nilsmartin.no

 nilsmartinno 

 

 

Danmarks historie

For 20 tusen år siden, var isbredekket over Skandinavia 3000 m tykt.
Tyngden presset jordskorpen flere hundre meter ned.


Reinsdyrjegernes tid

15 tusen fvt. Dansk steinalder begynte.
De første innvandrerne til Danmark var reinsdyrjegerne. De levde på vandring av reinsdyrjakt. De brukte flint til pilspisser. Reinsdyrene ga mat, men skinnet var like viktig. Det ga både klær og telt. Geviret ble brukt til harpunspisser, spydspisser og små økser. Senene ble brukt til sying. Innvollene var mineral- og vitaminrike.

Skogfolkets tid

For 9700 fvt. Klimaet ble varmere. Tundraen ble langsomt forvandlet til skogland. Bjørkeskog slo rot over store deler av landet.
Der hvor isen var borte begynte landet å heve seg.
Skillet mellom land og vann endret seg gradvis.

Skogjegerne nedla bever, villsvin, kronhjort, elg, urokse og bjørn.

Hunder hjalp til i jakt og som vakthund.

Om vinteren, uten blad på trærne, var dryene lettere å få øye på.


Kystjegernes tid

7400 fvt. Varmere temperatur førte til voldsom havstigning.

6500 fvt. Den engelske kanal ble dannet. Vann fra en ferskvannsjø i det sørlige Nordsjøen brøt igjennom mellom Dover og Calais.

6000 fvt. Storbritannia ble en øy da Doggerland ble oversvømt.

Øresund, Storebælt og Lillebælt fikk sin form.
Langsomt tegnet de nye kystlinjene opp Jylland og øyene.

Begravelsesritualer: De døde ble begravd nær boplassen.


Bondesteinalderen

4 tusen fvt. Nye befolkningsgrupper innvandret til Norden.
Det var jordbrukere fra Tyrkia og Midtøsten som kom med grøde og tamdyr.

Kornet gjorde at mattilgangen ble effektivisert.

Folk ble mer bofaste og sivilisasjonen utviklet seg.

Begravelsesritualene ble forandret. Det ble bygd gravhauger.

Framskrittet hadde en pris:
Husdyrene hadde med seg sykdommer som kopper og influensa, som jegerne ikke hadde noe forsvar mot.

Befolkningen økte i bondesteinalderen.
Forsvarsbehovet økte.
Eiendomsrett ble viktig.

3200 fvt. Ganggraver ble oppført.

3000 fvt. Arktisk steinalder er en periodebetegnelse på funn i Vest- og Nord-Skandinavia karakterisert ved mindre bruk av flint og utstrakt bruk av skiferredskaper. Bl.a. til pile- og spydspisser, kniver og økser. Ben til fiskekroker og harpuner. Veidekulturer ble påvirket av jordbrukskulturer i Sør-Skandinavia, og flintredskaper var blitt kopiert i skifer.

1800 fvt. Yngre steinalder sluttet og Bronsealderen startet.


Bronsealderen. Bondesamfunn

Bronsealderen var en storhetstid i den danske historien.
– Gyllent rav fra kysten gjorde landet til et av de rikeste områdene i Europa.
– Tusenvis av gravhauger ble bygd for en ny overklasse.

1800 fvt. Klimaet ble tørt og varmt.

500 fvt. Eldre jernalder startet. Jern overtok som redskapsmateriale i stedet for bronse og stein. Jernutvinning fra myrer.
Landbruk ble lettere.
Tidlig i jernalderen ble det kjøligere og fuktigere.

46 fvt. Den julianske kalender ble innført.

Før år 0. Runeskrift ble konstruert av germanere som kjente til Romerrikets skrift (latin). Noen tegn ble overtatt, forandret litt på og noen ble funnet opp selv. Tegnene består av rette streker som gjorde dem lettere å risse inn i tre og stein. Trolig fordi de ville ha sitt eget alfabet og språk. Alfabetet hadde 24 runer og het futhark etter de seks første tegnene.


Jernalderen.

400–600 år. Folkevandringen.

536. «Fimbulvinteren» startet trolig med to vulkanutbrudd etterfulgt av Justinian-pesten.    ☞ Klimahistorie.html.

550 til 800. Merovingertiden er en periode mellom folkevandringstiden og vikingtiden. Perioden er oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne.

600-tallet. Runer, den yngre futharken, med bare 16 runer var nordisk, overtok gradvis. Trolig som følge av overgangen fra urnordisk til norrønt hvor vokaler ble sløyfet.


Vikingtiden

Seil ga fart og gjorde at en kunne tilbakelegge store avstander over åpent hav.

700. Danskene satte store seil på skipene som gjorde at:
– De kunne tilbakelegge større avstander over åpent hav.
– Handelsmennene fikk nye muligheter. F.eks. kunne de handle reinsdyrhorn med norske kjøpmenn som de solgte lenger sør med god fortjeneste.

Navigasjonsferdighetene ble bedre.
De fikk øynene opp for kostbarheter i fremmede byer.

De første plyndringene var små tokt med få skip.

793. Angrepet på Lindisfarne.

794. Det var en kraftig tørkeperiode i Nord-Europa. Skandinavia ble hardt rammet.

804. Landet var splittet og styrt av flere småkonger.

808. Godfred erobret den tyske handelsbyen Reric, der innbyggerne var kristne.
Reric ble utslettet og handelsfolk og håndverkere ble tvangsflyttet til Hedeby, det nye handelssentrumet.

Etter hvert begynte handel med sølvmynter.
– Myntene hadde ikke fast verdi, men ble brukt ut fra vekt.
– Myntene ble brukket i mindre biter når ikke hele mynten skulle brukes.
– For første gang foregikk varebyttingen vha. verdimål.
– Markedshandelen oppsto som følge av sølvmynter.
– Håndverkerne spesialiserte seg og fremstilte ting med tanke på salg.

811. Heiligentraktaten var en grenseavtale mellom Danmark (Hemming) og Frankerriket (Karl den store).

850. England var oppdelt i flere mindre kongeriker.
Wessex i sør. Northumbria i nord. Mercia i midten. East Anglia mot øst. Og Wales lengst vest.
Lokale konger lå i konflikt med hverandre og var sårbare for vikingenes angrep.

Det skjedde det en endring i krigføringen som nå tok sikte på å erobre land og skape et nytt kongedømme.
Land var det mest verdifulle man kunne eie.

865. En stor hær overvintret i England.

875. Harald Hårfagre erobret Shetland og Orknøyene, samt Värmland.

879. Kong Alfred av Wessex inngikk en fredsavtale med den danske vikingkongen Guthrum som ga danske innflyttere et område for seg selv under dansk lov, Danelagen.
– I Vesterby bodde de danske vikingene side om side med sine engelske, kristne naboer i Smeeton (Smiths town, smedens by).
– Danelagen fastsatte hvordan de to folkene kunne handle og leve med hverandre.
De utvekslet gisler som de kunne drepe hvis ikke motparten overholdt freden.

