. Svenskene forsøkte å storme byen, men måtte trekke seg tilbake.
26.05.1660. Freden mellom Danmark og Sverige ble signert.
Skåne, Blekinge og Halland forble svensk.
Trondhjems len ble levert tilbake til Danmark-Norge mot erstatning til den svenske konge.
Øya Hven ble tapt til Sverige.
Sverige ble en europeisk stormakt.
Danmark fikk tilbake øya Bornholm.
Krigen hadde ruinert Danmark.
1660. Trondjems len ble gjenerobret av general Nils Bjelke.
13.02.1660. Karl Gustav døde i Göteborg.
Se også:  Karl X  Kongerekken 
Karl XI  –  Konge.
24.11.1655. Født på slottet Tre Kronor.
1660–1697. Konge.
05.04.1697. Døde, 41 år gammal.
Begravd i Karolinska gravkoret i Riddarholmskyrkan.
Se også:  Karl XI  Kongerekken 
Karl XII  –  Konge.
17.06.1682. Født på slottet Tre Kronor i Stockholm.
Han var sønn till Karl XI og Ulrika Eleonora av Danmark.
05.04.1697. Ble konge i Sverige 15 år gammel.
07.05.1697. Brann i slottet Tre Kronor.
08.07.1709. Den store nordiske krigen.
Slaget ved Poltava. Karl XIIs hær ble nedkjempet.
1709. Karl flyktet deretter til Tyrkia, der han forsøkte å få i stand et svensk-tyrkisk forbund mot den russiske tsaren.
1712. Slaget ved Gadebusch.
08.07.1716. Peter Wessel Tordenskjold ødela den svenske forsyningsflåten i Dynekilen.
1718. Det andre Norgesfelttoget.
11.12.1718. Karl XII ble skutt mens han var i løpegraven foran Fredriksten festning i Halden.
Karl XII var ugift og barnløs da han døde.
Se også:  Karl XII  Karl XI  Kongerekken  Ulrika Eleonora 
Konge i Norge i
under fire år.
Karl XIII Johan  –  Konge.
26.09.1748. Født.
Sønn av Adolf Fredrik av Sverige og Louise Ulrike av Preussen. Bror til Gustav III.
07.07.1774. Gift med sin kusine Hedvig Elisabeth Charlotta av Oldenburg.
1798. Sønnen Karl Adolf, hertug av Värmland, døde etter en uke.
06.06.1809. Kronet til svensk konge.
04.11.1814. Kronet til konge i Norge.
05.02.1818. Karl XIII døde.
Se også:  Karl XIII  Gustav III  Kongerekken  Norge.html.
Karl XIV Johan  –  Jean Baptiste Bernadotte.
26.01.1763. Født i Pau i Frankrike.
Karl Johan vokste opp i landskapet Béarn i sydvestre Frankrike.
Han gjorde militær karriere.
Gift med Desideria fra Frankrike.
De fikk sønnen Oscar I.
1818. Karl XIV  ble unionskonge i Sverige og Norge. Og Oscar I ble kronprins.
08.03.1844. Død på Stockholms slott.
Se også:  Karl XIV  Kongerekken  Oscar I  Norge.html.
Karl 15 er morfar til danske prins Carl, som i 1905 ble norsk konge under navnet Haakon 7.
Karl XV  –  Unionskonge.
03.05.1826. Født på Stockholms slott.
Sønn av Oscar I og Josefina.
19.06.1850. Gift med prinsesse Louise av Nederland (05.08.1828-30.03.1871).
1851. Datteren Louise ble født.
1852. Sønnen og tronarvingen Karl Oskar ble født.
1859. Karl Oskar døde to år gammel.
08.07.1859. Unionskonge i Sverige og Norge.
18.09.1872. Død 46 år gammel av tuberkulose på Residenset i Malmö.
Lillebroren Oscar II overtok.
Se også:  Karl XV  Kongerekken  Oscar II  Norge.html.
Kiruna  –  Sveriges nordligste by ligger 20 mil nord for polarsirkelen i svensk Lappland.
1898. Den første malmgruven i Kiruna ble åpnet.
Se også:  Kiruna  LKAB  Kjemiordbok.html 
Knut Eriksson  –  Konge.
