nilsmartin.no 


Karelen

Karelen ligger øst for Finland, i Russland.
I nord-øst går grensen mot Kvitsjøen, og i sør mot Finskebukta.
I øst inngår deler av både Onega og Ladogasjøen.

1200-tallet. Mongolriket underla seg Kina, Sentral-Asia, Russland og helt vest til Polen og Ungarn. Novgorod unnslapp direkte ødeleggelser. De veldige skog- og myrstrekningene i nord og øst gjorde det vanskelig å foreta masseangrep til hest. Novgorod var samtidig truet fra vest.

1293. Sverige og Novgorodriket kriget om Karelen.

12.08.1323. Nöteborgstraktaten var en fredsavtale som avsluttet de svensk-novgorodske krigene som hadde vart i tredve år. Karelen ble delt. Sverige fikk Vest-Karelen, som på den tiden innbefattet nåtidens Finland. Viborg ble hovedstad i den svenske provinsen.

1480. Mongolene ble fordrevet og Russland ble samlet. Republikken Novgorod inngikk i Russland.

18.05.1595. Freden i Teusina. Ingermanland ble overlevert til Russland. Den karelske grensen flyttet seg østover i svensk favør.

1610. Den ingermanlandske krigen.

1617. Krigen sluttet med at Sverige vant store landområder som gjorde Sverige til en stormakt. Den karelske grensen ble flyttet lenger østover i svensk favør.

1700. Den store nordiske krig. Russland sammen med Sachsen-Polen, Danmark-Norge, Russland, Preussen og Hannover gikk til krig mot Sverige.

1721. Freden i Nystad. Russland fikk det svenske Karelen.

1809. Etter Napoleonskrigene måtte Sverige gi Finland til Russland. Som kompensasjon fikk Sverige avgitt Norge fra Danmark. Karelen ble en del av det russiske Storhertugdømmet Finland, og ble på denne måten tilbakeført til Finland.

August 1914. Første verdenskrig.

1917. Etter første verdenskrig, revolusjonen og borgerkrig i Russland, oppsto det nye selvstendige nasjonalstater i Finland, Baltikum, Moldova og Polen. Finland ble selvstendig. Petsjenga ble overført til Finland. Øst-Karelen ble innlemmet i Sovjet.

1939. Vinterkrigen. Stalin annekterte Karelen.
Området ble forent med Sovjet-Karelen, med unntak av Det karelske nes med Viborg og Kexholm, som ble lagt under Russland.
Sovjet-Karelen ble opptatt som Sovjetunionens 12te unionsrepublikk under navnet Den karelsk-finske SSR.

1939. Sovjet var i krigens innledende faser alliert med Tyskland.

13.03.1940. Moskva-freden avsluttet Vinterkrigen.

22.06.1941. Operasjon Barbarossa. Tyskland angrep Sovjet.

1941. Sovjet var ikke lenger alliansepartner med Tyskland og ble alliert med England, Frankrike og USA.

1941. Den finske fortsettelseskrigen.
Finnene deltok i den tyske operasjon Barbarossa mot Sovjet. Karelen ble gjenerobret med støtte fra Tyskland. Finnene gikk inn i Øst-Karelen og videre østover.

04.12.1941. Storbritannia erklærte Finland krig pga. invasjonen av Sovjetunionen.

1944. Under andre verdenskrig ble nærmere 200 norske frontkjempere drept ved de to høydene «Kaprolat» og «Hasselmann» vest for den lille karelske byen Louh. Etter krigen ble området avstengt og falne soldater ble liggende der de lå.

1944. Etter Tysklands sammenbrudd ble Karelen avstått til Sovjetunionen. Petsjenga ble innlemmet i Sovjetunionen.

1947. Pariser-freden. Det ble bestemt at grensa skulle være der den ble trukket i 1940.

I 1956 ble republikkens status og navn igjen endret tilbake til Den karelske ASSR.

 

 