Mange danske ord gikk inn i engelsk språk:
– Kniv ble til knief.
– Egg ble til egg.
– Vindu ble til window.
Over seks hundre ord lever videre i dagens engelske språk.

900. Vikingtidens første store angrepsbølge hadde dabbet av.
Paris, London og Hamburg hadde forsterket forsvarsverkene.

Skipet var det største hedenske symbolet.

Etter 900. Gorm den gamle ble konge i området rundt Jelling.

958. Mange trodde fremdeles på de norrøne gudene.
Også Harald tilba den samme troen. Han hedret sin far på ekte hedensk vis med den store gravhaugen i Jelling.

958. I Tyskland regjerte Otto 1. Han hadde erobret store deler av Europa, og nå ville han ta Danmark.
– Harald gikk frivillig over til den kristne tro, og Otto fikk en grunn mindre til å invadere Danmark.

973. Keiser Otto I i Tyskland døde.
Sønnen Otto II ble Tysklands nye keiser.
Utenrikspolitikken ble mer aggressiv

975. Danskene bygde forsvarsverk rundt om i landet.

981. Erik Raude oppdaget Grønland.

983. Otto II døde under et felttog til Italia.
Arvingen var et tre år gammelt barn.
– Trusselen mot Harald Blåtanns rike forsvant.
– Ringborgene ble brent og forlatt.

990-tallet. Flåtene og toktene vokste i omfang.

Danegjeld var vikingens beskyttelsespenger.
Svein Tjugeskjegg avkrevde de engelske kongene en utbetaling på 48 tusen pund sølv. For det beløpet kunne en kjøpt 250 tusen kuer.

Æthelred den rådville, den engelske kongen ble ydmyket for hver utbetaling av danegjeld.

999. Leiv Eiriksson fant Vinland.    ☞ USAs historie.html 


År 1000

September 1000. Slaget ved Svolder var et sjøslag utkjempet vest i Østersjøen.

13.11.1002. Æthelred den rådville besluttet at alle danskene i England skulle halshugges. Hodene ble satt på staker og plassert sentralt til skrekk og advarsel.

Svein Tjugeskjegg fortsatte ufortrødent med innkassering av danegjeld.
1013. Svein Tjugeskjegg erobret den engelske tronen og ble konge over England.

1014. Svein Tjugeskjegg døde plutselig. Kanskje av sykdom eller giftmord.
Sønnen, 18 år gamle Knut den store overtok.

Ila. få år befestet Knut den store kongemakten over Danmark og England.
Danmark har aldri vært større enn med Knut ved roret.
Danmark, England og Norge var nå under én konge.
Et samlet Nordsjø-imperium.

1025. Olav Haraldsson og svenskekongen angrep Danmark.
Hensikten kan ha vært å hindre at Danmark ble for sterkt. Hærene møttes ved Helgeå i Skåne, et slag Knut den mektige vant.

1035. Knut den store døde.
– Den politiske makten smuldret opp i hendene på hans mindre begavede sønner.

1035. Den norske kongen Magnus I den gode Olavsson ble konge av Danmark.

1050. Tidlig middelalder begynte. Jernalderen sluttet. Vikingtiden sluttet.

1063. Første norsk-svenske krig. Norge vant over Sverige.

1096. Korstog mot Det hellige land for å erobre Betlehem og Jerusalem fra muslimene.


År 1100

1100-tallet. Tidlig middelalder var en periode der vikingtidens gamle guder og brutale tokt var tilbakelagt.

Store deler av befolkningen brukte runer.
Innen kirken var latin dominerende.
Sverdet var ikke lenger det eneste man kunne tilegne seg makt med. Skriften skulle i det lange løp vise seg å vel så egnet.

1131. Knut Lavard ble myrdet i et blodig oppgjør om makten i Danmark.
En uke etter farens død ble sønnen Valdemar den store født.

1131. Borgerkrig. Mektige familier kjempet om herredømmet. Riket besto av Jylland, Fyn, øyene og Sjælland og store områder av Skåne. Landet var inndelt i tre «land» som utgjorde ett rike.
Det var grunnleggende usikkerhet om hvor makten lå.

1150-tallet. Tre konger kjempet om makten i Danmark.
Det var Svein, Knut og Valdemar. Det var blodige kamper, men ingen fikk overtaket.

1157. Alle kongene var lei av å slåss. Det var på tide å finne en annen løsning og de tre ble enige om å dele landet.

1157. Blodgildet i Roskilde.
Svein inviterte til fest for å feire freden.
Valdemar og Knut trodde at de skålte for freden, men Svein hadde andre planer.
I stedet for forsoningsfest ble det et blodbad.
Knut og Valdemar måtte dø, så Svein kunne bli konge av Danmark.
Men bakholdsangrepet et gikk ikke helt etter planen. Valdemar overlevde og flyktet hjem til Jylland.

I disse årene trengte man mer en sverd for å samle Danmark og bli hele landets felles konge.
Blodbadet ga Valdemar en sterk religiøs fortelling.
Om det rene mennesket som ble forrådt av den han trodde han kunne stole på?
Valdemar hadde hatt en beskytter, gud holdt en hånd over han.

Alt håp om en fredelig løsning var ute.
Valdemar og Svein møttes på slagmarken.
På Grathe Hede midt på Jylland sto det avgjørende slaget mellom de to hærene.
Svein ble tvunget på flukt og drept.

Valdemar var dermed konge over hele Danmark.


År 1200

1202. Valdemar Seier, Valdemar den stores andre sønn, ble konge.
Tilnavnet fikk han pga. at han fortsatte korstogene og la under seg nye områder.

Nitten år gamle Ingeborg giftet seg med franske Filip den andre, europas mektigste mann.

1219. Korstog mot de hedenske baltiske folk (Estland og Latvia og i mindre grad Litauen) i Østersjøen.

1219. I et slag ved Tallinn ble Valdemars hær overrumplet i et bakholdsangrep.
Ifølge legenden åpnet plutselig himmelen seg og ned dalte et flagg med hvitt kors på rød duk, Dannebrog.
Krigslykken snudde og Valdemars hær beseiret fienden. Tallinn betyr «danske-by» på estisk.
Danmark fikk sitt nasjonalflagg, europas eldste.

Valdemar var på jakt på Lyø, sammen med Henrik af Schwerin, en tysk greve fra et område, under dansk herredømme.
Valdemar ble kidnappet og satt i tysk fengsel.
Fra fengselet kunne Valdemar bare se på, mens riket falt fra hverandre.
Etter tre års fangenskap ble Valdemar satt fri mot løsepenger fra Frankrike.

Lover.
De første nedskrevne lovene begynte som lokale lover som dekket et område, f.eks. Sjælland eller Skåne.
Lovene regulerte:
– Husholdning.
– Arv.
– Overføring av eiendom.
– Landsbyen
– Prosesser for hvordan saker løses.
– Strafferetten.
– Voldtekt var ikke en forbrytelse mot kvinnen, men mot mannen hennes. Det var hærverk mot mannens eiendom.
Etter hvert, via kirkens innflytelse, ble fokuset etter hvert endret. Voldtekt var ikke lenger hærverk mot en ting, men krenkelse av et individ.
Politi fantes ikke.