1140. Født. Sønn til Erik Jedvardsson og Kristina Björnsdotter av Danmark.
1173. Ble konge.
1185 Den norske kongen Sverre Sigurdsson giftet seg med Margareta som var Knuts søster.
Gift med med en svensk kvinne som han fikk fire sønner og en datter med.
1195. Død og begravd i Varnhems klosterkyrka.
1205. slaget vid Älgarås. Tre av hans sønner døde.
Se også:  Knut Eriksson  Kongerekken 
Knut Lavard
1131. Knut Lavard ble drept av fetteren Magnus Nilsson i et blodig oppgjør om makten i Danmark.
Se også:  Knut Lavard  Kongerekken  Magnus Nilsson  Valdemar den store  Danmark.html 
Knut Långe  –  Konge.
1229. Knut Långe ble konge.
1248. Sønnen Holmger ble drept i slaget ved Sparrsätra.
1251. Sønnen Filip ble halshugd i slaget ved Herrvadsbro på ordre av Birger jarl.
1234. Død.
1234. Erik Eriksson overtok tronen.
Se også:  Knut Långe  Erik Eriksson  Kongerekken 

 

 

Kongerekken:
804. Landet var splittet og styrt av småkonger. Nasjonen Sverige fantes ikke.
995–1022. Olof Skötkonung
1022–1050. Anund Jakob 
1050–1060. Emund den gamle var konge.
1060–1066. Stenkil Ragnvaldsson var konge.
1066–1067. Erik Hedningen og Erik Stenkilsson regjerte en kort tid.
1070.  Anund Gårdske var konge i deler av Sverige.
1070-1079. Håkan Röde var konge i Sverige.
1080–1110. Inge Stenkilsson de. sammen med broren Halsten Stenkilsson var konger.
1084–1087. Blot-Sven var konge.
1110–1118. Filip og Inge overtok etter Inge den eldre.
1118–1125. Inge Halstensson den yngre ble enekonge.
1125–1130. Ragnvald Knaphövde var konge.
1125–1134. Magnus Nilsson var konge.
1130–1156. Sverker den eldre  var konge.
1156–1160. Erik Jedvardsson var konge i Svealand.
1160–1161. Magnus Henriksson.
1161–1167. Karl Sverkersson var konge i hele Sverige.
1173–1195. Knut Eriksson var konge.
1196–1208. Sverker II den yngre (Karlsson) var konge.
1210–1216. Erik Knutsson var konge.
1216–1222. Johan Sverkersson var konge.
1222–1229. Erik Eriksson var umyndig konge.
1229–1234. Knut Långe var konge.
1234–1250. Erik Eriksson var konge.
1248–1266. Birger Magnusson var riksjarl.
1250–1275. Valdemar Birgersson  var konge. Formynderstyre under Birger Jarl til 1266.
1276–1290. Magnus Ladulås var konge.
1290–1318. Birger Magnusson  var konge. Formynderstyre til 1298.
1318–1319. Ingeborg Håkansdotter  var regent.
1319. Norge gikk inn i personalunion (kongefellesskap) med Sverige.
1319–1361. Magnus Eriksson var konge.
1356–1359. Erik Magnusson  ble samregent med faren Magnus.
1359. Magnus overtok tronen etter at sønnen Erik døde.
1361. Magnus Eriksson var samregent med sønnen Håkan.
1362–1364. Den norske kongen Håkon VI Magnusson ble medregent i Sverige.    ☞ Norge.html
1363-1389. Albrekt av Mecklenburg var konge av Sverige.
1387–1412. Margrete  ble dronning av Norge og Danmark.
17.06.1397. Kalmarunionen. Margrete samlet Skandinavia i en felles union, under én konge.
1397–1439. Erik av Pommern  var skandinavisk unionskonge.
1435. Engelbrekt Engelbrektsson ble rikshøvedsmann i Arboga.
1438-1440. Karl VIII var riksforstander.
1441–1448. Kristoffer av Bayern var konge av Sverige, Danmark og Norge.
1448-1457. Karl VIII var konge.
