nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Nordens historie

Norden består av de fem nordiske landene;
– Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland,
– samt de selvstyrende områdene Grønland, Færøyene og Åland.

For 25 tusen år siden. Isdekket i Nord-Europa var på sitt største. Det skandinaviske isdekket strakk seg ut til ytterst på kontinentsokkelen i vest, til Barentshavet i nord, Russland i øst og til Danmark, Nord-Tyskland og Polen i sør.

For 20 tusen år siden Isbredekket over Skandinavia var opptil 3000 meter tykt. Tyngden presset jordskorpen flere hundre meter ned.

For 18000 år siden. Isen begynte å slippe taket i Nordsjøområdet. Havnivået var over 100 m lavere enn dagens.
Mesteparten av Nordsjøen var tørt land.
Til å begynne med var det kaldt foran brefronten; et tundralandskap med mammut og reinsdyr og omstreifende jegere.
Etterhvert ble det varmere når isen trakk seg tilbake.
Agder og Nordsjølandet var skilt av et bredt sund (Nordsjørenna).

9500 år fvt. De første menneskene kom til Norge og Sverige. Reisen fra Danmark og Vest-Sverige over til Norge ble gjort med båt.
Derfra tok det bare et par generasjoner før hele norskekysten var befolket.

9 tusen år fvt. De første menneskene kom fra sør og bosatte seg i Skåne og Bohuslän. De jaktet på rein som beitet på tundraen.
Det startet med sommerekspedisjoner, men etterhvert som klimaet ble varmere overvintret folk.
Pionerene utnyttet havets ressurser. Sel, delfiner og fisk ble etterhvert det viktigste jaktutbytte.
Så snart isen ble borte langs Oslofjorden dro de videre nordover langs kysten.

Samtidig vandret et annen steinalderbefolkning fra nord via Nord-Norge som hadde levd som elgjegere i Russland.
De hadde bedre redskaper og våpen. De hadde blekere hud. Noen hadde blå øyne og andre hadde mørke øyne. Noen hadde mørkt hår og andre hadde lyst hår. De drev også med bildekunst og laget de første helleristninger i Norden.

8500 år fvt. Det skandinaviske innlandet var fremdeles dekket av en iskappe som var vanskelig å krysse. Det betydde at folk måtte gå rundt, noe som forklarer de genetiske forskjellene mellom Sverige og Norge.

8500 år fvt. Den andre innvandringsbølgen kom fra nordøst. Dette var mennesker som vandret fra områdene rundt Svartehavet eller Ukraina nordover gjennom Russland til Nordkalotten. Derfra befolket også disse menneskene raskt hele norskekysten. Dette gjorde at det ble stor genetisk forskjell mellom nordmenn og svensker. Mens nordmennene hadde stort innslag av østlig DNA, var svenskene overveiende vestlige. Innvandrerne som kom fra øst har på sin side hatt lysere hud og litt ulike øyenfarger.

Nordmennene hadde en diett av 80% sel.
Svenskene spiste mer variert.

Etterhvert møttes folkegruppene, og smeltet sammen. Ila. noen hundre år fikk Norden Europas mest blandade befolkning, genetiskt sett.
Evolusjonen gjorde at nordboerne gradvis fikk lysere hud, som gjorde det lettere å ta opp D-vitamin fra sollyset.

8200 år fvt. «Österödskvinnan» var 170cm høy og levde i Bohuslän. Hun var minst 80 gammel da hun døde. Det fantes godt om mat. Infeksjonssykdommar fantes ikke fordi det var for få mennesker til smittespredning.

8000 år fvt. Folkene som levde i Skandinavia var en blanding av vestlige og østlige gener fra forskjellige migrasjonsbølger, med noen spesielle tilpasninger til klimaet her oppe. Bla. var de lysere i huden enn tidligere europeere.

6500 fvt. Den engelske kanal ble dannet. Vann fra en ferskvannsjø i det sørlige Nordsjøen brøt igjennom mellom Dover og Calais.

6000 fvt. Storbritannia ble en øy da Doggerland ble oversvømt.

4 tusen fvt. Nye befolkningsgrupper innvandret til Norden.
Det var jordbrukere fra Tyrkia og Midtøsten som kom med grøde og tamdyr.

3000 fvt. Arktisk steinalder er en periodebetegnelse på funn i Vest- og Nord-Skandinavia karakterisert ved mindre bruk av flint og utstrakt bruk av skiferredskaper. Bl.a. til pile- og spydspisser, kniver og økser. Ben til fiskekroker og harpuner. Veidekulturer ble påvirket av jordbrukskulturer i Sør-Skandinavia, og flintredskaper var blitt kopiert i skifer.

