nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Sjakkordbok

AlphaZero  –  er et sjakkprogram basert på kunstig intelligens.
Det er selvlærende og således annerledes fra tidligere sjakkprogrammer.
Se også:  AlphaZero 
Armageddon  –  Det blir trukket om hvem som skal velge farge.
Den som vinner får velge om han vil spille hvit eller svart.
Hvit får 5 min betenkningstid, mens sort får 4 min.
Det blir ingen ekstra tid på klokkene før trekk 61. Etter trekk 61 får de tre sekunder ekstra pr. trekk.
Hvit må vinne for å gå videre.
Dersom det blir remis, erklæres svart som vinner.
Se også:  Armageddon 
Blindsjakk  –  Det er ikke lov å se på brettet. Spillerne sier trekkene og hjelpere flytter brikkene.
Se også:  Blindsjakk 
     Bonden   går normalt ett skritt frem, men fra utgangsfeltet kan den gå to skritt.

Bonden slår på skrå.

Èn passent er et spesialtilfelle hvor bonden kan slåes som om den bare hadde gått ett skritt fram.
Når bonden kommer frem til sisteraden, kan den forvandles til en offiser etter fritt valg.

Dobbeltbonde er to bønder med samme farge i samme linje.

Fribonde er en bonde som ikke har motstanderens bønder foran eller på sidene, slik at den har fri bane frem til bondeforvandling på forvandlingsfeltet.

Isolert bonde er en bonde som ikke har egne bønder ved siden av, og kan derfor være mer utsatt for motstanderens angrep.

En randbonde er en bonde i a- eller h-linjen.

Se også:  ♙    ♕   ♔   ♗   ♘   ♖   ep  Gaffel  Sjakkbrikker  Sjakkhistorie  Sjakknotasjon 
Bondesjakk  –  eller Tripp-trapp-tresko.
Det er to spillere som trekker hver for seg innenfor et endelig strategirom.
Den spilleren som åpner, kan garantere minst uavgjort.
Se også:  Bondesjakk 
^  –  Cirkumfleks kan brukes i tekstbaserte medier for å uttrykke matematisk potens.
Eksempel:  a «opphøyd» i andre potens blir a^2  =  a²  =  a×a.
Oppgave:  Hvor stort tall er 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + … + 2^63  =  2^64 - 1  =  2**64 - 1  =  264 - 1?
Se også:   ^  
# Dobbelkryss  –  brukes som symbol for matt i sjakknotasjon, dersom en mangler dobbelkors (††).
Se også:  ASCII-sjakkbrett   Sjakkmatt 
     D  –  Dronningen kan bevege seg i alle retninger, etter rader, linjer og diagonaler, men ikke hoppe over andre brikker.
 
Se også:   ♕   ♙   ♔   ♗    ♘     Sjakkbrikker 
ELO-rating  –  er et mål for spillestyrken, oppfunnet av professor Arpad Elo.
Ratingen er gjennomsnittlig, relativ og empirisk. Den regnes ut fra praktiske resultater, og er ikke et mål for eksakt spillestyrke, men er relativ i forhold til andre spillere.
Ratingen fastsettes etter hvem en spiller mot.
F.eks. dersom en svakt ratet spiller vinner mot en spiller med høy rating, går den høyt ratede spilleren ned og den lavt ratede går opp i rating-tall.
I tillegg til internasjonal FIDE-rating finnes det nasjonale ratinger, f.eks. norsk NOR-rating.
I 2004 var verdens høyeste rating litt over 2800. Beste norske rating var rundt 2600.
Ratingen kan beregnes etter formelen n / (1 + 10^((a-b)/400)).
hvor n = antall partier. a og b er ratingen for de to spillerne. Altså 10 opphøyd i det som er i parentesen bak. 400 er et tall for skaleringen, slik at negative ratingpoeng unngåes.
Ratingkalkulator:   ratings.fide.com.
Se også:  ELO-rating 
ep  –  Èn passent er et spesialtrekk som kan oppstå når hvits bonde er flyttet over til svarts banehalvdel på rad fem eller seks, samtidig som svart velger å flytte sin bonde to felter fram.
Da kan hvit bonde slå svart bonde som om den hadde gått kun ett skritt.
Muligheten må benyttes med en gang.
 
