nilsmartin.no

 nilsmartinno 

Introduksjon

Alle partier har til felles at de vil gjøre verden bedre. Men det er forskjellige metoder som en tror er bra.
Noen vil at alt skal være offentlig og andre mener at alt skal være privat. Kanskje er det en kombinasjon som er det beste.

Frp (Fremskrittspartiet) står nærmest Liberalistene, men det er mange forskjeller.

Liberalistene vil at alt skal være privat.
Liberalistene vil avvikle alle skatter.
Liberalistene vil dekonstruere velferdsstaten.
– Private skoler.
– Private sykehus.
– Norge ut av EU og FN.
– Profesjonelt militær med vanlig ansettelse.
– Fjerning av dokumentavgift, formueskatt og NRK-lisens.
Liberalistene er imot alle lover som bryter retten til eget liv som f.eks. DLD, røykeloven, bioteknologiloven.
– Loven bør være enkel, forståelig og ikke minst objektiv, og ikke uklar, uforståelig og tvetydig.
– Det antas at under frihet vil velstanden øke for alle.
– Frihandel kan føre til at det ikke blir noe norsk landbruk.
– Næringene skal holde liv i folket, det er ikke folket som skal holde liv i næringene.
– Gullstandard gjør at pengeverdien ikke kan manipuleres (prisstigning og inflasjon).
– Filosofi er viktig fordi det gir et prinsipielt teoretisk grunnlag som ingen andre partier har.
– Virkeligheten er som den er, den gjør ingenting, og man må bare forholde seg til den.
Liberalistene vil ha gode konsekvenser med gode virkemidler. Andre partier vil det samme, men med dårlige virkemidler (skattetvang).
Liberalistene befinner seg til høyre i økonomisk frihet (null skatt).
Liberalistene er sosialliberale, slik den tradisjonelle venstresiden, med personlig frihet (abort, surrogati, ekteskap, homofili).
(Venstresiden i USA kalles f.eks. liberals fordi de er sosialliberale. Problemet er at de er for økonomisk skattetvang.
Og Republikanerne står for økonomisk frihet.)
De norske liberalistene står for den tredje vei, med økonomisk liberalisme fra høyresiden og sosialliberalisme fra venstresiden.
Liberalistene liker å si at de er på fredssiden. De tar det beste fra begge blokker, derav fargen lilla som er det beste fra blått og rødt.
– Fattigdom reduseres raskere med mer økonomisk frihet.
– For ikke mange tiår siden hadde ikke verdens rikeste tilgang til smarttelefon, dagens biler og måltid på Maemo. Rett og slett fordi verdiene og velstanden ikke eksisterte.
– Hvis en person øker sin inntekt og velstandsnivå f.eks. fra 200 til 350 tusen årlig har dette enormt mye større effekt for personen enn om en går fra 1 million til 1 milliard.
– Fattige har like mye bruk for frivillige løsninger og rett å bestemme mer over eget liv og inntekt som de rike.
– Store selskaper manøvrerer svært godt innenfor dagens høye skatter, avgifter og reguleringsbaserte samfunn, fordi det hindrer konkurranse fra mindre bedrifter.
– Velstand er dynamisk. (Kaka som skal fordeles vokser og blir større.)
Det er ikke slik at velstanden er konstant nullsumspill hvor noens store kakestykke gir mindre til andre.
– Verdier må skapes før de kan brukes.
– Kjernekraft. Partiet er det eneste som har et klart positivt standpunkt bygging av atomkraftverk i Norge så snart som mulig, helst basert på thoriumreaktor. Denne formen for kraftproduksjon er både sikker, ren og effektiv. Kjernekraft bidrar også til lavere CO₂-utslipp.
– Sikkerhetsnett? Det antas at økt velstand vil gi mindre behov for trygde- og stønadsordninger.
– Klima? Mange medlemmer støtter Klimarealistene.
Offisielt har partiet ikke noen mening og forsøker å unngå temaet.
EØS. Liberalistene vil erstatte EØS-avtalen med en handelavtale med de europeiske landene.
Fri flyt av varer trenger ikke mer byråkrati, heller mindre.
Liberalistene vil fjerne unødvendige reguleringer som norske politikere og EU byråkrater har innført, og gi mer makt tilbake til nordmenn.
Desentralisering av makt er å bringe makten så nær som mulig der avgjørelsene tas;  – Dvs. mest mulig makt ned til individuelt nivå.
Dødshjelp. Liberalistene ønsker legalisering av aktiv dødshjelp.
Liberalistene ønsker å åpne for assistert selvmord i Norge.
Alle store partier lover bedre:
– Skole.
– Helsevesen.
– Eldreomsorg.
– Kollektivtrafikk.
– Osv, som de gjør foran hvert valg.

Det er åpenbart for alle at det er verdiløst valgflesk; ingen tar løftene på alvor;

Velgerne vet dette og bryr seg ikke noe om hva partiene sier på disse områdene.
Løftene kommer ikke til å bli holdt, og stort sett kommer det til å bli dårligere år for år.

Hvorfor?
Fordi velferdsstaten, innebærer at alle tilbudene skal være skattefinansiert. Dvs. er et system hvor insentivene bidrar til å svekke gode egenskaper.

Mer fundamentalt: Velferdsstaten er slik at den tar fra de produktive og gir til de mindre produktive.
Siden produksjon er velstand, vil velferdsstaten føre til at velstanden over tid blir lavere.

Liberalistene er det eneste partiet som skiller seg ut fra denne triste og grå massen.

Liberalistene vil ha skatte- og avgiftslettelse, deregulering og privatisering:
det skal være en selv som skal styre sitt liv, og ikke politikere og byråkrater.

Partiet er det eneste som har forstått at velferdsstaten er et umoralsk og upraktisk system, og at den ikke er bærekraftig.

Partiet går inn for det eneste alternativet som kan gi stabile samfunn preget av fred, harmoni og velstand:
nemlig full individuell frihet.


Stemmetillegg (forhåndskumulering). Partiene gir stemmetillegg til enkelte kandidater.
Disse står med uthevet skrift øverst på stemmeseddelen.

Personstemmer (kumulering) betyr at stemmegiveren kan gi et ekstra stemmetillegg ved å krysse av i ruten foran kandidaten.

Slenger er en personstemme til en kandidat på en annen liste.Lenker

liberalistene.org

youtube.com Liberalistene.

liberaleren.no 

 

 

Partileder Ronny Skjæveland.