1800 fvt. Bronsealderen. Yngre steinalder sluttet.
Klimaet ble tørt og varmt.

500 fvt. Eldre jernalder startet. Jern overtok som redskapsmateriale istedet for bronse og stein. Jernutvinning fra myrer.
Landbruk ble lettere.
Tidlig i jernalderen ble det kjøligere og fuktigere.

46 fvt. Den julianske kalender ble innført.

Før år 0. Runeskrift ble konstruert av germanere som kjente til Romerrikets skrift (latin). Noen tegn ble overtatt, forandret litt på og noen ble funnet opp selv. Tegnene består av rette streker som gjorde dem lettere å risse inn i tre og stein. Trolig fordi de ville ha sitt eget alfabet og språk. Alfabetet hadde 24 runer og het futhark etter de seks første tegnene.

400–600 år. Folkevandringen.

536. «Fimbulvinteren» startet trolig med to vulkanutbrudd etterfulgt av Justinian-pesten.    ☞  Klimahistorie.html.

550 til 800. Merovingertiden er en periode mellom den folkevandringstiden og vikingetiden. Perioden er oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne.

600-tallet. Runer, den yngre futharken, med bare 16 runer var nordisk, overtok gradvis. Trolig som følge av overgangen fra urnordisk til norrønt hvor vokaler ble sløyfet.

751-987 Karolingertiden overlappet med merovingertiden.

794. Det var en kraftig tørkeperiode i Nord-Europa. Skandinavia ble hardt rammet.

800. Vikingtiden begynte i Norden og varte til 1050 (tidlig middelalder).

På midten av 800-tallet. Norske vikinger dro over sjøen og bosatte seg på Island.

860. Den norrøne vikinghøvdingen Rurik (830-879) tok en tur til Norden og kom tilbake med en hustru Ingerid og en svoger Oleg.
Rurik-dynastiet ble grunnlaget for det russiske rike.

875. Harald Hårfagre erobret Shetland og Orknøyene, samt Värmland.

930. Alltinget ble opprettet og markerte frigjøring fra Norge.

981. Erik Raude oppdaget Grønland.

999. Leiv Eiriksson fant Vinland.    ☞ USAs historie.html 

September 1000. Slaget ved Svolder var et sjøslag utkjempet vest i Østersjøen.

1050. Tidlig middelalder begynte. Jernalderen sluttet. Vikingtiden sluttet.

1063. Første norsk-svenske krig. Norge vant over Sverige.

1111. Kong Øystein invaderte Jemtland og la det inn under Norge.

1219. Danmark fikk nasjonalflagg, europas eldste.

1261. Grønland kom under Norge.

1262. Islandske bønder aksepterte den norske kongen som overherre og ga kongen skatterett.

1300-tallet. Kampen om landegrensene i Norden hardnet til.

1319. Norge gikk inn i personalunion (kongefellesskap) med Sverige.

1350-tallet. Svartedauden. I Norden døde nesten halve befolkningen.

1380. Norge kom i union med Danmark.

17.06.1397. Kalmarunionen ble vedtatt på Kalmar slott i Sverige.

17.06.1397. Erik av Pommern ble kronet til konge over Danmark og Sverige.

1397 Island kom under dansk styre.

På slutten av 1300-tallet var Europa og Norden katolsk.
Religionen var viktig for alle.

20.02.1472. Shetland og Orknøyene ble annektert av Skottland.

På 1500-tallet. Vintersolverv hadde flyttet seg til den 12te desember pga. kalenderdrift.

1524. Kalmarunionen ble oppløst da da Sverige brøt ut.
Norge fortsatte å være underlagt Danmark. Alle beslutninger som omhandlet Norge ble tatt av Kongens Råd i Københamn, og deretter gjennomført av danske embedsmenn i Norge.

1536. Norge ble forent med Danmark. Christian III ble konge av Danmark og Norge.

1539. «Carta Marina» var et kart over Norden. Det var rikt illustrert med vesener og forestillinger fra folkeliv og folketro.
Hensikten var å fortelle om Europas mindre kjente ytterkanter, og å vise hvilke store geografiske og folkerike områder som var gått tapt for den katolske kirke.
– Moskenesstrømmen i Lofoten var tegnet inn som et fryktet havsluk, som dro til seg store skip og slukte intetanende sjøfarere.
Det var første gang Norden ble vist på et kart i denne størrelsen.

1555. Boken «Historien om de nordiske folk» av Olaus Magnus ble utgitt i 22 bind.

04.09.1563. Den nordiske sjuårskrigen startet med et sammenstøt på Østersjøen, da et dansk skip traff et svensk admiralskip med et varselskudd.