1457. Jöns Bengtsson var riksforstander.
1457. Erik Axelsson var riksforstander sammen med Jöns Bengtsson.
1457–1464. Kristian I var konge.
1464-1465. Karl VIII var konge.
1465-1466. Jöns Bengtsson var riksforstander.
1467-1470. Karl VIII var konge.
1470–1497. Sten Sture den eldre var riksforstander.
1497–1501. Hans, (tidligere kalt Johan 2).
1501–1503. Sten Sture den eldre var riksforstander.
1504–1512. Svante Nilsson var Riksråd og Sveriges riksforstander.
1512. Erik Trolle var riksforestander.
1512–1520. Sten Sture dy. var riksforstander.
1513-1523. Kristian II var konge over Danmark og Norge.
1520-1521. Kristian II var konge over Sverige.
1520. Kristian II ble svensk konge.
1521–1523. Gustav I var riksforestander i Sverige.
1523–1560. Gustav I Vasa ble valgt til svensk konge i Strängnäs.
1524. Sverige gikk ut av Kalmarunionen.
1560–1568. Erik XIV var konge i Sverige.
1568–1592. Johan III ble kronet i Uppsala.
1592–1599. Sigismund.
1599–1611. Karl IX.
1611–1632. Gustav II.
1632–1654. Kristina Augusta var dronning av Sverige.
1654–1660. Karl X.
1660–1697. Karl XI.
1697–1718. Karl XII var konge i Sverige.
1718–1720. Ulrika Eleonora. Dronning.
1720–1751. Fredrik I av Hessen-Kassel var konge.
1751–1771. Adolf Fredrik var konge av Sverige.
1771–1792. Gustav III var konge av Sverige.
1792–1809. Gustav IV.
1809. Sverige ble et konstitusjonelt kongedømme.
1809–1818. Karl XIII var konge i Sverige.
1810. Karl XIV.
1814–1818. Karl XIII var konge i Norge.
1818–1844. Karl XIV.
08.03.1844. Oscar I.
08.07.1859. Karl XV var unionskonge i Sverige og Norge.
18.09.1872. Oscar II var konge av Sverige og Norge.
1907–1950. Gustav V var svensk konge i 43 år.
29.10.1950. Gustav VI var Sveriges konge.
15.09.1973. Carl XVI.
Se også:  Kongerekken  Albrekt  Carl XVI  Engelbrekt Engelbrektsson  Erik av Pommern  Erik XIV  Erik Knutsson   Erik Trolle  Gustav I  II   III   IV   V   VI   Hans  Håkon VI  Johan III  JönsBengtsson  Kalmarunionen  Karl VIII  IX   X   XI   XII   XIII   XIV   XV   Kristian I  Kristoffer av Bayern  Margrete  Olof Skötkonung  Oscar I  Oscar II  Sigismund Sten Sture de.  Sten Sture dy. Svante Nilsson  Ulrika Eleonora  Danmark.html  Norge.html 

 

 

Konghelle  –  var en norsk middelalderby i Bohuslän.
Se også:  Konghelle  Norge.html 
Kristian I  –  Konge.
Februar 1426. Født.
1449. Gift med den 20-årige Dorotea, enken til Kristofer av Bayern. De fick fem barn.
1448. Konge i Danmark.
1450. Konge i Norge.
1457. Karl Knutsson ble avsatt.
29.06.1457. Krontes til svensk konge i Uppsala.
1464. Avsatt. Som ersättning fikk Karl deler av Finland.
21.05.1481. Død.
Se også:  Kristian I  Hans  Kongerekken 
Kristian II  –  (Kristian Tyrann.)
01.07.1481. Født på Nyborgs slott i Danmark.
1513. Kristian II ble konge over Danmark og Norge.
1520. Kristian II ble svensk konge.
1513-1523. Konge over Danmark og Norge.
1518. Slaget ved Brännkyrka. Sten Sture den yngre vant.
1520. Slaget ved Åsunden. Kristian vant.
1520. Blodbadet i Stockholm.
Kongen inviterte folket til fest i Stockholm, tre dagar til ende, men før festen var over, stengde han portane til byen.