1241. Jyske Lov ble vedtatt i Vordingborg.

Etter 1241. Valdemar Seier døde.

1256. En norsk hær brant og plyndret i det danske Halland.

1261. Grønland kom under Norge.

1287. Norge kom i krig med Danmark, fordi kong Erik ga asyl til danske adelsmenn som var anklagd for mordet på Erik Klipping.

1290. Norsk flåte plyndret Langeland, brant Holbæk og Nykøbing.

1295. Våpenhvile mellom Norge og Danmark.

1297. Forlik mellom Erik II og Erik Menved av Danmark.


År 1300

1300-tallet. Kampen om landegrensene i Norden hardnet til.

1319. Norge gikk inn i personalunion (kongefellesskap) med Sverige.

1350-tallet. Svartedauden snudde opp ned på alt.
I Norden døde nesten halve befolkningen.

1361. Danske kong Valdemar Atterdag angrep Visby.

Atterdags tiårige datter, Margrete, ble sendt til Norge som brud.

1363. Valdemars tronarving, hans eneste sønn Kristoffer, døde i en alder av 21 år.
Dermed fantes det ingen opplagt mannlig tronarving.

Etter 1363. Valdemars fiender samlet seg mot ham.
– Hansabyene ville ha hevn etter slaget ved Visby.
– Og Albrecht, den nye svenskekongen, ville ha tilbake Skåne.

1370. Fredsavtale.
Skåne ble avgitt til hansabyene.

I Norge var 17 år gamle Margrete gravid og klar for en større rolle i historien.
Hun fødte sønnen Olav.

1375. Valdemar Atterdag døde, 55 år gammel.

1376. Olav ble valgt til Valdemar Atterdags etterfølger.
Margrete og kong Håkon ble utpekt til formyndere for sønnen.
Få år etter døde Håkon.
Margrete ble den egentlige makthaveren.

1380. Norge kom i union med Danmark.
Offisielt var Margrete dronning av Norge, men i et fattig kongehus.

24.02.1389. Krig med Sverige i et myrlendt terreng nær byen Falköping.
Albrecht og sønnen ble holdt fanget i mange år.
Margrete ble dermed regent i Danmark, Norge og Sverige.

Margrete ville samle de tre nordiske landene i en felles union, under én konge.

17.06.1397. Kalmarunionen ble vedtatt på Kalmar slott i Sverige.

17.06.1397. Erik av Pommern ble kronet til konge over Danmark og Sverige.

1397. Island kom under dansk styre.

På slutten av 1300-tallet var Europa og Norden katolsk.
Religionen var viktig for alle.


År 1400

1400. Skåne var en del av Danmark.
Sverige, Danmark og Norge var samlet i et stort nordisk rike med dansk regent.

1429. Krig med hanseatene.
Leidangflåten blir knust og hanseatenes privilegier bekreftet. De oversjøiske områdene gikk tapt.
Det danske språket vant frem i Norge.

1442. Kristoffer av Bayern konge av Danmark og Norge.

Høsten 1449. Karl Knutsson ble kronet til Norsk konge.
Men måtte samme år avgi makten til Christian I av Danmark.

1450. Kong Christian I av Danmark, ble kronet som Norges konge.
Det ble utarbeidet en unionstraktat, der begge riker var formelt likestilt. Men dansk skulle være forvaltningsspråket.

20.02.1472. Shetland og Orknøyene ble annektert av Skottland.

28.10.1472. Margrete døde plutselig.


År 1500

1510. Lübeck gikk til krig mot Danmark-Norge.
Fred ble sluttet 1512.

1513. Christian II ble konge over Danmark og Norge.

1520. Christian II ble svensk konge.

1523. Kong Christian II, ble jaget etter et opprør, og mistet kongemakten i Norge og Danmark.
Gustav Vasa var konge i Sverige.
Gustav Vasa beleiret Akershus festning på senvinteren, men slapp aldri inn.
Han satte Oslo i brann før han trakk seg tilbake.

1524. Fredrik I var konge av Danmark og Norge.

1524. Kalmarunionen ble oppløst da Sverige brøt ut.
– Norge fortsatte å være underlagt Danmark. Alle beslutninger som omhandlet Norge ble tatt av Kongens Råd i Københamn, og deretter gjennomført av danske embedsmenn i Norge.

1534. Borgerkrig. Grevefeiden startet.

Juli 1535. København ble beleiret i over et år. Det var Christian IIs siste bastion.
August 1536. Da København falt, sluttet krigen.

08.03.1535. Hertug Christian lot seg krone i Viborg, og ble senere kjent som Christian III.


Foreningstiden

1536. Norge ble forent med Danmark.
Christian III ble konge av Danmark og Norge.

Makt og religion ble skilt.

1536. De katolske biskopene ble fengslet.
Makten ble flyttet fra kirkens innflytelse.
Kongen tok seg av alt.

30.10.1536. Reformasjonen ble offisielt innført i Danmark. Danmark ble et protestantisk land.

1539. «Carta Marina» var et rikt illustrert kart over Norden.

1555. Boken «Historien om de nordiske folk» av Olaus Magnus ble utgitt i 22 bind.

1559. Kristian II døde.
Fredrik II, konge av Danmark og Norge.

04.09.1563. Den nordiske sjuårskrigen startet med et sammenstøt på Østersjøen, da et dansk skip traff et svensk admiralskip med et varselskudd.

15.07.1570. Den nordiske sjuårskrigen ble avsluttet og signert i den polsk-tyske havnebyen Szczecin, etter initiativ fra den tyske keiseren.
Svenskene avsto fra alle krav på norske landskap, deriblant Jemtland og Härjedalen.

1582. Den gregorianske kalenderen ble innført pga. kalenderdrift i den Julianske kalenderen.
Vintersolverv hadde flyttet seg til den 12te desember.

1585. Grønland ble gjenoppdaget.

1588. Fredrik II døde.
Sønnen Kristian var 11 år.

1596. Nitten år gamel Christian IV ble konge av Danmark og Norge.
Riket strakk seg fra Island over Færøyene til det nordligste Norge og østover langt inn i Sverige.
Han arvet all rikdom.
Kroningsfesten manglet sidstykke.


År 1600

1611. Kalmarkrigen mellom Danmark-Norge og Sverige.
1613. Krigen sluttet med Sverige som den tapende part.
1618. Tredveårskrigen var en tilsynelatende religionskrig mellom katolikker og protestanter.
Krigen kan deles inn i fire faser:
1618. Den bøhmiske fasen.
1625. Den danske fasen.
1630. Den svenske fasen.
1635. Den svensk-franske fasen.
13.08.1645. Ved fredsslutningen i Brømsebro ble Jemtland og Härjedalen avstått.
Norge som del av unionen med Danmark var på den tapende side.
1648. Freden i Westfalen.
Tredveårskrigen var en protestantisk seier over katolikkene.
Det var også en svensk og fransk seier over Habsburgdynastiet.