15.07.1570. Den nordiske krigen ble avsluttet og signert i den polsk-tyske havnebyen Szczecin, etter initiativ fra den tyske keiseren.
Svenskene avsto fra alle krav på norske landskap, deriblant Jemtland og Härjedalen.

1582. Den gregorianske kalenderen reformerte kalenderen.

1611. Kalmarkrigen mellom Danmark-Norge og Sverige.
1613. Krigen sluttet med Sverige som den tapende part.

1618. Trettiårskrigen.
Norge som del av unionen med Danmark var på den tapende side.
13.08.1645. Ved fredsslutningen i Brømsebro ble Jemtland og Härjedalen avstått.

Juni 1657. Den første Karl Gustav krig.
1658. Ved Roskildefreden overtok Sverige: Skåne (med Bornholm), Blekinge, Halland, samt de norske besittelsene Bohuslän, Jämtland, Härjedalen og Trondhjems len.

1660. Trondjems len ble gjenerobret av general Nils Bjelke.

1660. Eneveldet ble innført. All makt ble samlet hos den danske kongen.
1700-tallet. Opplysningstiden.

1700. Den store nordiske krig mellom Sverige og en stor koalisjon av Sachsen-Polen, Danmark-Norge og Russland, samt Preussen og Hannover.

08.03.1716. Det første Norgesfelttoget. 3000 svenske soldater ledet av Karl XII krysset grensen ved Östervallskog i Värmland. I tillegg angrep 4000 mann forbi Halden.

09.03.1716. En trefning i Høland varslet resten av det norske forsvaret. Snøvær forsinket svenskene og ødela overraskelsesmomentet.

15.03.1716. Karl XII angrep Oslo via Gjelleråsen, men trakk seg tilbake ved Gjelleråsen skanse.
Svenskene returnerte over Øyeren mot Moss, før de angrep nordover og beleiret Akershus festning med en styrke på nær 8000 mann.

08.07.1716. Peter Wessel Tordenskjold ødela den svenske forsyningsflåten i Dynekilen. Svenskene måtte heve beleiringen og trekke seg tilbake.

1718. Det andre Norgesfelttoget. En ny svensk invasjon kom til Halden, hvor Fredriksten festning ble beleiret.
11.12.1718. Svenskekongen Karl XII ble skutt mens han var i løpegraven foran festningen.
Sverige ble til slutt tvunget til forhandlingsbordet, hvor Storbritannia og Frankrike dikterte betingelsene.
12.11.1720. Tordenskjold døde under uklare omstendigheter i fyrstbispedømmet Hildesheim i dagens Tyskland.
1721. Freden i Nystad avsluttet krigen.

1751. Stømstadtraktaten fastla riksgrensen mellom Norge og Sverige fra Kornsjø i Østfold til Nesseby i Finnmark.

08.06.1783. Laki-utbruddet var et gigantisk vulkanutbrudd på Island som sendte giftskyer over Europa som førte til synkende temperaturer til feilslåtte avlinger.

1788. Den russisk-svenske krig.
Svenskene angrep Russland som var opptatt med å krige i Tyrkia.
24.09.1788. Tyttebærkrigen. Danmark-Norge angrep Sverige som følge av at de var alliert med Russland. Norske tropper rykket inn i Bohuslän. Krigen foregikk ved at soldatene livnærte seg på skogsbær. Veldig få døde i trefninger, men over tusen norske soldater døde av sykdom som følge av høstregn, dårlige klær, dårlig utstyr og sanitærforhold. Engelskmennene var ikke interessert i at Russland vokste seg store og truet med å angripe Norge. Nordmennene trakk seg tilbake før året var omme.

1800. Danmark var et imperium bestående av: Norge, Slesvig-Holsten, Island, Færøyene, Grønland og kolonier i Vestindia, Ostindia og Gullkysten.
1807. «Kanonbåtkrigen». Danmark-Norge ble en aktiv kaperstat. Små dansk-norske fartøy angrep større britiske krigsskip i både dansk og norsk farvann.
1807. Flåteranet. Storbritannia stjal den dansk-norske flåten i København. Danmark-Norge endte som alliert med Frankrike. i krig på Napoleons side.
England svarte med blokade av Danmark-Norge.

1809. Sverige ble et konstitusjonelt kongedømme.

16.01.1814. Kielerfreden.
Danmarkt overga Norge til Sverige.
17.05.1814. Norges grunnlov ble underskrevet.
26.07.1814. Krigen med Sverige.

