nilsmartin.no

 nilsmartin.no 

 

 


Javaskript-ordbok

AJAX  –  Asynchronous JavaScript And XML er en teknikk for å utvikle interaktive nettapplikasjoner.
2005. AJAX ble introdusert.
Se også:  AJAX  JavaScript  jQuery  XML  Internettordbok.html
Betingelse  –  er et uttrykk som enten kan bli sann eller usann.
Det brukes to eller tre likhetstegn.
Se også:  Betingelse  Javaskript.html 
Bool  –  bare to verdier, sann eller usann (true eller false).
Se også:  Bool  Javaskript.html 
CGI  –  Common Gateway Interface.
Se også:  CGI 
CSS  –  Cascading Stylesheet.
Se også:  CSS  HTML  JavaScript  Vevside  WWW  Internettordbok.html  CSS.html.

 

 

Dato  –  er et forhåndsdefinert objekt.
Se også:  Dato  Javaskript.html 
DHTML  –  Dynamisk HTML, er en samlebetegnelse hvor man med statisk HTML, CSS-skripting i kombinasjon med JavaScript og DOM lager interaktive og animerte websider.
Se også:  DHTML  HTMLordbok.html 
DOM  –  Document Object Model er en struktur som nettleseren lager etter å ha lest et HTML-dokument.
Se også:  DOM  Javaskript.html  HTMLordbok.html 
document.write()  –  kan brukes for å skrive en variabel til et html-dokument.
Se også:  document.write  Variabler  Javaskript.html 
ECMA  –  European Computer Manufactures Association.
Se også:  ECMA  ECMAScript 
ECMAScript  –  er standarden som JavaScript er basert på.
EcmaScript 6 inkluder klasser og nye RegExp-, streng- og matematikk-metoder.
Referrer Policy-spesifikasjonen og støtte for PCM WAV-lyd i HTML5 Audio.
EcmaScript 7. Clipboard API og ASM.js er til vurdering.
Se også:  ECMAScript  ECMA 
Flyttall  –  (doubles) er tall med komma; f.eks: 3,14.
Se også:  Flyttall  Heltall  Javaskript.html 
Fnutter  –  finnes av to typer;   '  enkelfnutt og  "  dobbelfnutt.
Dobbeltfnutter brukes for å angi "tekst". Denne teksten blir behandlet av JS. Hvis fnuttene utelates behandles teksten som variabler.
Se også:  Fnutter  Javaskript.html  HTMLordbok.html  Internettordbok.html 
Flash  –  bruker actionscript, en variant av ECMAScript.
Se også:  Flash 
For-løkker  –  kan brukes når en på forhånd vet hvor mange ganger kommandoen skal utføres.
Se også:  For  Løkker  Javaskript.html 
Funksjoner  –  gjør det lettere å modulere koden i mindre oppgaver.
Se også:  Funksjoner  Objekter  Javaskript.html 
Heltall  –  (integer) er tall uten desimaltegn.
Kan være både positive og negative.
Se også:  Heltall  Flyttall  Heltallsdivisjon  Javaskript.html 
Heltallsdivisjon  –  x%y;
Se også:  Heltallsdivisjon  Heltall  Javaskript.html 
HTML  –  Hyper Text Markup Language.
Se også:  HTML  CSS  JavaScript  Vevside  WWW  Internettordbok.html  HTMLordbok.html  HTML.html 

 

 

i++  –  betyr det samme som  i = i + 1;
Se også:  i++  Javaskript.html 
IDE  –  Integrated Development Environment.
Se også:  IDE  Internettordbok.html 
if (betingelse) {kommandoer}  –  Betingelsen er et logisk uttrykk.
Kolon-notasjon er en alternativ syntaks, hvor krøllparentesene erstattes med kolon og endif.
Se også:  if  Logikk  switch  Javaskript.html 
Java  –  er et OO-programmeringsspråk utviklet av Sun Microsystems.
Se også:  Java  JavaScript  OO  OOP  Internettordbok.html 

 

 

