nilsmartin.no

 nilsmartin.no 

 

 


PHP-ordbok

Akronym  –  er initialord. Dvs. ord som dannes av en forkortelse av forbokstavene eller begynnelsesbokstavene til andre ord.
Akronym uttales som et vanlig ord; (ikke bokstav for bokstav).
F.eks. leses EU som enkeltbokstaver og er ikke et akronym.
Akronymer kan inngå i nye ord og uttrykk: F.eks. kan LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) inngå i Laserskriver,
PowerPC (Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing), kan inngåi PReP (PowerPC Reference Platform).
NATO betyr «North Atlantic Treaty Organisation» (Atlanterhavspakten).
Rekursive akronymer er selvrefererende og viser til seg selv. Eksempler: PHP, GNU.
Se også:  Akronym  BRICS  PHP  GNU 
Betingelse  –  er et uttrykk som enten kan bli sann eller usann.
Det enkleste er sammenligning av variabler, (x == y). Det brukes to eller tre likhetstegn.
Hvis en bruker bare ett likhetstegn er det en ugyldig sammenligning.
Se også:  Betingelse 
Bool  –  bare to verdier, sann eller usann (true eller false).
TRUE er en konstant som er sann.
FALSE er en konstant som er usann.
Se også:  Bool 
BRICS  –  er en samlebetegnelse på Brasil, Russland, India, China (Kina) og Sør-Afrika.
Før 2011. Landene ble omtalt som BRIC før Sør-Afrika kom med.
Se også:  BRICS  Akronym 
CGI  –  Common Gateway Interface.
Se også:  CGI 
CMS  –  Content Management system.
Se også:  CMS  Internettordbok.html 
CSS  –  Cascading Stylesheet.
Se også:  CSS  HTML  JavaScript  Vevside  WWW  Internettordbok.html  CSS.html.
Datatyper  –  PHP har åtte datatyper.
– Heltall. (Integers.)
– Flyttall. (Double.) (Float.) Tall med komma; f.eks: 3,14.
– Boolske (Booleans) har bare to mulige verdier; sann eller falsk.
– NULL er en spesiell type som bare har en verdi: NULL.
– Strenger er sekvenser av tegn.
– Matriser (Arrays) er sammensatte og indekserte samlinger av ulike verdier og typer.
– Objekter er instanser av klasser.
Se også:  Datatyper  Bool  Matrise 
date()  –  gir dagens dato.
Se også:  date() 
do {kommandoer} while (betingelse)  –  er en modifisert utgave av while.
Forskjellen fra while er at løkken blir kjørt minst en gang selv om betingelsen er usann.
Se også:  do  While   Løkker  
echo  –  kan brukes for å skrive ut en variabel til vevsiden.
Se også:  echo  print  Variabler 
Fnutter  –  finnes av to typer;   '  enkelfnutt og  "  dobbelfnutt.
Se også:  Fnutter  Internettordbok.html 
Flyttall  –  (doubles) er tall med komma; f.eks: 3,14.
Se også:  Flyttall  Heltall 
For-løkker  –  kan brukes når en på forhånd vet hvor mange ganger kommandoen skal utføres.
Se også:  For  Løkker  
fread  –  har flere muligheter enn readfile.
Se også:  fread  include  readfile  unlink 
Funksjoner  –  gjør det lettere å modulere koden i mindre oppgaver.
Funksjoner kan ha parametre.
Funksjoner kan ha referanse-parametre.
Funksjoner kan bruke globale variable direkte.
PHP lagrer alle globale i en matrise som heter $GLOBALS['globalens navn'].
Se også:  Funksjoner  Objekter 
GNU  –  Akronym for GNU Not UNIX.
Se også:  GNU  Akronym 
Heltall  –  (integer) er tall uten desimaltegn.
Kan være både positive og negative.
Se også:  Heltall  Flyttall  Heltallsdivisjon 
Heltallsdivisjon  –  x % y;
Se også:  Heltallsdivisjon  Heltall 
HTML  –  Hyper Text Markup Language.
Se også:  HTML  CSS  JavaScript  Vevside  WWW  Internettordbok.html  HTML.html 
i++  –  betyr det samme som  i = i + 1;
Imidlertid er i++ litt raskere.
Se også:  i++ 
if (betingelse) {kommandoer}  –  Betingelsen er et logisk uttrykk.
Kolon-notasjon er en alternativ syntaks, hvor krøllparentesene erstattes med kolon og endif.
Se også:  if  Logikk  switch 
include  –  kan inkludere filer.
Inkludering er nyttig når en ønsker å ha samme tekst på flere vev-sider. F.eks. standard topp, bunn, marg, meny, osv.
Se også:  include  readfile  unlink 
Java  –  Java er et Objekt Orientert programmeringsspråk.
Se også:  Java  JavaScript  Internettordbok.html 
JavaScript  –  er et skriptspråk som kan brukes til å programmere websider.
Se også:  JavaScript  CSS  HTML  Java  SVG  Vevside  Javaskript.html Internettordbok.html 
KLOC  –  Kilo LOC. Tusen kodelinjer.
Se også:  KLOC  LOC 
Kommentarer  –  Kommentartegn.
// dobbelslash gjelder for en linje.
# gjelder for en linje.
/**/ kan brukes for kommentarer over flere linjer.
Se også:  Kommentarer  #  //  /**/ 
#  –  Kommentartegn som gjelder for en linje.
Se også:  #  Kommentarer  //  /**/ 
//  –  Kommentartegn som gjelder for en linje.
# kan også brukes på samme måten.
Det er det samme som brukes bl.a. i CSS og Javascript.
Se også:  //  Kommentarer 
/* Multilinje-kommentartegn */  –  kan brukes for kommentarer over flere linjer.