Alle som kunne tenkes å være mot kongen, ble avrettet: Biskoper, adelige, borgrrmestre og rådmenn, bønder og vanlige borgere; tilsamman 94 mennesker.
1520-1521. Konge over Sverige.
1559. Død.
1559. Fredrik II ble konge av Danmark og Norge etter at faren Kristian II døde.
Se også:  Kristian II  Kongerekken  Sten Sture dy  Danmark.html  Norge.html 
Kristina Augusta  –  Dronning av Sverige.
18.12.1626. Født i Stockholm.
Datter av Gustav II Adolf og Maria Eleonora.
1632–1654. Dronning av Sverige.
19.04.1689. Død i Roma.
Se også:  Kristina Augusta  Kongerekken 
Kristoffer av Bayern
ble den siste kongen
som ble godtatt av
alle tre riker.
Kristoffer av Bayern  –  Konge av Danmark, Sverige og Norge.
26.02.1418. Født i Bayern i Tyskland.
14.09.1441. Valgt til svensk konge ved Mora sten.
1442. Kristofers landslag.
Januar 1448. Død i Helsingborg og begravd i Roskilde i Danmark.
1438-1440. Karl VIII ovetok.
Se også:  Kristoffer av Bayern  Karl VIII Kongerekken 
LKAB  –  Statseid gruveselskap.
1898. Den første malmgruven i Kiruna ble åpnet.
Etter 1902 er tonnevis med jernmalm blitt fraktet ut i verden på Ofotbanen, jernbanen til Narvik.
2023. Europas største funn av sjeldne jordartsmetaller.
Se også:  LKAB  Kiruna  Kjemiordbok.html 

 

 

Magnus VI Eriksson  –  Konge.
1316. Født. Sønn av Erik Magnusson og Ingeborg Håkansdotter.
08.07.1319. Valgt til konge ved møtet i Mora stenar utenfor Uppsala.
1336. Kroning.
1339 Sønnen Erik Magnusson ble født.
1350. Magnus Eriksson ga Sverige til sønnen Erik. Og sønnen Håkon fikk Norge.
1356. Sønnen Erik ble samregent.
Juni 1359. Sønnen Erik døde.
1359. Magnus overtok tronen.
November 1361. Samregent med sønnen Håkan.
1363. Avsatt som svensk konge.
Februar 1364. Albert av Mecklenburg ble valgt til konge ved Mora stenar.
1365. Magnus ble tatt til fange i Sverige, satt i fangenskap til 1371.
1374. Omkom ved drukning i Norge.
Se også:  Magnus VI  Erik Magnusson  Håkon VI  Kongerekken   🇳🇴 
Magnus Henriksson  –  Konge.
1130. Født.
1160. Ble konge etter Erik.
1161. Slaget vid Örebro. Magnus ble angrepet av Karl Sverkersson. Magnus ble drept i strid.
Se også:  Magnus Henriksson  Erik Jedvardsson  Kongerekken 
Magnus Ladulås  –  (Magnus Birgersson.)
1240. Født. Sønn av Birger jarl og Ingeborg Eriksdotter.
Gift med Helvig av Holstein.
24.05.1276. Kronet til konge i Uppsala domkirke.
1290. Død på Visingsö. Begravd i Riddarholmskyrkan.
Se også:  Magnus Ladulås  Kongerekken 
Magnus Nilsson  –  Konge.
1106-1107. Født. Sønn av Margareta Fredskulla (datter til Inge den eldre) i hennes giftemål med den danske kongen Niels Svendsen.
Prins av Danmark.
1125. Magnus Nilsson ble valgt til konge av gøterne.
Drepte fetteren Knut Lavard.
1134. Slaget ved Foteviken. Magnus Nilsson døde.
Se også:  Magnus Nilsson  Kongerekken  Ragnvald Knaphövde 
Malmö  –  Svensk by.
2017. 65 skyteepisoder.
2018. 47 skyteepisoder, 12 personer drept.
2019. 34 skyteepisoder, 7 personer drept.
Se også:  Malmö  Stockholm 
Margrete Valdemarsdatter  –  grunnla Kalmarunionen i 1397.
1387–1412. Dronning av Norge og Danmark.