1648. Danmarks konge, Kristian IV var gammel og syk.
Fredrik III overtok tronen.

Juni 1657. Den første Karl Gustav krig.
1658. Ved Roskildefreden overtok Sverige: Skåne (med Bornholm), Blekinge, Halland, samt de norske besittelsene Bohuslän, Jämtland, Härjedalen og Trondhjems len.

August 1658. Den andre Karl Gustav krig.
07.08.1658. Den svenske hæren gikk i land ved Korsør med 4400 fotfolk og 1200 ryttere.
I to å var København omringet av et svensk jerngrep.
11.02.1659. Stormingen av København. Svenskene forsøkte å storme byen men måtte trekke seg tilbake.

26.05.1660. Freden mellom Danmark og Sverige ble signert.
Skåne, Blekinge og Halland forble svensk.
Trondhjems len ble levert tilbake til Danmark-Norge mot erstatning til den svenske konge.
Øya Hven ble tapt til Sverige.
Sverige ble en europeisk stormakt.
Danmark fikk tilbake øya Bornholm.
Krigen hadde ruinert Danmark.

1660. Trondjems len ble gjenerobret av general Nils Bjelke.

1660. Eneveldet ble innført. All makt ble samlet hos den danske kongen.

1665. Kongeloven.

1672. St. Thomas i Vestindia ble dansk koloni.

1683. Dansk Lov ble innført i Danmark.
– Leiermål, graviditet utenfor ekteskapet, ble straffbart.
– Ved tredje gangs dom fikk kvinner piskestraff.

1687. Norsk Lov ble innført i Norge.


År 1700. Opplysningstiden

På 1700-tallet kom det en naturvitenskapelig måte å forstå verden på.
Folk ble oppfordret til å stille kritiske spørsmål.

Kulturen var firespråklig.
– På universitetet ble det snakket latin.
– Ved hoffet fransk og tysk.
– Bare de brede lag snakket dansk.

Ludvig Holberg spredte opplysningstanker i dikt, bøker, teater og komedier.
Han fremmet morsmålet for at flere skulle få mulighet til å delta i samfunnsdebatten.

1700. Den store nordiske krig mellom Sverige og en stor koalisjon av Sachsen-Polen, Danmark-Norge og Russland, samt Preussen og Hannover.

1710. De to dansk-norske slaveskipene «Christianus Quintus» og «Fridericus Quartus» forsvant utenfor kysten av Costa Rica på vei fra Afrika til danske kolonier på øya Sankt Thomas i det daværende Dansk Vestindia i Karibia.
Skipene ble rammet av orkaner, slaveopprør, dødelige sykdommer, feilnavigasjon og mytteri.
Hungersnød utløste et fatalt mytteri.
Besetningen gjorde opprør og satte skipenes 650 overlevende slaver i land på stranden i Costa Rica, mens de fordelte skipets gull mellom seg.
Dernest kapret de to britiske skip og seilte som pirater mot nærmeste havn.
Saken endte i et langvarig rettsoppgjør,
Mytteristene endte i et spansk fengsel som kasteball mellom kapere, soldater og advokater.
«Christianus Quintus» ble forlatt og knust på et rev i Costa Rica i 1710.
«Fridericus Quartus» ble satt i brann i Costa Rica i 1710.

08.03.1716. Det første Norgesfelttoget i Den store nordiske krig.
Peter Wessel Tordenskjold ødela svenskeflåten slik at de måtte gi seg.    ☞ Norge.html 

1718. Det andre Norgesfelttoget i Den store nordiske krig kom til Halden hvor Fredriksten festning ble beleiret. Karl XII ble skutt og svenskene ga opp.    ☞ Norge.html 

1721. Freden i Nystad avsluttet Den store nordiske krig.

1722. «Jeppe på Bjerget» var det første danskspråklige teater.

20.10.1728. København brant.
Det startet i en eiendom ved Vesterport i København.
Brannen varte i tre dager og la det meste av indre København i aske.
I alt 4087 hus, seks kirker, store deler av universitetet og en rekke andre offentlige bygninger brant ned.
Brannen er en viktig årsak til at det er få spor etter middelalderen i dagens København.

1730. Kristian VI ble konge i Danmark.

1730. Teaterforbud på søndager og helligdager, samt kvelden før ble innført. Forbudet var religiøst begrunnet.

1736. Tvungen konfirmasjon ble innført.

1739. Skoleplikt.

1746. Kristian VI døde.
Sønnen Fredrik V overtok.

1751. Stømstadtraktaten fastla riksgrensen mellom Norge og Sverige fra Kornsjø i Østfold til Nesseby i Finnmark.

1770. Norge ble underlagt Danmark; Europas strengeste enevelde.
Johann Friedrich Struensee var kong Christian VIIs tyske livlege.
Han var en av de mest sentrale skikkelsene i den danske opplysnings­historien.

28.04.1772. Struensee ble henrettet ved halshugging i Fælledparken i København, foran tusenvis av mennesker.
Etterpå ble hodet satt på stake, for å vise at hvis makten trues, blir det slått hardt ned på.
– Ila. kort tid ble alle Struensees reformer trukket tilbake.
Opplysningstidens ideer om frihet og likhet var slått ned.

08.06.1783. Laki-utbruddet var et gigantisk vulkanutbrudd på Island som sendte giftskyer over Europa som førte til synkende temperaturer og feilslåtte avlinger.

1788. Den russisk-svenske krig.
Svenskene angrep Russland som var opptatt med å krige i Tyrkia.
24.09.1788. Tyttebærkrigen. Danmark-Norge angrep Sverige som følge av at de var alliert med Russland. Norske tropper rykket inn i Bohuslän. Krigen foregikk ved at soldatene livnærte seg på skogsbær. Veldig få døde i trefninger, men over tusen norske soldater døde av sykdom som følge av høstregn, dårlige klær, dårlig utstyr og sanitærforhold. Engelskmennene var ikke interessert i at Russland vokste seg store og truet med å angripe Norge. Nordmennene trakk seg tilbake før året var omme.

30.07.1794. Danmarkshistoriens første store arbeidsmarkedskonflikt.
400 tømrersvenner la ned arbeidet.
Det utviklet seg til en lønnsstreik.
Streikende ble landsforvist til Nord-Tyskland.
Andre håndverkere sympatistreiket.
De landsforviste kunne komme tilbake.
Streiken ble avblåst.


1800

1800. Danmark var et imperium bestående av: Norge, Slesvig-Holsten, Island, Færøyene, Grønland og kolonier i Vestindia, Ostindia og Gullkysten.

Begynnelsen av 1800-tallet. Det fantes ikke noe folketing.
All makt, både lovgivende, utøvende og dømmende, lå hos kongen og rådgiverne hans.