1864. Den dansk-tyske krigen.
Danmark tapte hertugdømmet Slesvig.

1874. Island oppnådde begrenset selvstendighet.

07.06.1905. Unionsoppløsning med Sverige.

1914. Første verdenskrig.

1916. Dansk Vestindia ble solgt til USA.

1933. Grønland ble dansk etter at en internasjonal domstol i Haag dømte til fordel for Danmark.

Nordens dag er en manifestasjon av nordisk samforstandsvilje.

27.10.1936. Nordens dag ble feiret i de nordiske landene, med de nordiske statsledere i spissen.
Et felles nordisk radioprogram gikk ut til hele Norden i samsending koordinert fra Stockholm.
I kveldssendingen var det et virtuelt og auditivt møte mellom Nordens statsoverhoder. De talte fra hver sin mikrofon i hvert sitt land: Kongene Gustaf 5, Christian 10, Haakon 7 og president Pehr Evind Svinhufvud.

Et enig Norden
i et uenig Europa.

De fem demokratiske og fredelige land kunne vise til en samlet front i et stadig mer utsatt og usikkert Europa.

01.09.1939. Andre verdenskrig begynte.

Island ble uavhengig fra Danmark under andre verdenskrig.

17.06.1944. Island ble uavhengig fra Danmark og erklærte seg som uavhengig republikk.

1952. Nordisk råd ble opprettet.

1954. Passunionen er en avtale som sikrer at statsborgere i de nordiske landene kan reise fritt over grensene i Norden uten å medbringe pass og bosette seg i hele Norden uten å måtte søke om oppholdstillatelse.

1954. Kronprinsesse Märtha døde av leversvikt bare 53 år gammel.

23.03.1962. Helsingforsavtalen ble inngått. Avtalen regulerer det offisielle nordiske samarbeidet.

1973. Danmark ble EU-medlem.

1993. EF endret navn til EU, Europeisk Union.

1994. Finland og Sverige sa ja til EU.
Island og Norge valgte å stå utenfor.

2008. Finanskrisen.

23.03.2012. Helsingforstraktatens 50-årsjubileum.

Korona-pandemien førte til at Norden plutselig ikke var særlig integrert og grenseløs, til tross for passunionen fra 1954.

Våren 2020. Koronautbrudd.

23.03.2022. Det var 60 år siden Helsingforsavtalen ble inngått og 70 år siden Nordisk råd ble dannet.

Etter at krigen plutselig har rykket nærmere,
– etter en lang fredsperiode i Europa –
er det på nytt behov for
«nordisk samhold i en usikker tid»
og det er igjen tale om forsvarssamarbeid og tettere kontakt på flere områder.
2023. Ukrainakrigen har endret Norden.
Med Sverige og Finland inn i NATO kan det oppstå nye muligheter. F.eks:
– Sterkere integrering av forsvaret i Sverige, Finland og Norge, under NATO-paraplyen.
– Det blir muligheter for integrering og arbeidsdeling mellom Norge, Sverige og Finland i nord, på Nordkalotten og inn mot Østersjøen.
Det viktige er et samlet medlemskap i NATO, – ikke Norden alene, – men en integrert del av NATO.
I en krise eller krig kan det være mulighet for å motta allierte militære forsterkninger til hele Norden via:
– Ofotfjorden, som et knutepunkt inn mot Sverige og Finland, med isfri havn, jernbane og veier fra Narvik.
– Trondheimsfjorden med havner, vei- og bane til Sverige og Finland.
– I Göteborg-regionen i Skagerrak er det store havner som er viktige for import inn til Norge, også i fredstid.
– Esbjerg havn på danskekysten mot Nordsjøen.
 
Når Finland og Danmark får F-35 kampfly, vil det utgjøre en formidabel luftstyrke i Norden, med 140 femte generasjons kampfly, i tillegg til de 100 svenske flyene.

Filmer

🔗tv.nrk.no – Nordens historie - TV.

🔗tv.nrk.no – Margrete den første.


Litteratur

🔗nb.no – Nordens historie: et illustrert overblikk av forfatter Alf Henrikson. 1987.
Kronologisk fortegnelse over stort og smått som har hendt gjennom århundrene.


Lenker

🔗Undervisningsmateriell om Nordens historie.

Søk i Nasjonalbiblioteket: 🔗nb.no.