1389–1412. Margrete  var dronning av Sverige.
Se også:  Margrete  Erik av Pommern  Håkon VI  Kalmarunionen  Kongerekken  Atterdag  Norden.html 
NATO  –  For å innlemme nye land i Nato må alle de 30 medlemmene godkjenne søknaden.
1949. Norge ble medlem.
2023. Sveriges NATO-søknad.
Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan stoppet godkjenning av søknaden.
Se også:  NATO  Verden.html  Norge.html  Norden.html 
Norden  –  består av:
Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Grønland, Færøyene og Åland.
Se også:  Norden   🇳🇴   🇩🇰   🇫🇮   🇫🇴  🇮🇸  Skandinavia   🇸🇪   🇦🇽  Norden.html 
Nordens dag  –  feires 23dje mars.
Se også:  Nordens dag  Helsingforsavtalen  Norden.html 
Norge  –  kommer av Nordvegen som betyr sjøveien mot nord.
Se også:   🇳🇴   🇩🇰   🇫🇮  Håkon VI   🇮🇸  Norden  Skandinavia   🇸🇪  Norge.html 
Olof Skötkonung  –  Svensk konge.
960-tallet. Født.
995-1022. Konge i Sverige.
September 1000. Slaget ved Svolder var et sjøslag utkjempet vest i Østersjøen. Kong Olav Tryggvason av Norge seilte hjem etter en ekspedisjon til Vendland (Pommern).
Han ble overfalt av en allianse mellom Svein Tjugeskjegg, konge av Danmark, Olof Skötkonung, konge av Sverige, og Eirik Håkonsson, ladejarl fra Trøndelag.
Etter slaget ble Norge delt mellom seierherrene.    ☞  Norge.html 
Astrid Olavsdotter var uekte datter av Olof Skötkonung.
1019. Astrid Olavsdotter ble gift med kong Olav II av Norge.    ☞  Norge.html 
1022. Død.
Se også:  Olof Skötkonung  Kongerekken  ☞ Norge.html
Oscar I  –  Konge.
04.07.1799. Født i Paris. Sønn av Karl XIV og Desideria.
Gift med Josefina av Leuchtenberg. De fikk tillsammen fem barn.
1818. Oscar I ble kronprins, da Karl XIV ble unionskonge i Sverige og Norge.
08.03.1844. Oscar I overtok styringen av Sverige (og Norge).
28.09.1844. Oscar I ble kronet til konge.
08.07.1859. Død på Stockholms slott. Begravd i Riddarholmskyrkan.
Se også:  Oscar I  Karl XIV  Kongerekken  Oscar II  Norge.html 
Oscar II  –  Konge.
21.01.1829. Født på Stockholms slott. Sønn av Oscar I og Josefina.
Gift med Sofia av Nassau.
Barn: Gustav V. Oscar. Carl. Eugen.
18.09.1872. Konge av Sverige og Norge
07.06.1905. Abdiserte som norsk konge.
08.12.1907. Død på Stockholms slott.
Se også:  Oscar II  Karl XV  Kongerekken  Oscar I  Norge.html 
Ragnvald Knaphövde  –  Konge.
Sønn til Olof Näskonung.
1125–1130. Konge.
1130. Ble slått ihjel av bøndene ved Karleby, nær Falköping i Västergötland.
Se også:  Ragnvald Knaphövde  Kongerekken 
Republikk  –  er en statlig styreform der statsoverhodet velges for en bestemt funksjonstid.
Se også:  Republikk  Republikk.html 
Riksdagen er landets øverste myndighet.
Riksdagen  –  er den lovgivende forsamlingen.
Se også:  Riksdagen  Grunnloven 
Russland  –  er verdens største land med et areal på over 17 millioner km².
860. Den norrøne vikinghøvdingen Rurik (830-879) i Russland tok en tur til Norden og kom tilbake med en hustru Ingerid og en svoger Oleg.
Rurik-dynastiet ble grunnlaget for det russiske rike.
Se også:   🇷🇺  Russland.html 
Sigismund  –  Konge.
20.06.1566. Født.
Sønn av Johan III og Katarina Jagellonica.
Gift med Anna av Østerrike. Fem barn.