Revolusjonskrigene var en rekke kriger på kontinentet.
Napoleon dominerte store deler av det europeiske kontinentet.
Danmark-Norge, Sverige, Preussen og Russland var nøytrale.
Det meste av den dansk-norske flåten lå på land etter vinteren, mens den russiske flåten i øst var avskåret bak isen.
12.03.1801. Engelskmennene angrep Danmark-Norge.

12.03.1801. Slaget på Reden.

1807. Flåteranet. Storbritannia stjal den dansk-norske flåten i København.
Danmark-Norge endte som alliert med Frankrike. i krig på Napoleons side.
England svarte med blokade av Danmark-Norge.
1807. «Kanonbåtkrigen». Danmark-Norge ble en aktiv kaperstat. Små dansk-norske fartøy angrep større britiske krigsskip i både dansk og norsk farvann.

1809. Sverige ble et konstitusjonelt kongedømme.

16.01.1814. Kielerfreden.
– Danmark overga Norge til Sverige.
17.05.1814. Norges grunnlov ble underskrevet.

1839. Fredrik VI døde.
Kristian VIII ble konge.

1842. Tvangsdåp ble innført.

20.01.1848. Christian VIII ble plutselig syk av blodforgiftning og døde.
Sønnen den 39 årige kronprins Frederik VII arvet den eneveldige tronen.

1848. Den første slesvigske krig mellom danske og prøyssiske styrker.
05.06.1848. Det første slaget ved Dybbøl mellom høydene på Sundeved.
1851. Danmark led et sviende nederlag og mistet Slesvig, Holstein og Lauenburg.

22.05.1848. Marsministeriet var en koalisjonsregjering som lagde et første utkast til en grunnlov.

Danmark ble et konstitusjonelt monarki. Frederik VII erklærte at han ikke lenger så seg som eneveldig konge.


Folkestyrets tid

05.06.1849. Juni-grunnloven var Danmarks første frie grunnlov.
Eneveldet ble avskaffet med et pennestrøk.
– Ytringsfrihet.
– Foreningsfrihet.
– Men den viktigste endringen var at folket bestemte hvem som skulle velges inn i riksdagen.

1863. Danmark innførte November-grunnloven.

07.04.1864. Den andre slesvigske krig startet med kampene ved Dybbøl
18.04.1864. Kampene ved Dybbøl sluttet.
Danmark tapte hertugdømmet Slesvig.

1874. Island oppnådde begrenset selvstendighet.

1875. Carlsberg-laboratoriet ble etablert. verdens fjerde største bryggeri.

1884. Brann i Christiansborg på Gullkysten.

1892. Siste henretting.


1900

07.06.1905. Unionsoppløsning mellom Norge og Sverige.

1914. Første verdenskrig.

31.05.1916. Jyllandslaget. Britisk og tysk marine møttes utenfor kysten av Jylland.

1916. Dansk Vestindia ble solgt til USA.

1917. Danmark var mindre enn noensinne.

1921. Dagmar Overby ble dømt for å ha adoptert og drept åtte barn.

1924. Folkeregisteloven.

1929. Børskrakket på Wall Street sendte verdensøkonomien til bunns.

1933. Grønland ble dansk etter at en internasjonal domstol i Haag dømte til fordel for Danmark.

Velferdssamfunn

Januar 1933. Kanslergade-forliket.
– Sosial reform. Alle som ble syke eller arbeidsløse fikk rett til offentlig hjelp uten at de samtidig mistet stemmeretten.
Danmark gikk fra å være et almissesamfunn til å bli et begynnende velferdssamfunn.

Midten av 1930-tallet. Det kom flere biler på veiene. Danskene fikk radio, støvsuger og enkelte egen telefon. En vanlig arbeidsdag var åtte timer. Danskene fikk mer fritid.

27.10.1936. Nordens dag ble feiret i de nordiske landene.    ☞ Norden.html 

1938. Ferielov ga lønnsmottakerne rett til ni dager betalt ferie i året.

1939. Ute i Europa tårnet nye mørke skyer seg opp.
01.09.1939. Andre verdenskrig begynte.    ☞ 2vk.html 

1940. Danmark ble okkupert.

Island ble uavhengig fra Danmark under andre verdenskrig.

17.06.1944. Island ble uavhengig fra Danmark og erklærte seg som uavhengig republikk.

1973. Danmark ble EU-medlem.

1973. Oljekrisen.

1978. Dødsdom ble fjernet fra lovverket.

1993. EF endret navn til EU, Europeisk Union.

1994. Finland og Sverige sa ja til EU.
Island og Norge valgte å stå utenfor.


2000

2006. Karikaturstriden.    ☞ Historie.html 

2007. Fylkesinndelingen ble delt opp i fem regioner som erstatning for 13 amt. 270 kommuner ble redusert til 98.

2008. Finanskrisen.

2010. Attentat. Økseangrepet på Kurt Westergaard.    ☞ Islam.html 

Våren 2020. Koronautbrudd.    ☞ Korona.html 

2023. Ukrainakrigen endret Norden.    ☞ Norden.html 

Filmer

🔗tv.nrk.no – Historien om Danmark.

🔗tv.nrk.no – Gåta om Danmarks fyrste konge.

🔗tv.nrk.no – 1000 års tro. Dansk dokumentar om kristendommens dramatiske historie i Danmark. Det handler om maktkamp, folkeopprør og spirende demokrati.

🔗tv.nrk.no – Historien om Grønland og Danmark.
Tusen km hav skiller to veldig ulike land og folk. Likevel er de del av hverandres skjebne.