Nordens dag i radio: 🔗nb.no.Ordliste

Birgittahuset  –  var Sveriges hus i Roma.
Se også:  Birgittahuset 
Bud  –  var det største handelsstedet mellom Bergen og Trondheim.
Se også:  Bud 
Danmark  –  har opplevd svimlende storhet og totalt forfall.
Se også:   🇩🇰   🇫🇮   🇫🇴   🇬🇱   🇮🇸  Norden   🇳🇴  Skandinavia   🇸🇪 
EFTA  –  Det europeiske frihandelsforbund.
Norge er medlem, sammen med Island, Liechtenstein og Sveits.
I tillegg har Norge bilaterale frihandelsavtaler med Færøyene og Grønland.
Se også:  EFTA  EØS 
Erik til Pommern, dronning Margretes søsterdattersøn.
Regjerte i 26 år, forlot riket i 1438.
Døde i Rügenwalde i sitt fedreland i 1458.
Erik av Pommern  –  Konge av Norge, Danmark og Sverige.
1382. Født i Rügenwalde slott i Tyskland (dagens Darłowo i Polen).
Foreldrene var hertug Vratislav VII av Pommern og Maria av Mecklenburg.
Maria var søsterdatter til dronning Margrete.
1382. Døpt med navnet Bogislav Vratislavsson.
1387. Margretes sønn Olav IV Håkonsson, døde 17 år gammel, uten livsarvinger.
1387. Margretes tok Bogislav til seg som fostersønn og gjorde ham til arving.
1388. Dronning Margrete ble valgt av det norske riksrådet til regent på livstid. Kongearven skulle regnes fra henne.
Søsterdatterens sønn ble anerkjent som nærmeste tronarving.
1389. Syv år gammel ble Erik III konge av Norge, med Margrete som formynder.
1392. Salvet og kronet i Hallvardskirken i Oslo.
1396–1439. Var Danmarks konge som Erik VII.
1396–1434. Var Sveriges konge som Erik XIII.
17.06.1397. Trefoldighetssøndag ble Erik av Pommern kronet til Skandinavisk unionskonge i Kalmar av den danske erkebiskopen.
Selv om han var konge i alle tre riker var det i realiteten Margrete som styrte.
20.06.1397. Kalmarunionen ble opprettet.
1405. Reise til Norge.
1406. Gift med den engelske prinsessen, Filippa (født 04.07.1394), Henrik den IVs (1363–1413) datter, ved stedfortreder.
1407. Bryllupet ble feiret i Lund. Kalmar ble residens.
Ingen barn i ekteskapet.
1412. Margrete døde.
Erik overtok den reelle styringen, men han hadde ikke Margretes diplomatiske evner.
1412–1442. Hertug av Slesvig.
1416–1422. Krig med hansabyene og Holstein om herredømmet over Sønderjylland.
Ved fredsslutningen beholdt Adolf 8. av Holstein hertugdømmet Slesvig.
1417. København ble unionshovedstad.
August 1423. Overlot styret til dronning Philippa.
1423–25. Pilegrimsreise til Jerusalem gjennom Tyskland, Polen, Ungarn, Venezia og Kroatia.
1424. Erik møtte den bysantinske (østromerske) kongen Johannes 8. Palaiologos og den tyske kongen Sigismund av Luxembourg i Buda (dagens Budapest i Ungarn). På møtet ble Eriks overhøyhet over Slesvig stadfestet.
1426. Innførte Øresundstollen.
05.01.1430. Dronning Filippa døde.
1435–1436. Var Sveriges konge som Erik XIII.
1436–1439. Var Sveriges konge som Erik XIII.
1436. Opprøret i Borgarsyssel mot skatter og utenlandske fogders overgrep.
1438. Gråtopp-reisningen i Telemark.
Sommeren 1439. Det danske riksrådet sa opp Erik. I oktober fulgte det svenske riksrådet etter.
1439. Erik abdiserte i Danmark og Sverige.
1440. Christoffer av Bayern ble valgt til konge i Danmark.
1441. Christoffer av Bayern ble valgt til konge i Sverige.
Karl Knutsson avløste Christoffer av Bayern som svensk og norsk konge.
Etter 1442. Erik abdiserte i Norge.
Erik flyttet til Gotland, hvor han drev med sjørøveri fra Visborg slott.
1449. Svenskekongen Karl Knutsson angrep Gotland.
Erik ble fordrevet og returnerte til sitt hertugdømme Pommern.
24.09.1459. Død og gravlagt i kirken i Rügenwalde.
Se også:  Erik av Pommern  Griff  Kalmarunionen  Margrete  Skandinavia  Norge.html 
EØS-avtalen  –  omfatter 28 EU-land samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.
Se også:  EØS  EFTA 
Finland  –  Suomi.