JavaScript  –  er et objektorientert interpreterende skriptspråk som kan brukes i html-dokumenter for å utvide funksjonaliteten til vev-sider.
– Tilgjengelighet. JavaScript har en enorm og utbredelse.
– Sikkerheten er god.
– Ytelse. Programkode som kjøres på brukerens maskin kan avlaste tjeneren.
– Syntaksen ligner på vanlige programmeringsspråk.
– HTML har mange elementer som kan justeres med Javascript.
– Er ikke OS begrenset.
– Trenger ingen installasjon.
– Er alltid oppdatert.
– Er tilgjengelige fra alle maskiner og dingser som man bruker.
– Ulemper: Språket er begrenset av sikkerhetshensyn.
– Syntaksen er vanskelig for vanlige folk å forstå.
Se også:  JavaScript  CSS  HTML  Java  SVG  Vevside  Javaskript.html  Internettordbok.html  HTMLordbok.html 
JSON  –  JavaScript Object Notation er et tekstbasert datautvekslingsformat som er språk- og plattformuavhengig selv om den er basert på et subsett av JavaScript-syntaks.
Se også:  JSON  JavaScript 
jQuery  –  er et JavaScript bibliotek.
Se også:  jQuery 
KLOC  –  Kilo LOC. Tusen kodelinjer.
Se også:  KLOC  LOC 
Knapper  –  Det finnes tre ferdiglagde pop-up bokser: alert, confirm og prompt.
Se også:  Knapper  Popup  Javaskript.html 
Kommentarer  –  Kommentartegn.
// dobbelslash gjelder for en linje.
/* for kommetarer som går over flere linjer. */
Se også:  Kommentarer  //  /**/  Javaskript.html 
//  –  Kommentartegn som gjelder for en linje.
Det er det samme som brukes bl.a. i CSS og PHP.
Se også:  //  Kommentarer  Javaskript.html 
/* Multilinje-kommentartegn */    kan brukes for kommentarer over flere linjer.
Det er samme som brukes bl.a. i CSS, PHP, C, C++ og Java.
Se også:  /**/  Kommentarer  //  Javaskript.html 
Konkatenering  –  betyr å legge sammen to strenger.
Ordet betyr kjetting (catena) på latin.
Se også:  Konkatenering  Javaskript.html 
Konstanter  –  deklareres med nøkkelordet const.
Se også:  Konstanter  Javaskript.html 
LOC  –  Line Of Code. Kodelinjer.
Se også:  LOC  KLOC 
Logikk  –  Boolske verdier kan ha to verdier; TRUE og FALSE + pluss udefinert.
Se også:  Logikk  if  Javaskript.html 
Løkker  –  Sløyfer. Loops.
Nyttig når en trenger å utføre samme operasjon mange ganger etter hverandre.
Break stopper løkken og fortsetter utenfor løkken.
Continue bryter og fortsetter fra starten av løkken.
Se også:  Løkker  For  While   Javaskript.html 
Matrise  –  (array) er en spesiell variabel som kan inneholde flere verdier.
Elementene er indeksert fra 0 og oppover.
En array kan sees på som en matrise eller tabell som består dataelementer. Hvert element har nøkkel (eller indeks) og tilhørende verdi. Elementene er indeksert fra 0 og oppover.
foreach kan gå gjennom alle elementene i en matrise.
Se også:  Matrise  Javaskript.html 
NaN  –  Not a Number.
Se også:  NaN  Javaskript.html 
Nashorn  –  Project Nashorn er en implementering av JavaScript som kjører på JVM (Java Virtual Machine).
Se også:  Nashorn  Java  JavaScript 
Node.js  –  er browserfri javascript.
Fordelen med Node.js er at klientsiden og serversiden benytter samme språk.
Se også:  Node.js 
Objekter  –  er datatyper som kan inneholde variable og funksjoner.
Se også:  Objekter  Funksjoner  OOP  Javaskript.html 
OO  –  Objekt-Orientert.
Se også:  OO  OOP 
OOP  –  OO-programmering.
Se også:  OOP  OO 
PHP  –  PHP er et tjenerside-skriptspråk som kan brukes til å lage dynamiske og interaktive vev-sider.
Se også:  PHP  PHP.html  Internettordbok.html 
Plattformuavhengig  –  betyr at man kan utvikle og kompilere på en plattform.
Når programmet er ferdig kan det kjøres på andre plattformer uten at en trenger å gjøre endringer.
Se også:  Plattformuavhengig  Internettordbok.html 

 

 

Ren tekst  –  er tekst uten formatering.
Se også:  Ren tekst  Unicode  Internettordbok.html 
RFC  –  Request For Comments er et standarddokument.
Se også:  RFC  Webstandarder  Internettordbok.html 
 ; Semikolon  –  brukes for å avslutte kommandoer.
Det kan være flere kommandoer på samme linje,
men det naturlige er å ha en kommando på en linje.
Se også:   ;   Javaskript.html 
SVG  –  Scalable Vector Graphics spesifiserer en todimensjonal vektorgrafikk for web.
Se også:  SVG  CSS  HTML  JavaScript  XML 

 

 

switch  –  er en måte å sjekke betingelser på,
f.eks. istedet for mange if elseif utsagn.
Se også:  switch  if  Javaskript.html 
Unicode  –  er en universell tegnkoding med alle verdens bokstaver og tegn.
Se også:  Unicode  HTML  Internettordbok.html 
Variabel  –  kan sees på som en beholder med en verdi inni. Rent fysisk er det minnecelle som inneholder en viss verdi.
Variabelen må ha et unik navn i den konteksten der er. Navnet kan tenkes på som en peker til variabelen.
Se også:  Variabel  Objekter  Javaskript.html 
Variabler  –  tilordnes med = tegnet.
Se også:  Variabler  Javaskript.html 
Vevside  –  Webside. Nettside. Nettsted. Hjemmeside.
Se også:   Vevside  CSS  HTML  JavaScript  WWW  Internettordbok.html  HTMLordbok.html  Javaskript.html 
Vevtjener  –  Webserver.
Se også:  Vevtjener  Internettordbok.html 
V8  –  er Googles JavaScript-motor som brjukes nettleseren Chrome.
Se også:  V8  
Webstandarder  –  er anbefalinger, ikke standarder.
Se også:  Webstandarder  Internettordbok.html  HTMLordbok.html 
while (betingelse) {kommandoer}  –  utfører kommandoene så lengen betingelsen er sann.
Se også:  While   Løkker   Javaskript.html 
WWW  –  Verdensveven. World Wide Web.
Se også:  WWW  CSS  HTML  Vevside  HTMLordbok.html  Internettordbok.html 
XML  –  EXtensible Markup Language er en forenklet utgave av SGML.
Se også:  XML  JSON  Internettordbok.html 
XSS  –  Cross-site scripting.
Se også:  XSS 
Åpen kildekode  –  er åpen for innsyn fra alle, kan modifiseres av alle, kan gjenbrukes i annen programvare og fritt distribueres til andre.
Se også:  Åpen kildekode  Åpen standard  Internettordbok.html  HTMLordbok.html 
Åpen standard  –  er fritt tilgjengelig, fri bruk, avgiftsfri, plattformuavhengig.
Se også:  Åpen standard  Åpen kildekode  Internettordbok.html  HTMLordbok.html