Gift med Konstantia av Steiermark. Sju barn.
Desember 1587. Kronet til konge av Polen i Krakow.
Union mellom Sverige og Polen-Litauen.
17.11.1592. Faren Johan III døde.
1592–1599. Konge.
1595. Karl IX  var konge i Sigismunds fravær.
25.09.1598. Slaget ved Stångebro. Karl IX vant.
September 1599. Viborgs blodbad.
10.11.1599. Åbo blodbad.
17.03.1600. Linköpings blodbad.
30.04.1632. Død.
Se også:  Sigismund  Johan III  Karl IX  Kongerekken 
Sjuårskrigen  –  ble utkjempet i perioden 1756–1763 mellom Storbritannia, Preussen og Hannover på den ene siden og Frankrike, Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen på den andre.
Se også:  Sjuårskrigen 
Skandinavia  –  er Norge, Sverige og Danmark.
17.06.1397. Erik av Pommern  ble Skandinavisk unionskonge.
Se også:  Skandinavia   🇩🇰  Erik av Pommern   🇫🇮   🇮🇸  Norden   🇳🇴   🇸🇪  Norden.html 
Sten Sture den eldre  –  Riksforstander.
1440. Født.
Juni 1470–1503. Sten Sture den eldre var sveriges riksforstander.
1501–1503. Sten Sture den eldre var riksforstander.
14.12.1503. Død i Jönköping.
Se også:  Sten Sture den eldre  Kongerekken 
Sten Sture den yngre  –  Konge.
1492. Sten Svantesson Natt och Dag ble født.
Sønn av Svante Nilsson (Sture) fra slekten Natt och Dag.
23.07.1512. Riksforstander.
1518. Slaget ved Brännkyrka på Södermalm. Sten Sture den yngre vant.
Januar 1520. Slaget ved Åsunden sør for Bogesund. Sten Sture ble skadet.
03.02.1520. Død.
Se også:  Sten Sture dy  Kristian II  Kongerekken 
Stenkil Ragnvaldsson  –  Konge.
1030. Født. Sønn til Astrid og Ragnvald.
1060-1066. Konge i Sverige etter Emund den gamle.
Gift med datter til Emund den gamle.
Stenkil hade sønnene Halsten og Inge.
1066. Død.
Se også:  Stenkil Ragnvaldsson  Kongerekken 
Stockholm  –  Hovedstad.
1252. Birger Magnusson grunnla Stockholm.
2019. 85 skyteepisoder, 16 døde.
Se også:  Stockholm  Birger Magnusson  Malmö 
Svante Nilsson Sture  –  Riksforstander.
1460. Svante Nilsson Sture ble født på Penningby slott som ligger i dagens Norrtälje kommune i Uppland.
1504–1512. Svante Nilsson var Riksråd og Sveriges riksforstander.
Januar 1512. Død.
Se også:  Svante Nilsson  Kongerekken 
Sveriges  –  grense til Norge er 1630 km.
Areal 447 430 km².
Se også:   🇸🇪   🇩🇰   🇫🇮   🇮🇸  Norden  Skandinavia  Norden.html 
Sverker den eldre  –  Konge.
1130. Ble konge i Sverige.
Gift med Ulvhild som var Inge den yngres enke
Gift med Rikissa som var datter til kong Boleslav III i Polen.
Sønnen Johan ble drept av bønder på ett ting.
25.12.1156. På vei til julottan i Alvastra ble Sverker myrdet ved Alebäcks bro.
Se også:  Sverker den eldre  Kongerekken 
Sverker II den yngre Karlsson  –  Konge.
1164. Født. Sverker var sønn till Karl Sverkersson og Kristina.
Gift med Bengta Hvide fra Danmark. De fikk tre barn.
1196. Sverker ble valgt til konge med støtte fra jarlen Birger Brosa.
Bengta døde.
Gift med dronning Ingegärd som var Birger Brosas datter. De fikk sønnen Johan.
1202. Birger Brosa døde.
1205. Slaget vid Älgarås.
31.01.1208. Slaget ved Lena (Kungslena).
Erik Knutsson fikk norsk hjelp og gikk seirende ut av striden.