Lenker

🔗danmarkshistorien.dk.Ordliste

Absalon  –  Biskop.
1128. Født.
Absalon var en viktig støttespiller for Valdemar den store.
1182. Biskop Absalon styrte i praksis Danmark da Knut VI overtok etter Valdemar.
1201. Død.
Se også:  Absalon  Saxo  Valdemar den store 
Amalienborg  –  slott.
Se også:  Amalienborg 
Arbeidsrett  –  er en juridisk disiplin som beskriver relasjonen mellom arbeidsgivere og medarbeidere.
Se også:  Arbeidsrett 
Carta Marina  –  var et rikt illustrert kart over Norden i 1539.
Se også:  Carta Marina  Norden.html 
Christian VII  –  Konge.
20.01.1848. Christian VIII ble plutselig syk av blodforgiftning og døde.
Sønnen den 39 årige kronprins Frederik VII arvet den eneveldige tronen.
Se også:  Christian VII 
Christiansborg  –  var et dansk fort på Gullkysten (dagen Ghana).
Se også:  Christiansborg  Ghana  Danmark   🇬🇭 
Danmark  –  har opplevd svimlende storhet og totalt forfall.
1219. Danmark fikk sitt nasjonalflagg, europas eldste.
Se også:   🇩🇰  Vestindia   🇫🇮   🇫🇴   🇬🇱  Hedeby   🇮🇸  Norden   🇳🇴  Skandinavia   🇸🇪  Telling  
Dansk Vestindia  –  i Karibia.
1658. Carlsborg-fortet i Ghana ble Danmarks første besittelse i Ghana.
Ila. 150 år ble det fraktet 100 tusen afrikanske slaver fra Ghana til Dansk Vestindia. Slavene ble brukt til å produsere råsukker.
Trekanthandelen:
– Våpen og varer ble seilt til Ghana.
– Slaver ble fraktet til Dansk Vestindia.
– Og billig råsukker gikk til Danmark.
1672. St. Thomas ble dansk koloni.
1710. To slaveskip forsvant utenfor kysten av Costa Rica.
31.03.1917. Dansk Vestindia ble solgt til USA for 25 millioner $ og omdøpt til U.S. Virgin Islands.
Se også:  Vestindia  Christiansborg   🇩🇰   🇬🇭  St. Thomas 
EFTA  –  Det europeiske frihandelsforbund.
Se også:  EFTA  EØS  Norge.html 
Erik av Pommern  –  Konge av Norge, Danmark og Sverige.
Se også:  Erik av Pommern  Kalmarunionen  Margrete  Skandinavia  Norden.html  Norge.html 
EØS-avtalen  –  omfatter 28 EU-land samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.
Se også:  EØS  EFTA  Norge.html 
Finland  –  Suomi.
Se også:   🇫🇮   🇩🇰  Erik av Pommern   🇮🇸  Norden   🇳🇴  Skandinavia   🇸🇪   🇦🇽 
Folkevandringstiden  –  fra slutten av 300-tallet til bortimot 800-tallet.
Se også:  Folkevandringstiden 
Fredrik I  –  Konge.
1524. Fredrik I, konge av Danmark og Norge.
1533. Fredrik I døde.
Se også:  Fredrik I 
Fredrik II  –  Konge.
1533. Fredrik II ble konge av Danmark og Norge etter at faren Kristian II døde.
1588. Fredrik II døde.
Sønnen Kristian var 11 år.
Se også:  Fredrik II 
Fredrik III  –  Konge.
1659. Krig mellom Danmark og Sverige.
Kristian V arvet kongeriket.
Se også:  Fredrik III 
Fredrik IV  –  Danmarks konge.
1648. Kristian IV var gammel og syk.
Fredrik III overtok tronen.
Se også:  Fredrik IV 
Fredrik V  –  Konge.
1746. 23-årige Fredrik V overtok tronen etter Kristian VI.
Kristian VII ble konge etter Fredrik V.
Se også:  Fredrik V 
Fredrik VI  –  Eneveldig konge.
1814. Den danske folkeskolen.
1839. Fredrik VI døde.
Kristian VIII ble konge.
Se også:  Fredrik VI 
Frederik VII  –  Konge.
1848. Kronprins Frederik VII arvet den eneveldige tronen.
05.06.1849. Danmarks Riges Grundlov ble innført.
1863. Frederik VII døde.
Den nye kongen ble Christian IX.
Se også:  Frederik 7 
Færøyene  –  er et selvstyrt samfunn i det danske rike.
Se også:   🇫🇴   🇩🇰  Norden  Norden.html 
Slaver er en del av Danmarks historie.
Ghana  –  Gullkysten.
Kysten var full av europeiske fort og ble kalt Gullkysten fordi man handlet billig gull med de innfødte.
Men de handlet ikke bare med gull, men også med mennesker.
Carlsborg-fortet i Ghana var svensk.
1658. Carlsborg-fortet i Ghana ble erobret.
Fortet ble Danmarks første besittelse i Ghana.
Ila. 150 år ble det fraktet 100 tusen afrikanske slaver fra Ghana til Dansk Vestindia hvor de ble brukt til å produsere råsukker.
Trekanthandelen:
– Våpen og varer ble seilt til Ghana.
– Slaver ble fraktet til Dansk Vestindia.
– Og billig råsukker gikk til Danmark.
1884. Brann i Christiansborg.
1957. Gullkysten var den første koloni sør for Sahara som ble selvstendig, med navnet Ghana.
Se også:   🇬🇭  Christiansborg  Danmark  Vestindia  St. Thomas 
Gorm den gamle  –  var konge av den gamle tro.
Gift med Thyra.
Etter 900. Gorm den gamle ble konge i området rundt Jelling.
Hovedsetet var bygd rundt skipet, det største hedenske symbolet av alle.
958. Gorm døde.
958. Gorm ble begravd under nordhaugen av sønnen Harald Gormssøn (senere Blåtann).
958. Harald og mange andre trodde fremdeles på de norrøne gudene.
Faren ble hedret på ekte hedensk vis med den store gravhaugen i Jelling.
Se også:  Gorm  Blåtann  Jellingsteinen  Thyra 
Gotland  –  er Sveriges største øy 90 km fra fastlandet.
Se også:  Gotland  Erik av Pommern  Norden.html 
Grauballemannen  –  er verdens best bevarte myrlik av jernaldermenneske.
300 fvt. Kroppen ble utsatt for store skader før den havnet i myra.
Tvers over strupen er det seg et 15 cm langt snitt. I tillegg er skallen knust av et kraftig slag. Venstre skinnebein er skadet.
Jernalderen. Grauballemannen ble naturlig mumifisert pga. mangel på oksygen i nedbrytingen.
April 1952. Grauballemannen ble funnet i Nebel-myra, et par km sør for landsbyen Grauballe i Danmark.
Han var rundt 175 cm høy da han døde omkring 30 år gammel.
– Mageinnholdet viste at hans siste måltid var kjøtt fra gris, urter og gress. Det var også rester av grøt lagd av hvete og bygg.
– Han hadde mistet flere tenner og led av tannverk som følge av karies. – Han hadde også gikt i ryggen.
– Det ble ikke funnet noen spor etter klær, smykker eller andre personlige eiendeler.
Se også:  Grauballemannen 
Grunnloven  –  er fundamentet for dagens demokrati.
Det er en styreform som ikke legger makten hos én person, men hos folket.
Se også:  Grunnloven 
Grønland  –  er et selvstyrt land og er en del av Danmark.
Se også:   🇬🇱   🇩🇰   🇮🇸  Norden.html 