Det er samme som brukes bl.a. i CSS, Javascript, C, C++ og Java.
Se også:  /**/  Kommentarer  #  // 
Konkatenering  –  betyr å legge sammen to strenger.
Ordet betyr kjetting (catena) på latin.
Se også:  Konkatenering 
Konstanter  –  lages ved å bruke define-funksjonen.
Se også:  Konstanter 
LOC  –  Line Of Code. Kodelinjer.
Se også:  LOC  KLOC 
Logikk  –  Boolske verdier kan ha to verdier; TRUE og FALSE.
Se også:  Logikk  if 
Løkker  –  Sløyfer. Loops. Nyttig når en trenger å utføre samme operasjon mange ganger etter hverandre.
Break stopper løkken og fortsetter utenfor løkken.
Continue bryter og fortsetter fra starten av løkken.
Se også:  Løkker   do  For  While  
Matrise  –  (array) er en spesiell variabel som kan inneholde flere verdier.
En array kan sees på som en matrise eller tabell som består dataelementer. Hvert element har nøkkel (eller indeks) og tilhørende verdi. Elementene er indeksert fra 0 og oppover.
foreach kan gå gjennom alle elementene i en matrise.
Se også:  Matrise  Multidimensjonale matriser 
Multidimensjonale matriser  –  kan ha to eller flere indekser.
Se også:  Matrise  Multidimensjonale matriser 
Objekter  –  er datatyper som kan inneholde data i form av variable og funksjoner.
Objekter defineres med klasse-navn.
Se også:  Objekter  Funksjoner  OOP 
OO  –  Objekt-Orientert.
Se også:  OO  OOP 
OOP  –  OO-programmering.
Se også:  OOP  OO 
PDF  –  Portable Document Format.
Se også:  PDF  Internettordbok.html 
PHP  –  PHP er åpent, plattformuavhengig, gratis under GNU lisens, høynivå, objekt-orientert skriptspråk (interpreterende programmeringsspråk).
PHP er et tjenerside-skriptspråk som kan brukes til å lage dynamiske og interaktive vev-sider, som kjøres på tjeneren, og brukes til å sette sammen dokument-kodene, før de sendes til brukeren.
– (Til forskjell fra klient-orienterte språk som f.eks. Javascript, HTML, CSS som prosesserer dokumentet etter at det er lastet ned til klient-maskinen.)
PHP er et rekursivt akronym for «PHP: Hypertext Preprocessor».
Et annet akronym er Personal Home Page.
PHP-kode kan integreres med html.
Vanligvis bør php og html-kode være mest mulig adskilt, men integrering kan være praktisk i noen tilfeller.
Se også:  PHP  Akronym  PHP.html  Internettordbok.html 
Plattformuavhengig  –  betyr at man kan utvikle og kompilere på en plattform.
Når programmet er ferdig kan det kjøres på andre plattformer uten at en trenger å gjøre endringer.
Se også:  Plattformuavhengig 
print  –  kan brukes for å skrive ut en variabel til vevsiden.
Se også:  print  echo  Variabler 
readfile  –  leser innholdet i en fil.
Se også:  readfile  fread  include  unlink 
Ren tekst  –  er tekst uten formatering.
Se også:  Ren tekst  Unicode  Internettordbok.html 
RFC  –  Request For Comments er et standarddokument.
Se også:  RFC  Webstandarder  Internettordbok.html 
SQL  –  Structured Query Language.
Se også:  SQL 
SVG  –  Scalable Vector Graphics.
Se også:  SVG  CSS  HTML  JavaScript  Internettordbok.html 
switch  –  er en måte å sjekke betingelser på,
f.eks. istedet for mange if elseif utsagn.
Se også:  switch  if 
~  –  Tilde.
Se også:   ~   Internettordbok.html 
Unicode  –  er en universell tegnkoding med alle verdens bokstaver og tegn.
Se også:  Unicode  HTML  Internettordbok.html 
Variabler  –  starter med $-tegn. Verdier tilordnes med = tegnet.
Variabler deklareres ikke, men skapes idet de tilordnes en verdi. Variablene er case-sensitiv.
PHP er svakt typet språk. Selv om en variabel er tilordnet et tall, kan den i neste omgang settes til å peke på en tekst. Variablene er ikke typedefinert og kan dermed peke til alle typer objekter.
Se også:  Variabler  echo 
Vevside  –  Webside. Nettside. Nettsted. Hjemmeside.
PHP er laget spesielt for vevsider.
Det er mulig å inkludere PHP-kode i vev-sider sammen med html, css og JavaScript.
Se også:   Vevside  CSS  HTML  JavaScript  WWW  Internettordbok.html 
Vevtjener  –  Webserver.
Se også:  Vevtjener  Internettordbok.html 
Webstandarder  –  er anbefalinger, ikke standarder.
Se også:  Webstandarder  Internettordbok.html 
while (betingelse) {kommandoer}  –  utfører kommandoene så lengen betingelsen er sann.
Se også:  While   do  Løkker  
WWW  –  Verdensveven. World Wide Web.
Se også:  WWW  CSS  HTML  Vevside  Internettordbok.html 
XML  –  EXtensible Markup Language.
Se også:  XML 
Åpen kildekode  –  er åpen for innsyn fra alle, kan modifiseres av alle, kan gjenbrukes i annen programvare og fritt distribueres til andre.
Se også:  Åpen kildekode  Åpen standard  Internettordbok.html 
Åpen standard  –  er fritt tilgjengelig, fri bruk, avgiftsfri, plattformuavhengig.
Se også:  Åpen standard  Åpen kildekode  Internettordbok.html