Eksempel: Hvis det står en hvit bonde på d5, og sort spiller e7-e5, kan hvit slå denne bonden som om sort hadde spilt e7-e6.
(Det samme gjelder også motsatt symmetrisk når svart bonde er på rad tre eller fire.)
Èn passent kommer fra fransk og betyr «i forbifarten». Uttales ‘ang passang’.
I 1497 var èn passent kjent.
Se også:  ep    Sjakkhistorie  Sjakknotasjon 
FEN-format  –  Forsyth-Edwards Notation er en standard for å beskrive en initiell sjakkstilling.
Eksempel:
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
beskriver startposisjonen.
Åttende rad er først, så sjuende rad adskilt med skråstrek, osv.
8 betyr åtte blanke felt.
Store bokstaver er hvits brikker.
w betyr at hvit er i trekket.
KQkq angir at rokade er tillatt (kort og lang for begge sider).
- angir en passent.
0 angir antall trekk siden siste bonde ble flyttet eller slått.
1 angir antall heltrekk og kompletteres etter svarts trekk.
Se også:  FEN  PGN  Sjakknotasjon  Sjakkbrett  Sjakkbrikker.
Fianchettere  –  gjøres ved å flytte b- eller g-bonden ett hakk frem, og løperen etter slik at den behersker diagonalen.
Se også:  Fianchettere  Løperen 
FIDE  –  Det internasjonale sjakkforbundet.
Se også:  FIDE  fide.com
Robert James «Bobby» Fischer  –  Tidenes største sjakkspiller.
15 år 6 måneder og en dag gammel ble han den yngste stormester noensinne.
Se også:  Fischer  Fischer-sjakk  Fischersjakk.html 
Fischer-sjakk  –  eller Fischer Random Chess ble formulert av Bobby Fischer i 1996.
Offiserene står ikke på samme sted som en er vant til.
Det trekkes hvordan de skal stå, men de alltid som speilbilde av hverandre.
Dermed har ikke spillerne den fordelen av å huske åpningstrekk som i vanlig sjakk.
De må tenke ut trekkene sine der og da, – allerede fra trekk 1.
Fra første trekk er det sjakkferdigheter og sjakkforståelse som avgjør.
Se også:  Fischer-sjakk  Fischer  Fischersjakk.html  FischersjakkVM2019.html 
FM  –  FIDE-mester er nest laveste internasjonale tittel fra FIDE,
som oppnåes gjennom å ha en internasjonal rating på 2300. Resultater fra visse turneringer kan kvalifisere direkte. Norge hadde 25 FM-er i 2004. Livsvarig tittel.
Den kvinnelige tittelen WFM krever en internasjonal rating på 2100 .
CM (Candidate Master) som nylig er innført, er den laveste tittelen, og krever 2200 i rating.
WCM krever en internasjonal rating på 2000.
Se også:  GM  IM  FM  ELO-rating  FIDE.
Fransk  –  brukes mye i sjakk.
Eksempler er: Remis. Èn passent. FIDE. Jadoube.
Sjakkterminologien ble utviklet på slutten av 1800-tallet, hvor sosietetsspråket i Europa var fransk. Det ble brukt når aristokratiet, adelen og de kongelige møttes.
Se også:  Fransk  FIDE  Remis   ep  Jadoube 
Gaffel  –  er et dobbeltangrep med en springer (eller en bonde) mot to offiserer på en gang.
Se også:  Gaffel     
Gambit  –  betyr at en brikke ofres i åpningen.
Se også:  Gambit 
GM  –  International Grand Master. Stormester er den nest høyeste sportslige utmerkelsen innen FIDE etter verdensmestertittelen.
Stormestertittelen er livsvarig og oppnås gjennom å ha en rating over 2500 og oppnå tre stormesternapp.
Stormesternapp fåes ved å ha en ratingprestasjon på over 2600, i tre internasjonale turneringer, hvor en møter minst tre GMer.
I 2007 var det over tusen stormestre i verden. Norge hadde ni GMer.
Se også:  GM  IM  FM  ELO-rating  FIDE  Sjakktitler  VM  WGM  WIM
Hurtigsjakk  –  er sjakk med begrenset tid.
Ca. en halv time på hele partiet.
Se også:  Hurtigsjakk  Lynsjakk  HurtigVM2019.html 
IM  –  Tittelen Internasjonal mester er en livsvarig tittel,
som i tillegg til en rating på 2400 forutsetter, tre IM-napp.
IM-napp (norm, inntegning) fåes gjennom en ratingprestasjon på over 2450 i internasjonale turneringer, der en møter minst tre IM-er eller to GM-er. Et annet krav er deltakelse fra flere land.
Se også:  IM  GM  FM  ELO-rating  FIDE  WGM  WIM
J’adoube  –  kommer fra fransk og betyr «jeg retter» på brikker som står skjevt i rutene, og som ikke er hensikten å flytte i neste trekk.
Se også:  Jadoube 
     K  –  Kongen  kan bevege seg i alle retninger, men kun med ett skritt om gangen.
Kongen er sjakk dersom den er angrepet av motstanderens brikker.
Når kongen er truet, og ikke kan flytte seg, eller dekke seg, eller at brikken som trues ikke kan slåes, er kongen sjakkmatt.
Patt, ligner på matt, men uten at kongen er truet, og partiet er remis.
Avdekkersjakk er når en brikke flyttes slik at den åpner for en annen brikke, som sjakker.
Se også:  ♔   ♙    ♕   ♗    ♘     Remis  Rokade  Sjakkbrikker  Sjakkmatt 
Kvalitet  –  er forskjellen mellom to brikkers verdi.
Kan også bety å vinne en turnering på kvalitet; som betyr at en har møtt sterkere spillere gjennom turneringen.
Se også:  Kvalitet       
Lynsjakk  –  er sjakk med begrenset tid,
som regel 5 minutter pr. spiller for hele partiet.
Se også:  Lynsjakk  Hurtigsjakk  LynVM2019.html 
Løperen er raskere enn hesten, men den er fargeblind.
    L  –  Løperen  (B – Bishop)  kan bevege seg langs diagonalene og kan ikke hoppe over andre brikker.
Løperen har omtrent samme verdi som tre bønder. I åpne stillinger regnes imidlertid løperen som sterkere fordi den har lengre rekkevidde. Den kan også stoppe en springer eller endog låse en springer fast ved randen.
Løperparet regnes i de fleste tilfeller som en liten fordel. Hvis alt annet er likt, er løperparet verdt en halv bonde, men styrkeforholdet må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Ulikfargede løpere kan øke sjansen for remis, især om det er få brikker igjen på brettet.
En «dårlig løper» er en løper som har samme farge som ens egne, blokkerte bønder, og dekker ikke svekkede feltene av motsatt farge.
Se også:  ♗   ♙    ♕   ♔    ♘     Fianchettere  Kvalitet  Løperparet  Sjakkbrikker   
Løperparet  –  er som regel sterkere enn løper og springer eller springerparet.
Løper og springer er like sterke, men forskjellen oppstår når den ene part har begge løperne.
Løperparet, en trygg kongestilling og terrengfordel er ofte langvarige fordeler.
Se også:  Løperparet    Kvalitet   
Match-partier  –  Det er ikke så viktig å vinne mange partier. Det holder å vinne ett parti mer enn motstanderen.
Se også:  Match-partier 
NM  –  Norgesmesterskapet.
Se også:  NM  NNM 
NNM  –  Nord-Norsk mesterskap.
Se også:  NNM  NM 
NSF  –  Norsk sjakkforbund, stiftet i 1914, er tilsluttet Nordisk Sjakkforbund, European Chess Union og det internasjonale sjakkforbundet FIDE.   
Se også:  NSF  sjakk.no.
OL  –  Olympiske leker.
Se også:  OL  Sjakk-OL 
PGN  –  Portable Game Notation er en standard for å overføre sjakkpartier mellom ulike programmer.
Se også:  PGN  FEN  Sjakknotasjon  Sjakkbrett  Sjakkbrikker 
Posisjonsspill  –  handler bl.a. om:
– Sterke og svake felter.
– Sterke og svake bønder.
– Sterke og svake offiserer.
– Sentrum.
– Terrengfordel.
– Trygg kongestilling.
– Aktive brikker.
– Initiativ.
– Hull.
– Rokadestillinger.
– Løperparet.
– Frarøve motstanderen sjanser.
– Bygge sten på sten.
– Sunn struktur. Harmoni mellom brikkene.
– Spille på små ting og skape noe større av summen av det lille.
– Brikkesamarbeid.
– Bonde-strukturer.
Alt må telles og veies, og tilslutt må dette vektes mot hverandre.
Se også:  Posisjonsspill  Strategi 
Remis  –  er uavgjort og innebærer poengdeling.
Se også:  Remis  Sjakkmatt  
Rokade  –  er et spesialtrekk hvor kongen og tårnet flyttes samtidig.
Mange rokerer på autopilot.
Man man bør alltid ha en grunn til å rokere.
Hvis man ikke rokerer, kan man tjene et tempo, gi initiativ og mulighet for å spille på momentum.
Kongen har ofte en fremtid i sentrum i sluttspill.
Se også:  Rokade    Sjakkbrikker   