Den trådløse Bluetooth-teknologien som finnes i dagens mobiler og datamaskiner er oppkalt etter Harald Blåtann.
Bluetooth-symbolet er satt sammen av initialene H og B i runealfabetet.
Harald Blåtann:
Moren var Thyra.
Harald giftet seg med datter til fyrst Mistivoj.
958. Gorm døde og ble begravd under nordhaugen.
958. Mange trodde fremdeles på de norrøne gudene. Også Harald tilba den samme troen. Han hedret sin far på ekte hedensk vis med den store gravhaugen i Jelling.
Jellingsteinen. Budskapet ble for første gang risset inn i granitten i vannrette linjer fra venstre mot høyre.
983. Trusselen mot Harald Blåtanns rike forsvant. da Otto II døde.
Se også:  Blåtann  Danmark  Gorm  Jellingsteinen  Thyra  Internettordbok.html 
Hedeby  –  lå ved vannet.
808. Godfred erobret den tyske handelsbyen Reric, der innbyggerne var kristne.
Reric ble utslettet og handelsfolk og håndverkere ble tvunget til å flytte til Hedeby, det nye handelssentrumet.
Hedeby ble raskt Skandinavias største by, med 5000 innbyggere.
Se også:  Hedeby   🇩🇰 
Helsingforsavtalen  –  kalles også «Nordens grunnlov».
Se også:  Helsingforsavtalen  Norden.html 
Holger Danske  –  var en danskfødt helt.
Se også:  Holger Danske 
Hunder  –  var til stor hjelp for skogfolket. Bla. som:
– Jakthund.
– Vakthund.
Se også:  🐕  Hunder.html 
Hven  –  er ei øy i Øresund.
1585. Astronomen Tycho Brahe bygde et senter på øya.
Hven er nå svensk.
Se også:  Hven   Tycho Brahe 
Håkon VI Magnusson  –  Norsk konge.
1343. Født. Sønn av Magnus Eriksson.
Gift med Margrete, datter av danske kong Valdemar.
1380. Død.
Se også:  Håkon VI  Margrete   🇳🇴  Norge.html 
Island  –  er en republikk. Areal 103 tusen km².
Se også:  🇮🇸  Norden   🇳🇴   🇩🇰   🇫🇮  Skandinavia   🇸🇪  Norden.html 
Jellingsteinen  –  budskapet er for første gang risset inn i granitten i vannrette linjer fra venstre mot høyre.
Harald Blåtann erklærte at han er hele Danmarks konge, og Norge med.
Se også:  Jellingsteinen  Blåtann  Danmark  Gorm 
Kalmarunionen  –  var union mellom Danmark, Sverige og Norge fra 1397 til 1524.
Se også:  Kalmarunionen  Erik av Pommern  Margrete  Norge.html  Norden.html 
Kanselliet  –  var det øverste sentrale forvaltnings- og regjeringsorganet i Danmark.
Institusjonen går tilbake i 1100-tallet og fungerte fram til 1848.
Se også:  Kanselliet  
Knut Den Mektige  –  Knut den Store. Konge av Danmark (1018-1035), England (1016-1035) og Norge (1028-1030).
996. Født.
1014. Kong Svein Tjugeskjegg døde.
Sønnen Knut den mektige ble utropt til konge av England.
1016. Den engelske kong Æthelreds døde.
Knut ble enekonge over England.
1018. Konge av Danmark, etter at bror Harald II døde.
1025. Olav Haraldsson og svenskekongen angrep Danmark.
Hærene møttes ved Helgeå i Skåne. Knut den mektige vant.
1028. Konge av Norge.
1035. Død. Gravlagt i Winchester Cathedral.
Se også:  Knut Den Mektige 
Koelbjerg-kvinnen  –  er Danmarks eldste menneskefunn.
8000 fvt. Koelbjerg-kvinnen var mørk i huden med en kraftig hodeskalle og tydelige øyenbryn.
Hun var liten av vekst, men med kraftige knokler.
Tennene hadde vært utsatt for hardt slitasje.
1941. Restene av henne ble funnet i en torvmyr like ved Odense.
Senere har det vist seg at Koelbjerg-kvinnen trolig var en feminin mann.
Se også:  Koelbjerg-kvinnen 
Læborgsteinen  –  utenfor Læborg kirke.
Se også:  Læborgsteinen  Jellingsteinen  Thyra 
Margrete Valdemarsdatter  –  grunnla Kalmarunionen i 1397.
Se også:  Margrete  Erik av Pommern  Håkon VI  Kalmarunionen  Atterdag  Norden.html 
NATO  –  Norge ble medlem i 1949.
Se også:  NATO  Verden.html  Norge.html 
Norden  –  består av:
Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Grønland, Færøyene og Åland.
Se også:  Norden   🇳🇴   🇩🇰   🇫🇮   🇫🇴  🇮🇸  Skandinavia   🇸🇪   🇦🇽 
Nordens dag  –  feires 23dje mars.
Se også:  Nordens dag  Helsingforsavtalen  Norden.html 
Norge  –  kommer av Nordvegen som betyr sjøveien mot nord.
Se også:   🇳🇴   🇩🇰   🇫🇮  Håkon VI   🇮🇸  Norden  Skandinavia   🇸🇪  Norge.html 
Orknøyene  –  har tilhørt Norge.
Se også:  Orknøyene  Norge.html 
Ramnunge-Tue  –  kan ha vært en høvding eller jarl.
Se også:  Ramnunge-Tue  Thyra 
Republikk  –  er en statlig styreform der statsoverhodet velges for en bestemt funksjonstid.
Se også:  Republikk  Republikk.html 
Ribe  –  Danmarks eldste by.
Se også:  Ribe 
Riksdagen  –  er den lovgivende forsamlingen.
Se også:  Riksdagen  Grunnloven 
Riksmeklingsmannen  –  er et statlig organ som bistår arbeidsmarkedets parter ifbm. inngåelse og fornyelse av kollektive avtaler for å unngå streik og lockout.
Se også:  Riksmeklingsmannen 
«Rolf Krake»  –  Panserskip.
1864. Den dansk-tyske krigen.
28.03.1864. Dybbøl fikk flåtestøtte av «Rolf Krake».
Se også:  Rolf Krake 
Russland  –  er verdens største land med et areal på over 17 millioner km².
860. Den norrøne vikinghøvdingen Rurik (830-879) i Russland tok en tur til Norden og kom tilbake med en hustru Ingerid og en svoger Oleg.
Rurik-dynastiet ble grunnlaget for det russiske rike.
Se også:   🇷🇺  Russland.html 
Saxo  –  var en lærd prest som skrev danmarkshistorien i 1182.
Se også:  Saxo  Absalon  Valdemar den store 
Skandinavia  –  er Norge, Sverige og Danmark.
17.06.1397. Erik av Pommern ble Skandinavisk unionskonge.
Se også:  Skandinavia   🇩🇰  Erik av Pommern   🇫🇮   🇮🇸  Norden   🇳🇴   🇸🇪  Norden.html 
St. Thomas  –  i Vestindia.
1672. St. Thomas ble dansk koloni.
1710. De to dansk-norske slaveskipene «Christianus Quintus» og «Fridericus Quartus» forsvant utenfor kysten av Costa Rica på vei fra Afrika til danske kolonier på øya Sankt Thomas i det daværende Dansk Vestindia i Karibia.
Skipene ble rammet av orkaner, slaveopprør, dødelige sykdommer, feilnavigasjon og mytteri.
Hungersnød utløste et fatalt mytteri.
Besetningen gjorde opprør og satte skipenes 650 overlevende slaver i land på stranden i Costa Rica, mens de fordelte skipets gull mellom seg.