Se også:   🇫🇮   🇩🇰  Erik av Pommern   🇮🇸  Norden   🇳🇴  Skandinavia   🇸🇪   🇦🇽 
Folkevandringstiden  –  fra slutten av 300-tallet til bortimot 800-tallet.
Se også:  Folkevandringstiden 
Færøyene er et selvstyrt folkesamfunn i det danske rike.
Færøyene  –  ligger mellom Norge, Island og Skottland.
Øyene har indre selvstyre med eget folkevalgt Lagting og regjering.
De er ikke medlem EU, selv om Danmark er det.
Færøyingene snakker færøysk som er i slekt med norsk og islandsk.
For 70 millioner år siden, oppsto øyene fra vulkansk aktivitet.
625. Munker fra Irland kom til øya.
795. Vikingene besøkte øya for første gang.
800-tallet. Øyene ble kolonisert av nordmenn.
900. Alltinget ble etablert for å opprettholde lov og orden.
999. Kristendommen ble innført. Valget var å bekjenne seg til den kristne tro eller å bli halshugd.
1300-tallet. Norge mistet mer og mer kontakten med Shetland, Orknøyene, Færøyene og Island.
1814. Færøyene ble en del av Danmark.
1930. Det uoffisielle færøyske flagget ble heist.
1538. Reformasjonen nådde Færøyene.
1919. Merkið, et nordisk korsflagg, ble presentert.
1940. Flagget kom i offisiell bruk.
Under 2vk var øyene okkupert av England.
14.09.1946. Folkeavstemning om løsrivelse.
18.09.1946. Færøyene ble en selvstendig nasjon.
1948. Etter nye forhandlinger ble det vedtatt indre selvstyre.
1948. Hjemmestyreloven stadfestet Merkið, som øyenes offisielle flagg
Færøyene fikk egne penger, færøysk kr.
1955. Opprøret i Klaksvík.
1966. Medlem ble en del av Den nordiske passunionen.
2001. Medlem av Schengen.
01.01.2020. Færøyene hadde 52 tusen innbyggere.
2023. Alltinget (nåværende Lagtinget) er verdens eldste lovgivende forsamling.
Se også:   🇫🇴   🇩🇰  Norden 
Gotland  –  er Sveriges største øy 90 km fra fastlandet.
1270. Visby ringmur ble bygd.
1288. Den gotlandske borgerkrig.
1361. Slaget ved Visby. Danskekongen Valdemar Atterdag erobret øya.
1442. Erik av Pommern flyttet til Gotland, hvor han drev med sjørøveri fra Visborg slott.
1449. Svenskekongen Karl Knutsson angrep Gotland.
Erik ble fordrevet og returnerte til sitt hertugdømme Pommern.
Se også:  Gotland  Erik av Pommern 
Griff  –  er et et majestetisk fabeldyr med kropp som en løve og hode og vinger som en ørn.
Løven var sett på som dyrenes konge og ørnen fuglenes konge.
Griffen voktet verdiene.
Se også:  Griff 
Grønland  –  er et selvstyrt land og er en del av Danmark.
Grønland regnes som verdens største øy.
Før 12 tusen år siden. Meteorittnedslaget under Hiawatha-isbreen i det nordlige Grønland.
900–1300. I vikingtida og middelalderen var det et mildt klima i Skandinavia, og det var mulig for nordboere å bosette seg på Grønland.
Noen år før 982. En norsk sjømann oppdaget Grønland.
1261. Grønland kom under Norge.
Etter 1500. De siste nordboere hadde dratt.
1550-1850. «Den lille istid». Klimaet var spesielt kjølig.
1721. De norrøne bosetningene på Grønland var forsvunnet. Det var bare de lokale inuittene igjen.
1933. Grønland ble dansk etter at en internasjonal domstol i Haag dømte til fordel for Danmark.
1944. USA etablerte seg på Grønland.
1953. Grønland fikk selvråderett på innenrikspolitikken. Utenrikspolitikken blir styrt av Danmark.
1979. Hjemmestyreloven trådte i kraft. Grønland ble et «særlig folkesamfunn» innenfor Danmark; dvs. en selvstyrende og likeberettiget del av Danmark.
Se også:   🇬🇱   🇩🇰  Grønlandsisen   🇮🇸 
Grønlandsisen  –  har en ismengde på 2600 tusen milliarder tonn.
For 1000 år siden kunne Eirik Raude dyrke korn på Grønlands sydspiss.
02.08.2019. Massemedia hadde en skrekkmelding om rekordhøye temperaturer som smeltet ti milliarder tonn is på en dag.
Se også:  Grønlandsisen   🇬🇱  Klimaordbok.html 
Helsingforsavtalen kalles også «Nordens grunnlov»,