Sjakk  –  I sjakk starter spillerne likt.
(Til forskjell fra f.eks. kortspill hvor også flaks kan være en faktor.)
Det er kun to hjerner som kjemper, og fysiske forskjeller har ingen betydning.
Prestasjoner kan måles objektivt. Vinst, tap eller remis måles eksakt.
Ratingsystemet kan måle fremgang og tilbakegang hos en spiller over tid.
I sjakk er målet å angripe motstanderen konge, og å sørge for at den ikke slipper unna.
Klarer man det har man vunnet.
Kongen er det viktige symbol som alt dreier seg om; det er dens skjebne som er avgjørende.
– Sjakk er et krigsspill, men noe forenklet i forhold til virkelig krig.
Den som vinner er den som er best til å forutse trekkene i spillet.
Man prøver å presse motstanderens konge og beskytte sin egen,
Se også:  Sjakk 
Sjakkhistorie  –  Sjakk er et av de eldste strategispillene som finnes.
For over to tusen år siden ble sjakk oppfunnet i India.
Legenden forteller at vismannen Sibba Ibn Dahir i India oppfant sjakkspillet.
Kongen brydde seg ikke om hvordan undersottene sine hadde det.
For å lære herskeren en lekse, oppfant den kloke Sibba et spill,
– der kongen var den viktigste brikken,
– men kongen var maktesløs uten de andre brikkene.
Spillet gjorde kongen til en rettferdig og omsorgsfull hersker.
Se også:  Sjakkhistorie  ep  FIDE  NSF  Rokade  Sjakkur  Sjakkhistorie.html 