Dernest kapret de to britiske skip og seilte som pirater mot nærmeste havn.
Saken endte i et langvarig rettsoppgjør,
Mytteristene endte i et spansk fengsel som kasteball mellom kapere, soldater og advokater.
«Christianus Quintus» ble forlatt og knust på et rev i Costa Rica i 1710.
«Fridericus Quartus» ble satt i brann i Costa Rica i 1710.
Se også:  St. Thomas  Vestindia   🇬🇭 
Svend Estridsen  –  Konge av Danmark 1047-74.
1020. Født. Sønn av kong Knut den Stores søster Estrid og hennes norske mann Ulf Jarl.
1042. Utnevnt til jarl.
1043. Slaget ved Lyrskov Hede.
Den danske hær kåret han til konge på Viborg Ting.
1047. Stort slag på Sjælland.
1062. Svend og Harald Hardråde anerkjente hverandre som konger av henholdsvis Danmark og Norge.
1066. Da den engelske konge Edward Bekenderen døde så Svend på seg selv som mulig etterfølger på den engelske trone.
1074. Svend døde og ble begravet i Roskilde Domkirke.
Se også:  Estridsen  Harald Sigurdsson 
Sveriges  –  grense til Norge er 1630 km.
Se også:   🇸🇪   🇩🇰   🇫🇮   🇮🇸  Norden  Skandinavia  Norden.html 
Telling  –  på dansk går greit opp til førti.
50 er halv tres. (2½ snes.)
60 er tres. (3 snes.)
F.eks. 64 som uttales som fire og tres.
70 er halv firs. (3½ snes.)
80 er firs. (4 snes.)
90 halv fems. (4½ snes.)
100 er hundre, som normalt, (eller fems).
Det handler om snes. Et snes er 20.
Se også:  Telling   🇩🇰  Matematikkordbok.html 
Thyra  –  var datter av en jysk stormann som het Harald.
Gift med Gorm.
Se også:  Thyra  Blåtann  Danmark  Gorm  Jellingsteinen 
Tycho Brahe  –  Dansk astronom.
1546. Født.
1572. Brahe oppdaget en supernova i Kassiopeia.
1577. Brahe oppdaget en komet.
1585. Brahe bygde et senter på Hven.
1610. Død.
Se også:  Tycho Brahe  Hven   Astronomiordbok.html 
Uroksen  –  var et av steinalderens kjempedyr med en skulderhøyde to meter og en vekt på ett tonn.
Det ga kjøtt til en hel måned.
Tamkveg har blitt utviklet fra urokse.
Se også:  Uroksen 
Valdemar Atterdag  –  Dansk konge.
1361. Atterdag angrep Visby.
Atterdags tiårige datter, Margrete, ble sendt til Norge som brud.
1363. Valdemars tronarving, hans eneste sønn Kristoffer, døde i en alder av 21 år.
Dermed fantes det ingen opplagt mannlig tronarving.
Etter 1363. Valdemars fiender samlet seg mot ham.
– Hansabyene ville ha hevn etter slaget ved Visby.
– Og Albrecht, den nye svenskekongen, ville ha tilbake Skåne.
1370. Fredsavtale.
Skåne ble avgitt til hansabyene.
I Norge var 17 år gamle Margrete gravid og klar for en større rolle i historien.
Hun fødte sønnen Olav.
1375. Valdemar Atterdag døde, 55 år gammel.
1376. Margrete sønn, Olav, ble valgt til Atterdags etterfølger. Margrete ble den egentlige makthaveren.
1380. Norge kom i union med Danmark.
24.02.1389. Margrete ble regent i Danmark, Norge og Sverige.
Se også:  Atterdag  Margrete 
Valdemar den store  –  Konge.
1131. Knut Lavard ble myrdet i et blodig oppgjør om makten i Danmark.
En uke etter farens død ble sønnen Valdemar den store født.
1150-tallet. Tre konger, Svein, Knut og Valdemar, kjempet om makten i Danmark.
Det var blodige kamper, men ingen fikk overtaket.
1157. Blodgildet i Roskilde.
Svein inviterte til fest for å feire freden.
Valdemar og Knut trodde at de skålte for freden, men Svein hadde andre planer.
I stedet for forsoningsfest ble det et blodbad.
Knut og Valdemar måtte dø, så Svein kunne bli konge av Danmark.
Men bakholdsangrepet et gikk ikke helt etter planen. Valdemar overlevde og flyktet hjem til Jylland.
I disse årene trengte man mer en sverd for å samle Danmark og bli hele landets felles konge.
Blodbadet ga Valdemar en sterk religiøs fortelling.
Om det rene mennesket som ble forrådt av den han trodde han kunne stole på?
Valdemar hadde hatt en beskytter, gud holdt en hånd over han.
Alt håp om en fredelig løsning var ute.
Valdemar og Svein møttes på slagmarken.
På Grathe Hede midt på Jylland sto det avgjørende slaget mellom de to hærene.
Svein ble tvunget på flukt og drept.
Valdemar var dermed konge over hele Danmark.
1202. Valdemar Seier, Valdemar den stores andre sønn, ble konge.
Se også:  Valdemar den store  Absalon  Saxo 
Valdemar Seier  –  fikk tilnavnet pga. at han fortsatte korstogene og la under seg nye områder.
1202. Valdemar Seier ble konge.
1219. Korstog mot de hedenske baltiske folk (Estland og Latvia og i mindre grad Litauen) i Østersjøen.
1219. I et slag ved Tallinn ble Valdemars hær overrumplet i et bakholdsangrep.
Ifølge legenden åpnet plutselig himmelen seg og ned dalte et flagg med hvitt kors på rød duk, Dannebrog.
Krigslykken snudde og Valdemars hær beseiret fienden. Tallinn betyr «danske-by» på estisk.
Danmark fikk sitt nasjonalflagg, europas eldste.
Mai 1223. Valdemar ble kidnappet.
Valdemar var på jakt på Lyø, sammen med Henrik af Schwerin, en tysk greve fra et område, under dansk herredømme.
Valdemar ble kidnappet og satt i tysk fengsel.
Fra fengselet kunne Valdemar bare se på, mens riket falt fra hverandre.
Etter tre års fangenskap ble han satt fri mot løsepenger fra Frankrike.
Etter 1241. Valdemar Seier døde.
Se også:  Valdemar Seier   🇩🇰  Vendland 
Vendland  –  var en del av dagens Polen ved Østersjøkysten.
Sørkysten av Østersjøen var dansk i middelalderen.
September 1000. Slaget ved Svolder.
Olav I Tryggvason reiste til Vendland, hvor han giftet seg med kong Burislavs datter Geira.
1185. Danske Knut VI tok hele Vendland.
1223. 40 år senere. Valdemar Seier var ble bortført av grev Henrik av Schwerin i Vendland.
Sørkysten av Østersjøen var dansk i middelalderen.
Se også:  Vendland  Blåtann  Olav I  Polen  Venderne  Norge.html 
Venderne  –  er et samlenavn på de slaviske folkeslag som bodde i det tyske området.
Et av folkeslagene var obodrittene.
Se også:  Venderne  Vendland 
Vikingtiden  –  var i tidlig middelalder i tidsrommet 800–1050.
Se også:  Vikingtiden 
Åland  –  er en finsk selvstyrt øygruppe i Østersjøen.
Se også:   🇦🇽   🇫🇮  Norden  Norden.html