Sverker flyktet til Danmark.
17.07.1210. Døde i slaget vid Gestilren.
Se også:  Sverker II  Kongerekken 
Svitjod  –  er et gammelt navn på deler av Sverige.
Se også:  Svitjod  Sverige 
Syvårskrigen  –  ble utkjempet i perioden 1756–1763 mellom Storbritannia, Preussen og Hannover på den ene siden og Frankrike, Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen på den andre.
Se også:  Syvårskrigen  Russland.html 

 

 

Ulrika Eleonora  –  Dronning.
23.01.1688. Født.
Datter av Karl XI og Ulrika Eleonora av Danmark.
Søster til Karl XII.
Gift med Fredrik I (Fredrik av Hessen).
05.12.1718 - 29.02.1720. Dronning.
24.11.1741. Død.
Se også:  Ulrika Eleonora  Karl XII  Kongerekken
Uroksen  –  var et av steinalderens kjempedyr med en skulderhøyde to meter og en vekt på ett tonn.
Det ga kjøtt til en hel måned.
Tamkveg har blitt utviklet fra urokse.
Se også:  Uroksen  Biologiordbok.html 
Valdemar Atterdag  –  Dansk konge.
1361. Atterdag angrep Visby.
Atterdags tiårige datter, Margrete, ble sendt til Norge som brud.
Etter 1363. Valdemars fiender samlet seg mot ham.
– Hansabyene ville ha hevn etter slaget ved Visby.
– Og Albrekt, den nye svenskekongen, ville ha tilbake Skåne.
1370. Fredsavtale.
Skåne ble avgitt til hansabyene.
1375. Valdemar Atterdag døde, 55 år gammel.
1376. Margrete sønn, Olav, ble valgt til Atterdags etterfølger. Margrete ble den egentlige makthaveren.
1380. Norge kom i union med Danmark.
24.02.1389. Margrete ble regent i Danmark, Norge og Sverige.
Se også:  Atterdag  Margrete  Danmark.html 
Valdemar den store  –  Dansk konge.
1131. Knut Lavard ble myrdet i et blodig oppgjør om makten i Danmark.
En uke etter farens død ble sønnen Valdemar den store født.
1157. Blodgildet i Roskilde.
Valdemar og Svein møttes på slagmarken på Jylland.
Valdemar ble konge over hele Danmark.
Se også:  Valdemar den store  Knut Lavard  Danmark.html 
Valdemar Birgersson  –  Konge.
1239. Født. Sønn til Birger jarl.
1251. Ble kronet til konge i Linköpings domkyrka.
1260. Gift med Sofia Eriksdotter av Danmark og fikk syv barn med henne.
Fikk ett barn sammen med prinsesse Jutta av Danmark.
Slaget vid Hova. Valdemar flyktet til Norge.
Sommeren 1275. Magnus Ladulås ble valgt til konge på Mora sten.
Valdemar bodde i Danmark i mange år.
1302. Død.
Se også:  Valdemar Birgersson  Kongerekken  Magnus Ladulås
Vendland  –  var en del av dagens Polen ved Østersjøkysten.
Sørkysten av Østersjøen var dansk i middelalderen.
September 1000. Slaget ved Svolder.
Olav I Tryggvason reiste til Vendland, hvor han giftet seg med kong Burislavs datter Geira.
1185. Danske Knut VI tok hele Vendland.
1223. 40 år senere. Valdemar Seier var ble bortført av grev Henrik av Schwerin i Vendland.
Sørkysten av Østersjøen var dansk i middelalderen.
Se også:  Vendland  Venderne  Norge.html 
Venderne  –  er et samlenavn på de slaviske folkeslag som bodde i det tyske området.
Et av folkeslagene var obodrittene.
Se også:  Venderne  Vendland 
Vikingtiden  –  var i tidlig middelalder i tidsrommet 800–1050.
Se også:  Vikingtiden 
Østersjøen  –  kalles også det Baltiske hav.
Se også:  Østersjøen  Finland  Karelen 
Åland  –  er en finsk selvstyrt øygruppe i Østersjøen.
Se også:   🇦🇽   🇫🇮  Norden  Norden.html