ASCII-sjakkbrett.
          Svart
  ---------------------------------------
8 | #T | #S | #L | #D | #K | #L | #S | #T |
 |---------------------------------------|
7 | #B | #B | #B | #B | #B | #B | #B | #B |
 |---------------------------------------|
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |---------------------------------------|
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |---------------------------------------|
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |---------------------------------------|
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |---------------------------------------|
2 | ^B | ^B | ^B | ^B | ^B | ^B | ^B | ^B |
 |---------------------------------------|
1 | ^T | ^S | ^L | ^D | ^K | ^L | ^S | ^T |
  ---------------------------------------
  a  b  c  d  e  f  g  h
          Hvit
T = Tårn (R = Rook).
S = Springer (N = kNight).
L = Løper (B = Bishop).
D = Dronning (Q = Queen).
K = Konge (K = King).
B = Bonde (P = Pawn).
x  Slag.
+  Sjakk.
#  Sjakkmatt.
Svarte brikker har et #-symbol til venstre, og hvite brikker har ^-symbol til venstre. F.eks. er #L svart løper, mens ^L er hvit løper.
Se også:   ASCII-sjakkbrett   Sjakkbrett  Sjakknotasjon  Unicode 
Sjakkbrettet   har 8×8 = 64 sorte og hvite felter.
 