Helsingforsavtalen  –  er en avtale som bla. sikrer tilgang til høyere utdanning og sosiale goder, ved opphold i et annet nordisk land.
– Fellesnordisk arbeidsmarked.
– Undervisningen i skolen skal omfatte kunnskap om nordiske land.
23.03.1962. Helsingforsavtalen ble inngått.
Se også:  Helsingforsavtalen  Nordens dag 
Håkon VI Magnusson  –  Norsk konge, gift med Margrete.
1380. Død.
Se også:  Håkon VI  Margrete   🇳🇴  Norge.html 
Island  –  er en republikk. Areal 103 tusen km².
850. Vikinger dro over sjøen og bosatte seg på Island.
874. Landnåmstiden. Kolonisering fra Skandinavia og De britiske øyer. Island ble delt opp mellom de første familiene.
930. Fristaten. Alltinget ble opprettet og markerte frigjøring fra Norge.
Island hadde 9 tusen innbyggere.
Klimaet var mildt, og det ble dyrket korn, i tillegg til fedrift, fiske og fangst.
999. Kristendommen ble vedtatt ved lov på Alltinget.
1179–1241. Snorre Sturlason.
1262. Norsk styre. Den norske kongen ble akseptert som overherre med skatterett. Island var ikke en del av Norge, men ble styrt via sysselmann.
1397. Dansk styre. Island kom under dansk styre da Norge gikk inn i Kalmarunionen.
Hungersnød, pest, vulkanutbrudd, jordskjelv og den lille istid fulgte.
1402–1404. Halvparten av befolkningen døde av pest og mange gårder ble lagt øde.
1536. Island ble formelt en del av Danmark.
All makt ble flyttet til København. Danske kjøpmenn fikk monopol på handel. Senere tok hanseatene over handel og fiskerier.
1662. Enevoldsstyre.
1783–1785. ⅕ av befolkningen døde.
1814. Ved Kielfreden forble Island en del av Danmark.
1843. Alltinget ble gjenopprettet.
1874. Selvstendighet. Island oppnådde begrenset selvstendighet.
1918. Personalunion. Danskenes makt ble begrenset til forsvar og utenrikspolitikk.
1940. Republikk. Da tyskerne invaderte Danmark erklærte Alltinget at den islandske regjeringen skulle ta over alt ansvar for islandsk politikk.
17.06.1944. Republikken Island ble etablert.
Sveinn Björnsson ble landets første president.
1949. NATO-medlem.
Keflavikbasen ble bygd.
1951. Forsvar. USA fikk ansvaret.
1963. Surtsey dukket opp fra havets overflate.
1970-tallet. «Torskekrigen» mot England.
Storbritannia satte inn krigsskip for å beskytte fiskeflåten.
1972. Sjakk-VM i Reykjavik. Bobby Fischer (USA) vant over den sovjetiske verdensmesteren Boris Spasskij.    ☞  Sjakk-VM.html 
23.01.1973. Vulkanutbrudd å Vestmannaøyene.
1976. Storbritannia anerkjente Islands 200-mils fiskerisone.
1980. Norge anerkjente Islands 200-mils fiskerisone.
1980. Vigdís Finnbogadóttir ble verdens første demokratisk valgte kvinnelige president.
2008. Finanskrisen rammet Island hardt. Tre av landets største banker kollapset.
2010. Vulkanutbrudd lammet flytrafikken i Nord-Europa.
2020. 366 500 innbyggere.
Se også:  🇮🇸  Norden   🇳🇴   🇩🇰   🇫🇮  Skandinavia   🇸🇪 
Kalmarunionen  –  var union mellom Danmark, Sverige og Norge.
17.06.1397. Kalmarunionen ble vedtatt på Kalmar slott i Sverige.
1524. Sverige brøt ut av Kalmarunionen, og unionen som hadde vart i 135 år gikk i oppløsning.
Norge fortsatte å være underlagt Danmark. Alle beslutninger som omhandlet Norge ble tatt av Kongens Råd i Københamn, og deretter gjennomført av danske embedsmenn i Norge.
Se også:  Kalmarunionen  Erik av Pommern  Margrete  Norge.html 
Margrete Valdemarsdatter.
Søsterdatteren Maria var gift med hertug Vratislav VII av Pommern.
1382. Maria fødte sønnen Bogislav Vratislavsson.
1387. Margretes sønn Olav IV Håkonsson, døde 17 år gammel, uten livsarvinger.
1387. Margretes tok Bogislav til seg som fostersønn og gjorde ham til arving.
1388. Dronning Margrete ble valgt av det norske riksrådet til regent på livstid. Kongearven skulle regnes fra henne.
Søsterdatterens sønn ble anerkjent som nærmeste tronarving.
1389. Syv år gammel ble Erik III konge av Norge, med Margrete som formynder.
