nilsmartin.no

 nilsmartinno 


Trygghet

Trygghetsfølelse er at en føler trygghet.
F.eks. kan et lite barn føle seg trygg blant foreldrene selv om de objektivt befinner seg i en utrygg situasjon.

Objektiv trygghet. Hundre prosent trygghet finnes ikke. Hvert øyeblikk kan det komme et gammaglimt eller en meteor som kolliderer med jorden og utsletter alt liv på sekunder.
Naturkatastrofer som f.eks. leirras og flom og storm kan komme overraskende.

Det kan være vanskelig å definere objektiv trygghet.
Det kan være enklere å definere trygghet som fravær av utrygghet. F.eks:

Trygghet i trafikken.
Det kan være påbud om sikkerhetsbelter, sikre biler, sikre veier med midtrabatt.

Noen kan ha spesialtrente politibetjenter som sjåfør og livvakter i pansret bil laget for å motstå både skudd og granater med punkteringssikre dekk og kjøre på firefelts motorvei med midtdeler mellom kjøreretningene.
Allikevel prestere å kollidere med lastebil i motgående kjøreretning [Ref. Vilks].

Menneskerettighetenes artikkel 22 sier at enhver har rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet.

Artikkel 25 sier at «enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over. »
– Som betyr at alle har rett til å bli forsørget av staten, dvs. av skattebetalerne, dvs. av andre mennesker.

Politisk trygghet.
«Vi vil bygge et samfunn med frihet og trygghet for alle.»   [Politisk parti]

Her skal en ha både frihet og trygghet.
Trygghet kan stå i motsetning til frihet.

Hvis en definerer trygghet som høy skatt og frihet som lav skatt så blir utsagnet slik:
«Vi vil bygge et samfunn med lav skatt og høy skatt ...»

Middelklassen er folk med fullført utdanning, fast jobb, og lån på bolig og bil. De søker som oftest trygghet (det kjente) fremfor frihet (potensiale til forbedring av eget liv ved egen innsats).

Sosialister i sitt vesen, ønsker seg trygghet på bekostning av andres fred og frihet.

Nasjonal trygghet. Folk bør føle seg trygge fra kriminalitet, vold, selvtekt og trusler. Derfor må politiet, grensekontrollen, Heimevernet og militæret styrkes.
– Det er surrealistisk at politiet må beskytte en boklansering i Norge, men deres tilstedeværelse gir trygghet og ro.
Hvem er det vi blir beskyttet mot?

Inntektstrygghet for dem som befinner seg i A-markedets yttergrenser, i skjæringspunktet mellom arbeid og trygd?

Lært hjelpeløshet er frykten for å miste omsorg, hjelp og støtte, dersom en begynner å klare seg selv.
Dagens velferdssystemer, er utformet slik at mange ikke tør å forsøke seg i arbeidslivet, fordi de vil miste tryggheten som trygden eller sosialhjelpen representerer.

Kvinner har en mer trygghetsorientert natur.
Trygghet er kvinnens mest foretrukne egenskap hos en mann.
Årsaken ligger langt tilbake da en sterk partner var viktig for trygghet.
Penger betyr trygghet for ungene; og det er kvinner opptatt av.
Kvinner søker trygghet og ikke-risiko  ⇒  at de stemmer på sikkerhetsnett og omsorg for alle. De søker økonomisk trygghet i det offentlige.

Barn gir trygghet i alderdommen.   (⇒ Overbefolkningsproblem.)

Krigstrygghet. Israel har gjort en god jobb for å hindre sivile tap.
– De som oppholder seg i hus som skal bombes får melding på telefon, og et lite smell på taket. De har da normalt ca. 5 min på å komme seg i trygghet.

Endorfin er kroppens naturlige utgave av morfin, som fremmer følelsen av velvære, trygghet og ro, og som fjerner følelsen av bekymring og angst.

Anonymitet kan gi trygghet.

Kjøpsloven gir trygghet ved handel.

Religionens hensikt er å skape trygghet og stabilitet, og en forsikring om at alt har en mening og at man har et etterliv å se frem til.
– Vitenskapens hensikt, som er å søke sannhet, kan være en trussel mot religiøse verdensbilder.

Kristendom kan tolkes å ligge nær opptil vitenskapens. Jesus skal ha sagt:
«Søk først Guds rikes lovmessighet, erkjenn den å handle etter den,
– da fås alle de andre ting i tillegg, som fred, frihet, trygghet og velstand…»   [Matt. 6:33]

Islam og muslim er avledet av det arabiske ordet Sin-Lam-Mim som betyr «trygghet og fred».
Det er imidlertid ikke sikkert at de frafalne og vantro opplever sammenfall mellom ord og semantikk.
– Koran-klosser er blomsterpotter bl.a. på Karl Johan som skal beskytte mot gale og sinnssyke muslimske sjåfører i Oslo. (Det er bare norske terrorister som er normale.)


Ordliste

Endorfin  –  er kroppens naturlige utgave av morfin, som fremmer følelsen av velvære, trygghet og ro, og som fjerner følelsen av bekymring og angst.
Se også:  Endorfin  Biologiordbok.html 
Forsvar  –  begynner hjemme, med trygge grenser.
Se også:  Forsvar  Trump.html 
Fred  –  er frihet fra krenkelser.
Se også:  Fred  Frihet  Filosofiordbok.html  Islamordbok.html 
Frihet  –  er frihet fra tvang.
Se også:  Frihet  Fred  Filosofiordbok.html 
Følelser  –  er energipotensiale i nerveceller.
Se også:  Følelser  Filosofiordbok.html 
Menneskerettigheter  –  definerer noe alle mennesker har krav på.
Se også:  Menneskerettigheter  Filosofiordbok.html  Islamordbok.html 
Muslim  –  betyr en som har underkastet seg Allah.
Se også:  Muslim  Islamordbok.html 
Objektivitet  –  betyr i overensstemmelse med virkeligheten.
Se også:  Objektivitet  Virkeligheten.html  Filosofiordbok.html 
Psykoanalysen  –  finner trygghet mestringsmetodene.
Bekreftelser kan være en trygghet.
Se også:  Psykoanalysen  Filosofiordbok.html 
Ytringsfriheten  –  må vike for hensynet for trygghet fra terror.
Se også:  Ytringsfriheten  Ytringsfrihet.html 

 

 

Ytringsrettigheter.