8
7
6                
5                
4                
3                
2
1
  a b c d e f g h
Brettet er delt inn i rader fra 1 til 8 og linjer fra a til h.

Feltene har navn angitt med bokstav-tall-koordinater.

Ruten nederst til venstre, heter a1 og ruten i øverst i høyre hjørne heter h8.

Hvit har fordelen med å begynne, som kan sammenlignes med å ha serven i tennis, eller hjemmebane i fotball.

For hvits første trekk er det 20 lovlige trekk, (16 bondetrekk og fire springertrekk). Hver av disse kan gi 20 lovlige mottrekk fra svart.
Antall mulige stillinger etter første trekk blir dermed 20×20 = 400.
Hvits andre trekk kan gi 400×20+ = over 8000 stillinger.
Sorts andre trekk kan gi 8000×20+ = over 160000.
Hvits tredje trekk kan gi 160000×20+ = over 3,2 millioner.
Sorts tredje trekk kan gi 3200000×20+ = over 64 millioner.
Hvits fjerde trekk kan gi 64M×20+ = over 1,28 milliarder.
Etter sorts fjerde trekk kan det oppstå 1280M×20+  = over 25,6 milliarder stillinger.
Det virkelige tallet er trolig over tre ganger så høyt som skissert over. Antallet lovlige mottrekk vil variere, men i skissen over er det regnet med i gjennomsnitt over tjue mulige trekk i hver stilling. Noen stillinger vil bli like selv om trekkfølgen er forskjellig.
Se også:  Sjakkbrett  ASCII-sjakkbrett  Sjakkbrikker  Sjakknotasjon 

Sjakkbrikker.  
     Konge.
     Dronning.
     Tårn.  
     Løper.
     Springer, hest.
     Bonde.
Se også:  Sjakkbrikker     ♙         Sjakkbrett  Sjakkmatt  Sjakknotasjon   ♖   Unicode 
Sjakkmatt  –  oppstår når ens konge er sjakk, og en ikke kan:
– Slå brikken som truer.
– Dekke med andre brikker.
– Eller gå unna.
Notasjon: # (ascii) eller †† (unicode).
Se også:  Sjakkmatt   #     Sjakkbrikker 
Sjakknotasjon:
Brikkene benevnes med offiserens forbokstav:
D  –  dronning.    (Q – queen).
K  –  konge.    (K – king).
L  –  løper.    (B – bishop).
S  –  springer, hest.    (N – knight).
T  –  tårn.    (R – rook).
ep  –  en passent.
×  –  slag.
 –  sjakk.
††  –  sjakkmatt.
0-0  –  Kort rokade.
0-0-0  –  Lang rokade.
Se også:  Sjakknotasjon  ep  FEN  PGN  Sjakkbrett  Sjakkbrikker 
Sjakk-OL  –  Sjakk Olympiske leker.
2010. Sjakk-OL i Khanty-Mansiysk i Russland.
2012. Sjakk-OL i Istanbul i Tyrkia.
August 2014. Sjakk-OL i Tromsø.
Se også:  Sjakk-OL  OL 
Sjakkur  –  er et spesialur som består av to sammenkoblede klokker, slik at bare en av klokkene går av gangen.
Etter at et trekk er utført, trykkes det på klokken slik at egen klokke stopper og motpartens klokke starter.
Klokkene har en klaff som faller når betenkningstiden er ute. Klaffen regnes som falt når en av spillerne gjør et gyldig krav om det, eller at turneringsledelsen ser det.
På forhånd kan det avtales et visst antall trekk på en viss tid. F.eks. er det i turneringspartier vanlig med to timer på førti trekk.
10.08.1866. Mekaniske sjakklokker i form av sandglass ble tatt i bruk for første gang i kampen Steinitz mot Anderssen. Tidsbegrensningen var 20 trekk på 2 timer.
Se også:  Sjakkur  Sjakkhistorie
Sjakk-titler  –  blir tildelt spillere av verdenssjakkforbundet FIDE når de har oppnådd en rekke krav.
Kravene kan være ratingmessige eller omfatte gitte prestasjoner i turneringer.
Stormester er den høyeste tittelen.
Se også:  Sjakktitler  GM  IM  FM  ELO-rating  FIDE  WGM  WIM
    S  –  Springeren, hesten (N –  Knight)  kan bevege seg to felter frem og ett til siden, eller et felt frem og to til siden, og kan hoppe over andre brikker.
Legg merke til at en sentrumsplassert springer har 8 felter å gå til, mens en randplassert springer bare har fire felter.
 