Ordliste

ASSR  –  Autonom Sosialistisk Sovjet-Republikk.
Se også:  ASSR  SSR 
Bjarmeland  –  ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina. Tilsvarer dagens Karelen i Finland og Russland.
Se også:  Bjarmeland  Bjarmene  Samer  Karelen 
Bjarmene  –  var et finsktalende folk fra Bjarmeland ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina. Det tilsvarer ca. dagens Karelen i Finland og Russland.
Bjarmer kan ha vært dagens vepsere, et finsk-ugrisk urfolk som holder til i Karelen.
Samene kalte bjarmene for tsjuder.
I 1242 flyktet bjarmene for Djengis Khans fremrykkende hær. De fikk slå seg ned i Malangen utenfor Tromsø, mot å påta seg forsvaret mot inntrengende russere og karelere.
Bjarmene var Norges første asylsøkere.
Se også:  Bjarmene  Bjarmeland  Samer  Samer.html 
Finland  – 
1808. Russland gikk til invasjon av Sverige.
September 1809. Ved fredsslutningen måtte Finland avstås fra Sverige til Russland. Som kompensasjon lovet Russland at Norge kunne overføres til Sverige.
1808-1917 Finland var autonomt storfyrstedømme under Russland.
1809. Russland overtok Finland fra Sverige.
1919. Finland ble en republikk.
1939-1940. Vinterkrigen mot Sovjetunionen medførte store finske tap og landavståelser, og drev Finland over på tysk side under fortsettelseskrigen 1941-1944.
1945. Etter krigen ble Finland et nøytralt land i en gråsone mellom vest- og østmaktene.
1947. Freden i Paris medførte ytterligere landavståelser.
Se også:  Finland  Karelen 
Kalevala  –  av Elias Lönnrot, et av Finlands viktigste litterære verk, henter inspirasjon fra Karelen.
Se også:  Kalevala  Kalevaladagen 
Kalevaladagen  –  den 28de februar er Finlands offisielle kulturdag.
Se også:  Kalevaladagen  Kalevala 
Kaprolat  –  og Hasselmann ligger i Russland, to timer med militærkjøretøy fra byen Louhi rett sør for polarsirkelen, øst for den finsk–russiske grensen, ikke langt fra jernbanen som går til Murmansk.
Det er to vanlige skogdekte koller som ligger i et landskap preget av talløse andre koller, innsjøer og skogsområder som strekker seg fra Karelen og langt inn i Russland mot Kvitesjøen. De to navnløse kollene ble oppkalt etter to tyske offiserer som tidligere hadde utmerket seg i strid.
Se også:  Kaprolat 
Karelen  –  ligger øst for Finland, i Russland,ved Kvitsjøen, omkring elven Dvina.
Tilsvarer det som var Bjarmeland i historisk tid.
Se også:  Karelen  Bjarmeland  Finland  Kaprolat   Novgorod  Østersjøen 
Ladoga  –  er europas største ferskvannssjø i areal.
Se også:  Ladoga  Gardariket  Karelen  Novgorod  Østersjøen  Russland.html 
Novgorod  –  Holmgard.
859. Byen var en viktig stasjon på væringenes (skandinavenes) handelsrute mellom Baltikum og Bysants.
Se også:  Novgorod  Gardariket 
Petsjenga  –  er en russisk kommune som ligger i Murmansk fylke i Russland, øst for Sør-Varanger kommune i Norge.
Området var opprinnelig en del av et felles norsk og russisk skatteland.
1533. Området kom under russisk kontroll.
14.05.1826. Grensekonvensjonen mellom Norge-Sverige og Russland ble undertegnet i St.Petersburg.
14.10.1920. Fredsavtalen i Dorpat. Petsjenga ble overført til Finland.
1921, Sovjet-kommunistene hadde knust alle indre fiender og bragt alle utbryterstatene under kontroll, med unntak av Finland, de baltiske stater, Moldova (som ble med i Romania) og Polen (som hadde vunnet den polsk-sovjetiske krig).
1920. Tartutraktaten. Mesteparten av området var lagt til Finland.
Finland overtok samtidig Petsjenga.
1940. Vinterkrigen. Finland måtte avstå vestre del av Fiskerhalvøya.
1941. Området ble okkupert av tyske styrker med utgangspunkt i Kirkenes under Operasjon Barbarossa og var under tysk okkupasjon under kampene på Murmanskfronten.
1944. Petsjenga ble innlemmet i Sovjetunionen.
1944. Under den tyske tilbaketrekkingen ble området okkupert av Den røde armé og formelt avstått til Sovjetunionen i Paristraktatene i 1947.
Se også:  Petsjenga  Russland 
Russland  –  Russland er verdens største land.
Se også:  Russland  Petsjenga  Russland.html 
Samer  –  Samenes forfedre trakk etter reinen og ble de første innlandsklanene i Norden, Finland, Nordre Karelen og Kola-halvøya.
Se også:  Samer  Samer.html 
SSR  –  Sosialistisk Sovjet-Republikk.
Se også:  SSR  ASSR 
Varjagene  –  var østlige vikinger som var dels finsk-ugriske og dels germanske.
De har sannsynligvis gitt opphav til navnet Varanger i østre Finnmark, som er den historisk nordvestlige delen av Karelen (delt av Finland og Russland).
Før vikingetida igjen var det goterne som raskt ble dominerende i store deler av Norden og Baltikum.
Se også:  Varjagene  Russland.html 
Østersjøen  –  kalles også det Baltiske hav.
Se også:  Østersjøen  Finland  Karelen  Ladoga