1396–1439. Erik var Danmarks konge som Erik VII.
1396–1434. Erik var Sveriges konge som Erik XIII.
1397. Erik ble Skandinavisk unionskonge.
Selv om han var konge i alle tre riker var det i realiteten Margrete som styrte.
20.06.1397. Kalmarunionen ble opprettet.
1412. Margrete døde.
Erik overtok den reelle styringen, men han hadde ikke morens diplomatiske evner.
Se også:  Margrete  Erik av Pommern  Håkon VI  Kalmarunionen 
NATO  –  Norge ble medlem i 1949.
04.04.2023. Finland ble medlem.
Se også:  NATO  Verden.html 
Norden  –  består av:
Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Grønland, Færøyene og Åland.
Se også:  Norden   🇳🇴   🇩🇰   🇫🇮   🇫🇴  🇮🇸  Skandinavia   🇸🇪   🇦🇽 
Hvert år flagger
Stortinget med de
nordiske flaggene
på Nordens dag.
Nordens dag  –  feires 23dje mars.
23.03.1962. Helsingforsavtalen var en fremsynt avtale som regulerer det offisielle nordiske samarbeidet.
1977. Feiringen ble satt til 23dje mars.
23.03.2012. Helsingforstraktatens 50-årsjubileum.
Søk i Nasjonalbiblioteket: 🔗nb.no.
Se også:  Nordens dag  Helsingforsavtalen  Svanesymbolet 
Norge  –  kommer av Nordvegen som betyr sjøveien mot nord.
Se også:   🇳🇴   🇩🇰   🇫🇮  Håkon VI   🇮🇸  Norden  Skandinavia   🇸🇪  Norge.html 
Olaus Magnus  –  var Nordens første historiker.
1490. Født i Linköping, Sverige.
1524. Olaus Magnus ble forvist fra Sverige og flyktet til Roma.
Han satte opp sitt eget trykkeri i Birgittahuset. Han sto selv bak skisser til over 500 tresnitt.
1539. Olaus Magnus tegnet et kart over Norden. Det var første gang Norden ble vist på et kart i denne størrelsen.
1557. Olaus Magnus døde i Roma.
Se også:  Olaus Magnus 
Orknøyene  –  har tilhørt Norge.
Se også:  Orknøyene  Harald Hårfagre  Norge.html 
Republikk  –  er en statlig styreform der statsoverhodet velges for en bestemt funksjonstid.
Se også:  Republikk  Republikk.html 
Russland  –  er verdens største land med et areal på over 17 millioner km².
860. Den norrøne vikinghøvdingen Rurik (830-879) i Russland tok en tur til Norden og kom tilbake med en hustru Ingerid og en svoger Oleg.
Rurik-dynastiet ble grunnlaget for det russiske rike.
Se også:   🇷🇺  Russland.html 
Samer  –  Samenes forfedre trakk etter reinen og ble de første innlandsklanene i Norden, Finland, Nordre Karelen og Kola-halvøya.
Se også:  Samer  Samer.html 
Skandinavia  –  er Norge, Sverige og Danmark.
Den skandinaviske halvøy består av Norge og Sverige, og nordvestre del av Finland.
17.06.1397. Erik av Pommern ble Skandinavisk unionskonge.
Se også:  Skandinavia   🇩🇰  Erik av Pommern   🇫🇮   🇮🇸  Norden   🇳🇴   🇸🇪 
Svanesymbolet  –  Det nordiske svanesymbolet var opprinnelig fem flygende svaner i harmoni med hverandre.
27.10.1936. Nordens dag. Fem svaner prydet plakaten laget til feiringen.
1951–1971. Nordens dag ble feiret i oktober hvert 5te år.
1956. Svanesymbolet ble brukt i det første felles nordiske frimerke.
1985. Svanesymbolet ble redesignet og komprimert til én svane.
2004. Svanesymbolet ble offisiell logo for Nordisk råd og Nordisk ministerråd.
Se også:  Svanesymbolet  Nordens dag  Svane 
Svaner  –  er hvite, men de er ikke kloner av hverandre.
Se også:  Svane  Svanesymbolet  Biologiordbok.html 
Sveriges  –  grense til Norge er 1630 km.
Se også:   🇸🇪   🇩🇰   🇫🇮   🇮🇸  Norden  Skandinavia 
Vikingtiden  –  var i tidlig middelalder i tidsrommet 800–1050.
Se også:  Vikingtiden 
Åland  –  er en finsk øygruppe i Østersjøen.
1917. Finland ble selvstendig fra Russland.
1921. Folkeforbundet bestemte at Åland fortsatt skulle være en del av Finland.
1951. Utvidet selvstyre.
1954. Eget flagg.
1984. Egne frimerker.
1993. Eget postverk.
1993. Utvidet selvstyre.
Åland har egne bilskilter, egen landskode (AX) og eget toppdomene .ax
Se også:   🇦🇽   🇫🇮  Norden