Se også:   ♘   ♙    ♕   ♔   ♗     Gaffel  Kvalitet  Kvalitet    Løperparet  Sjakkbrikker 
Strategi  –  er gå gjøre gode trekk når det ikke skjer noe.
Taktikk er å gjøre gode trekk når det skjer noe.
Hvis man har svart mot sterke motstandere; kan en strategi være å spille solid og ikke ta unødige sjanser.
Se også:  Strategi  Posisjonsspill  Taktikk 
Taktisk betyr konkrete varianter.
Taktikk  –  Taktikk er å gjøre gode trekk når det skjer noe.
Strategi er gå gjøre gode trekk når det ikke skjer noe.
Se også:  Taktikk  Strategi 
Terreng  –  Å ta terreng kan innebære en fordel.
Den part som har lite terreng kan få en trang og fastlåst stilling hvor brikkene står i veien for hverandre.
Den som har terrengfordel kan få en dynamisk stilling som lett kan endres.
Den som står trangest ønsker som regel å bytte brikker for å lette plassproblemet i egen leir.
Den som har romfordel ønsker å bevare flest mulig brikker på brettet.
Se også:  Terreng 
     Tårnet (T)  –  Rook (R) kan bevege seg langs rader og linjer. Kan ikke hoppe over andre brikker.
 
Se også:  ♖   ♙    ♕   ♔   ♗    ♘   Kvalitet  Rokade  Sjakkbrikker 
Unicode-sjakkbrikker.      .
Se også  Unicode  Sjakkbrikker 
VM  –  Verdensmesterskap.
Se også:  VM 
WADA  –  Verdens antidopingbyrå.
Det er de samme dopingprøver som i annen idrett.
Se også:  WADA 
WGM  –  kvinnelig stormester i sjakk. Kravet er en internasjonal rating på 2300 og tre napp med ratingprestasjon på 2400.
Se også:  WGM 
WIM  –  Women International Master. Kravet er en internasjonal rating på 2200 og tre napp med ratingprestasjon på 2250.
Se også:  WIM 
WO  –  Walk Over.
Se også:  WO 
Å lære  –  de grunnleggende sjakkreglene, og hvordan brikkene flytter seg, er ikke spesielt vanskelig.
Å bli en god sjakkspiller er veldig vanskelig fordi kompleksiteten som kommer ut av konsekvensene av disse relativt enkle reglene blir så stor.
Men det er heller ikke nok å være god, man må også spille godt.
Se også:  Å lære sjakk  Å bli god 
Å bli en god sjakkspiller  –  er lettere idag fordi man har mulighet for å lære raskere.
Tidligere hadde spillerne fra Sovjetunionen en fordel ved at de hadde tilgang til rikholdige partiarkiver på kartotekkort.
Idag kan man kjøpe den samme informasjonen med over 4,5 millioner partier for under 150€.
Dessuten finnes flere og bedre bøker.
I tillegg finnes raskere datamaskiner med sterkere og bedre programvare.
Se også:  Å bli god  Å lære sjakk